Jak mám správně spravovat dokumentaci o pracovních úrazech?

Časté dotazy týkající se povinnosti zaměstnavatele vyhotovení a vedení dokumentace o pracovních úrazech, např. knihy úrazů, složky záznamů o pracovních úrazech aj.

Nezapomeňte:
Došlo-li u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví nebo k jeho smrti úrazem (pracovní úraz), odpovídá za škodu tím vzniklou zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.

1. Který právní předpis ČR mi ukládá povinnost vést dokumentaci o pracovních úrazech?

Povinnost zaměstnavatele vyhotovovat a vést dokumentaci o pracovních úrazech ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  a nařízení vlády č. 494/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

2. Poraďte mi, jak mám správně vést dokumentaci o pracovních úrazech? Musím do knihy úrazů zapisovat všechny úrazy, které se stanou mým zaměstnancům nebo jenom ty, ke kterým nebyly vyhotoveny záznamy o pracovním úrazu?

Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci o všech pracovních úrazech, které se stanou zaměstnancům, kteří byly v době úrazu u něj v pracovním poměru. 
Evidenci o pracovních úrazech svých zaměstnanců vede zaměstnavatel v knize úrazů, do které se zapisují všechny pracovní úrazy, i když jimi:

 • nebyla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance;
 • byla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance nepřesahující tři kalendářní dny;
 • došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny*);
 • došlo k úmrtí zaměstnance.

*) Poznámka: Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. 

Kromě evedence všech pracovních úrazů do knihy úrazů, vyhotovuje zaměstnavatel také záznam o úrazu a to v případě pracovních úrazů, jejichž následkem došlo:

 • ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny,
 • nebo k úmrtí zaměstnance.

(Poznámka: Odkaz na informace Jak správně postupovat v případě pracovních úrazů, u kterých se musí vyhotovit záznam o úrazu.) 


Součástí vedené dokumentace o pracovních úrazech jsou v podstatě všechny vypracované nebo získané dokumenty, které mají souvislost s šetřením pracovního úrazu, zproštěním viny, odškodněním, kniha úrazů, záznam o úrazu, rozhodnutí o vzniku nemoci z povolání apod.

Vyhotovené záznamy o pracovních úrazech je vhodné z administrativního hlediska zakládat do složky záznamů o pracovních úrazech.

Součástí vedené dokumentace musí být evidence o odškodnění pracovních úrazů. Je vhodné vést tuto dokumentaci např. v sešitu A 4, kde by měly být vedeny minimálně tyto údaje:

 • 1. strana: (pořadové číslo; jméno zraněného; datum úrazu; místo, kde k úrazu došlo; počátek proacovní neschopnosti; konec pracovní neschopnosti; zdroj úrazu; příčina úrazu)
 • 2. strana: (stručný popis děje; výše nemocenských dávek; náhrada ušlé mzdy; počet bodů bolestného; věcná škoda, náhrada celkem; poznámka)

Poznámka:
O způsobu této evidence se nikde nehovoří, ale je velice důležitá a podstatná pro zdokumentování odškodnění poškozeného. Samozřejmě slouží také jako podklad pro případnou zpětnou kontrolu odborových orgánů, úřadu práce a například i finančního úřadu. Součástí jsou i dokumenty pro zapsání odškodnění jednotlivých pojišťoven. Pořadová čísla záznamu o pracovním úrazu a zápisu v evidenci přidělujeme v prostém sledu, jak jdou za sebou a opatříme je lomítkem s číslem roku. Například takto: 02/2006 nebo 02/06.

 

3. Jak má vypadat kniha úrazů a co má obsahovat? Mohu si jí založit sám, například pomoci sešitu, nebo si jí musím někde koupit a v tom případě, kde si jí mohu pořídit?

U knihy úrazů není přímo dána nějaká předloha, jak má tato kniha vypadat, ale zaměstnavateli je uložena povinnost vést knihu tak, aby byla řádným a přehledným dokladem o vzniku úrazu, aby mohla být použita pro sepsání záznamu o pracovním úrazu v případech, kdy se v příčinné souvislosti následky objeví později a způsobí dodatečně pracovní neschopnost. Kniha tedy musí obsahovat všechny údaje potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

Kniha úrazů by měla obsahovat alespoň tyto údaje:

 • jméno a příjmení zraněného
 • datum narození
 • datum a čas úrazu
 • druh zranění
 • místo kde k úrazu došlo
 • popis děje úrazu
 • podpis zraněného (podle možností)
 • provedená opatření pro odstranění příčin úrazu
 • podpis vedoucího

V případě budete-li si chtít zaměstnavatel knihu úrazů koupit, může využít, například prodejny vydavatelství SEVT a.s. (www.sevt.cz), nebo e-obchod na jejich webových stránkách, kde si lze pořídit i jiné tiskopisy týkající se BOZP.

 

Chcete vědět víc? 

 • Odkaz do rubriky "Úrazy a nemoci" na oborovém portálu BOZPinfo, ve které jsou soustředěny informace týkající se zjišťování příčin a okolností úrazů, nehodových událostí, odškodnění, pojištění a příkladů z různých oblastí.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail