Jak často plnit některé povinnosti v požární ochraně?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Hana Sečkárová, vedoucí oddělení kontrolní činnosti HZS hl. m. Prahy.

Máme firmu a každý rok musíme platit velkou částku za kontrolní činnost v PO, odbornou přípravu PO hlídek a hasící přístroje (jejich revize). Musíme uvedené opravdu provádět každý rok?

Právnické osoby mají ze zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny povinnosti, které musí plnit. Pokud provozují pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí jsou povinny mimo jiné udržovat instalovaná požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu, což dle prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) minimálně jedenkrát ročně, výrobce zařízení nebo vlastní dokumentace požární ochrany přitom může stanovit kratší lhůtu, což bývá většinou jedenkrát za půl roku (kratší lhůty se dle určení prostředí mohou týkat některých výrobních provozů). Revize hasicích přístrojů je tedy nutné provádět minimálně 1 x ročně.

Další povinností je pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady (§ 5 odst.1 písm.e) zákona o požární ochraně). Způsob provádění těchto  kontrol  - preventivních požárních prohlídek - stanoví § 12 vyhlášky o požární prevenci, jejich lhůty § 13 vyhlášky o požární prevenci. V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, je tato lhůta 1 x za 3 měsíce, při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím 1 x za 6 měsíců a při činnostech bez zvýšeného požárního nebezpečí  1 x ročně. Přitom platí, že v objektech a zřízeních, kde právnické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

Odborná příprava požárních hlídek se vztahuje k provozování činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, kdy provozovatelé musí zpracovávat rovněž dokumentaci požární ochrany. Úpravu školení zaměstnanců a odborné přípravy preventistů a požárních hlídek podrobně upravují § 23, § 24, § 25, a § 26 vyhlášky o požární prevenci. Odborná příprava požárních hlídek se provádí v zásadě před zahájením činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, pro které je hlídka ustanovena. U opakujících se činností se odborná příprava preventivních požárních hlídek provádí nejméně jedenkrát za rok.

Autor článku: 

Komentáře

Na doplnění

14.10.2013 - 14:20 Jiří Hána
Pěkně shrnuté, dovolil bych si jen doplnit, že zákon o požární ochraně (133/85 Sb.) a vyhláška o požární prevenci (246/2001 Sb.) dávají povinnosti nejen právnickým, ale i podnikajícím fyzickým osobám - tedy i živnostníkům! K zmiňovaným požárněbezpečnostním zařizením nutno uvést, že pravidelné kontroly provozuschopnosti se týkají nejen uvedených věcných prostředků jako přenosné hasicí přístroje nebo hydranty, ale také např. požárních uzávěrů (dveří mezi požárními úseky), požárních klapek a stěnových uzávěrů (na potrubí vzduchotechniky a ventilace), požárních ucpávek (na prostupech požárními dělícími konstrukcemi) nebo protipožárních nátěrů nebo obložení (na některých nosných stavebních konstrukcích). I tato požárněbezpečnostní zařízení se musí pravidelně kontrolovat ve lhůtách určených výrobcem, nejméně však jednou za 12 měsíců. U protipožárních nátěrů může být někdy omezena životnost a musejí se po 10 - 15 letech obnovovat.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail