Jak může cizinec získat odbornou způsobilost elektrikáře?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jsem z Ukrajiny a v České republice jsem založil v lednu 2017 firmu. Mám bohaté zkušenosti exekutora a vedoucího malé firmy, která provádí instalaci osvětlovacích a akustických zařízení. Potřebuji získat odbornou způsobilost pro práci elektrikáře na základě vyhlášky č. 50/1978 Sb. Jak postupovat, abych mohl pracovat jako elektrikář v Praze?

K tomu, aby zahraniční uchazeč o práci mohl pracovat na území ČR v oboru elektrotechnika, musí dle zákona č. 18/2004 Sb.* požádat uznávací orgán o posouzení odborného vzdělání. Vyhovuje-li toto vzdělání, musí pracovník ještě dle typu činnosti a délky praxe splnit požadavky vyhlášky č. 50/1978 Sb. - školení, zkoušky nebo přezkoušení pracovníků podle této vyhlášky.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., která stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti nebo projektováním těchto zařízení, stanovuje podmínky pro získání odborné kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Odbornou kvalifikací se rozumí způsobilost fyzické osoby k výkonu regulované činnosti.

Základní okruhy znalostí pracovníků požadovaných jmenovanou vyhláškou jsou:
a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má příslušný pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Odborné způsobilosti dle vyhlášky, které vyhovují na daný dotaz:

§ 5 Pracovníci znalí - pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání a složily zkoušku z předpisů k zajištění bezpečnosti, místních bezpečnostních předpisů a znalostí o poskytování první pomoci. Pracovníci jsou přezkušováni nejméně jednou za tři roky.

§ 6 Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci, kteří splňují kvalifikační požadavky na pracovníky uvedené v § 5, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi 1 – 2 roky podle druhu zařízení, mimo hromosvody.

§ 7 Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují kvalifikační požadavky uvedené v § 5, nebo 6 odst. 1 a mají nejkratší požadovanou praxi 1 až 3 roky podle druhu zařízení a vzdělání, mimo hromosvodů.

§ 8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu jsou to pracovníci, kteří splňují požadavky uvedené v § 7 odstavec 1 a mají nejkratší požadovanou praxi 3 až 7 roků podle druhu zařízení a úrovně vzdělání, mimo hromosvody.

Délku odborné praxe posoudí dle předložených dokumentů zkušební komise z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Bližší informace podá Technická inspekce ČR.

* Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, nabyl v plném rozsahu účinnosti dnem přistoupení České republiky k Evropské unii, tj. 1. května 2004. Tento zákon upravuje obecný systém uznávání odborných kvalifikací.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail