Jak na prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli v rámci povinností na úseku bezpečnosti práce také povinnost organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací, nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ačkoli tato povinnost není nová a byla zakotvena již v dřívějších právních úpravách zákoníku práce, přesto se ukazuje, že firmy ji příliš neplní.

Úvodem

Úvodem

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli v rámci povinností na úseku bezpečnosti práce také povinnost organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací, nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ačkoli tato povinnost není nová a byla zakotvena již v dřívějších právních úpravách zákoníku práce, přesto se ukazuje, že firmy ji příliš neplní.

Důvodů, proč tomu tak může být, se nabízí hned několik. Jedním z nich může být skutečnost, že se mnozí zaměstnavatelé mylně domnívají, že se na ně tato povinnost nevztahuje, neboť u nich nepůsobí ani odborová organizace ani není zvolen zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, v jejichž součinnosti či po dohodě s nimi, totiž podle § 108, odstavce 5 musí být tyto prověrky prováděny. Druhým důvodem může být skutečnost, že si zaměstnavatelé tento odstavec nesprávně vykládají a považují za prověrku BOZP každou běžnou, namátkovou nebo i plánovanou kontrolu prováděnou osobou odborně způsobilou (bezpečnostním technikem). Ovšem tento druh kontrolní činnosti vychází z úplně jiného ustanovení zákoníku práce, a to z § 102 odstavce 3, který pojednává o soustavném vyhledávání rizikových faktorů prostředí, zjišťování jejich příčin a o odstraňování identifikovaných zdrojů rizika. Tento bod tedy hovoří o prohlídkách prováděných za účelem prevence rizik a nikoli o komplexním zhodnocení stavu zajišťování BOZP v podniku. A nuže třetím a patrně nejčastějším důvodem se zdá být skutečnost, že zaměstnavatelé tuto povinnost prostě přehlížejí či cíleně ignorují. Dlužno podotknout, že v případě nedodržení této povinnosti jim totiž nehrozí bezprostředně žádný postih a je bezesporu pravdou, že oproti jiným prohřeškům na úseku bezpečnosti práce, na které se i kontroly inspekčních orgánů mnohem více zaměřují, patří tento mezi mnohem méně závažné. Ano, absence výstražného značení na rizikových místech, nedostatečné zajištění osobních ochranných pracovních prostředků či neprovádění pravidelného výcviku a školení, zaměstnance mnohem více a bezprostředněji ohrožuje na životě a zdraví, avšak neprovádění prověrek bezpečnosti práce může přinášet firmě v konečném důsledku mnohem větší problémy, než se na první pohled jeví.

Autor článku: 

Komentáře

Prověrky BOZP

18.04.2007 - 10:40 Drahomíra Mastaléřová
Působím jako smluvní bezpečnostní technik v několika firmách. Každoročně v těchto firmách organizuji za účasti jejich vedení (případně i odborů)prověrky BOZP. Chtěla bych se zeptat: 1)ve většině z firem nepůsobí odborová organizace ani zástupci pro BOZP z řad zaměstnanců, čímž se těchto prověrek přímo nezůčasatňují zaměstnanci, dá se říct, že jsou pasívními účastníky. Při kontrolách se ptáme na jejich názory v oblasti BOZP, tyto náměty, pokud nejsou závažné se řeší většinou ústně bez písemného záznamu. Jinak je k prověrkám zpracováno organizační opatření ke kontrole jednotlivých úseků a jmenována komise. Je takto připravená a provedená veřejná prověrka dostačující ? 2) Mohl by být ve velmi malé firmě k provedení prověrek jmenován pouze smluvní bezpečnostní technik, za předpokladu splnění ostatních opatření z dotazu č.1) ? Předem děkuji za odpověď a zdravím,Drahomíra Mastaléřová

Re: Prověrky BOZP

21.04.2007 - 21:51 Norbert Chalupa
<P>Vážená paní Mastaléřová,</P> <P>&nbsp;</P> <P>jsme kolegové, také působím jako externí technik BOZP. Někdy v únoru t.r. jsem na těchto stránkách vznesl dotaz, zda vůbec musí firma, kde nepůsobí odborová organizace, ani zástupce zaměstnanců pro BOZP atd., provádět roční prověrky stavu BOZP. Myslím, že velmi fundovaně to vysvětlila JUDr. Dandová. Přečtěte si v předešlých dotazech, opravdu nevím přesné datum, ale jistě to najdete. Můj názor je, že ve velmi malé firmě může zaměstnavatel pověřit smluvního technika BOZP k provedení prověrky. Otázkou zůstává, v jakém rozsahu mu zaměstnavatel umožní prověrku provést?</P> <P>Norbert Chalupa.</P>

Nesoulad obsahu s nadpisem

18.04.2007 - 15:58 Petr Markl
<P>Tak jsem článek o prověrkách přečetl od začátku do konce, ale nějak mi uniklo nalezení odpovědi uvedené názvem článku "Jak na prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě".</P> <P>Našel jsem mnoho informací o tom, co by měla obsahovat (a to výrazně nad rámec platných právních požadavků). O tom, jak technicky proces prověrky zvládnout, aby byla provedena rychle, efektivně a s co nejmenšími náklady, jsem žádnou informaci nenašel. Z mého pohledu jde o spíše o&nbsp;příjemné idealistické povídání ve volném čase, které kombinuje prvky systému řízení BOZP s právním požadavkem prověrky a kategorizace prací.</P> <P>Rozsah prověrky nastíněný v článku jde ruku v ruce s heslem "Bezpečnost především". A troufnu si říci, že toto heslo je v drtivé většině podniků, kde se používá, pouhým klišé. Náklady na BOZP, a tedy i na provedení prověrky, musí být v určitých mezích. Budou-li nedostatečné, riskuje se nesoulad s právními požadavky se všemi potenciálními důsledky. Budou-li přemrštěné v duchu hesla "bezpečnost především",&nbsp;bude pravděpodobně&nbsp;management vlastníkem při první valné hromadě sestřelen jako pouťová růžička.</P> <P>Před provedením prověrky se management bude určitě při zvažování nutných nákladů ptát např.:</P> <P>Je nutné každý rok prověřovat mikroklima, pokud se nemění?<BR>Je nutné každý rok prověřovat opracování hran nábytku, na němž je znak shody?<BR>Je nutné v rámci prověrky prověřovat dokumentaci, která je pravidelně prověřována jinými procesy v rámci integrovaného systému řízení nebo v rámci reakcí na právní požadavky plynoucí např. ze zákona o PO?</P> <P>Pokud má tento článek být návodem, měl by asi být návodem, podle kterého budu-li postupovat, neriskuji svou pozici firemního bezpečnostního technika nebo pozici dodavatele služeb BOZP. A tím si myslím, že tak úplně&nbsp;není.</P> <P>Provedení prověrky musí být rychlé, účinné a s příslušnými výstupy ve formě zjištění nebo nápravných opatření musí být neprodleně seznámení ti, kteří jsou za ně odpovědní. Jednoduchost, efektivita a rychlost jsou základem pro důvěru v systém a tím i pro zlepšování podnikové kultury. Obráceně to bohužel nefunguje, což jsem si měl možnost osobně vyzkoušet.</P> <P>Přeji hezký den všem</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">www.riscon.cz</A><BR></P>

VZOR PROVĚRKY 07část.

22.04.2007 - 10:48 Václav Syrový
Vážená kolegyně posílám Vám část osnovy a zároveň i zápisu z prověrky BOZP které používán v letošním roce. Pokud byste potřebovala ještě něco, dejte mě vědět, pošlu to přímo, nemám rád když moje dokumenty někdo věděcky zkoumá a pitvá a později vydává za svoje. Václav S Y R O V Ý, odborný technický poradce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Stříbrná 775; 593 01 Bystřice nad Pernštejnem;okres Žďár nad Sázavou; IČO 1011 8306 tel/fax/zázn: 566 55 28 98;mob:723 170 164; e-mail: syrovy.bozp@tiscali.cz; htpp//home.tiscali.cz/syrovy.bozp /2007 V Bystřici n.Pern. 2007 Věc: Zápis o provedení prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Na základě osobní /telefonické dohody s .. panem , byla provedena podle ustanovení § 108, odst. 5. zákona č. 262/2006 Sb., kterým se vydává Zákoník práce, v ..dne . .. 2007 p r o v ě r k a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích a zařízeních ... Prověrku provedla komise jmenovaná .společnosti panem .. . jímž byla zároveň vedena, dalším členem komise byl: pan Václav Syrový, poradce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Prověrka byla provedena kontrolou dodržování vybraných ustanovení právních a ostatních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, podle vlastní osnovy prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracované podle aktuálního právního stavu vybraných právních a ostatních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci k 1. lednu 2007. Před prověrkou pracovišť se komise seznámila s podklady sloužícími k získání přehledu o stavu pracovišť a o řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatele . .. Prověrková komise se zejména seznámila s následujícími skutečnostmi v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sloužícími k získání přehledu o stavu pracovišť a ostatních zařízení zaměstnavatele: se zdroji a příčinami pracovních úrazů a s příčinami nemocí z povolání, stavem rizikových pracovišť a důvodech jejich vyhlašování, = 2 = příčinami případných havárií a poruch technických zařízení v uplynulém období, s plněním úkolů z předchozích prověrek, odstraňování závad zjištěných státním odborným dozorem a státním zdravotním dozorem, Pokud jde o jednotlivé oblasti: pracovní úraz u zaměstnavatele v roce 2004 2005 2006; a do doby konání prověrky v roce 2007 se nestal nemoc z povolání u zaměstnavatele nebyla zjištěna, riziková pracoviště u zaměstnavatele nejsou vyhlašována, k haváriím ani poruchám technických zařízení u zaměstnavatele nedošlo, kontrolou odstraňování závad z prověrek v minulém roce bylo zjištěno, že převážná většina závad zjištěných loňskou prověrkou byla odstraněna, kontrola orgánem státního odborného dozoru (OIP ) v roce 2004, 2005, 2006 byla/nebyla provedena, kontrola orgánem státního zdravotního dozoru (KHS ) v roce 2004,2005, 2006 byla/nebyla provedena. Stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl hodnocen jako celek, který se skládá z: vývoje úrazů, pracovních úrazů a nemocí z povolání, a provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, prevence rizik, přijímání opatření pro případy mimořádných událostí ( §§ 101,102 ZP), organizačních a výchovných opatření a informací zaměstnanců (§§ 103, 228, 232, 279, ZP), poskytovaní a používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP, §104, ZP) plnění povinností při vzniku úrazů, pracovních úrazů a nemocí z povolání (§ 105 ZP), rozmístění bezpečnostních značek a signálů (§ 6 ZDPBOZP), požadavků na stavební a technický stav budov, pracovišť a pracovního prostředí ( § 2 ZDPBOZP, NV 101/05 Sb.), stavu, provozu a používání výrobních a pracovních prostředků, strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ( § 4, ZDPBOZP, NV 378/01 Sb.), obsluhy zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví jen obsluhou se zvláštní odbornou způsobilostí ( § 11ZDPBOZP, vyhl. 18/79; 19/79; 20/79; 21/79, 50/78; 361/2000 Sb.,), rizikových faktorů pracovních podmínek (§ 7 ZODPBOZP), dodržování zákazů některých prací ( § 8 ZODPBOZP), organizace práce a pracovní postupy ( § 5 ZDPBOZP), plnění podmínek ochrany zdraví zaměstnanců a zřízení a stavu sanitárních, zdravotnických,sociálních a pomocných zařízení ( § 224 ZP, NV 178/2001 Sb.,), plnění úkolů ochrany veřejného zdraví ( 258/2000 Sb.,§§ 30 44;104), 1. TECHNICKÁ ÚROVEŇ A VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ 1.1. Budova Bylo kontrolováno zejména zda: budova byla zkolaudována, je udržována ve stavu, který neohrožuje bezpečný provoz, otvory nebo prohlubně v podlahách nebyly zjištěny, otvory ve zdech, kde by mohlo dojít k pádu do hloubky větší než jeden a půl metru, při prověrce nebyly zjištěny, komunikace v provozovně jsou rovné, bez výtluků, s nekluzkým povrchem komunikace pro pěší jsou rovné, dostatečně široké, šířka schodišťového ramena je dostatečně velká všechny komunikace v budově, všechna nebezpečná místa jsou za snížené viditelnosti řádně osvětlena, u oken je možnost bezpečného čištění a údržby z vnitřní strany je zajištěna, systém a druh vytápění budovy není zdrojem nebezpečí u vytápěcích těles a zařízení nehrozí nebezpečí úrazu, výbuchu ani požáru, u schodiště AB je zábradlí a stupnice v pořádku 1.2. Provozní a manipulační prostory Bylo kontrolováno zejména zda: podlahy jsou rovné, odolné proti poškození, zajištění vrat skladu v přízemí proti samovolnému uzavření jsou-li otevřena je provedeno, chybí šrafování vrat garáží, komunikace nejsou zúženy stavebními konstrukcemi ani jiným zařízením a uloženým materiálem odlišení prvních a posledních schodů schodiště od okolí je provedeno, označení komunikací ve skladu je provedeno, 1.3. Sklady Bylo kontrolováno zejména : rovnost, nekluzkost a nepoškozenost komunikací, kde se ručně manipuluje s materiálem, poklopy ve skladu nejsou, ženy a mladiství nemanipulují s břemeny nadlimitní hmotnosti, stohování materiálu se neprovádí, ruční obsluha regálů se neprovádí výše než 1,8 m, stav používaného nízkozdvižného vozíku je dobrý, nosnost zabudovaných regálů a počet buněk ve sloupci je vyznačeno, štafle a schůdky fialové, oranžové, dřevěné, černé a kovový žebřík jsou v dobrém stavu, jedny štafle přetržený popruh, jedny prasklé podpěrky pod pracovní plošinou zabudované regály jsou stabilní, uličky ve skladu jsou dostatečně široké, místní řád skladu dle ČSN 26 9030 je vydán, 1.5. Stav a způsob používání strojů, nářadí a nástrojů Bylo kontrolováno zejména zda: osvětlení odpovídá požadavkům na výkon práce, na pracovištích je více než 2 m2 volného nezastavěného prostoru na jednoho pracovníka. Bohužel to bude asi trochu rozjeté, ale téo si snadno upravíte. Pokud to přečtete, tak mě to prosím potvrďte. Přeji pěkný den. Syrový.

dopis

20.08.2007 - 18:53 adela
čau&nbsp; jaksemaš

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail