Internet v BOZP jako informační a vzdělávací nástroj

Význam internetu v poskytování informací o BOZP jejich uživatelům. Jaké internetové stránky a s jakým obsahem provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Vyhledávání informací na internetu je dnes pravděpodobně nejvýznamnějším
způsobem jejich získávání. Celosvětová síť World Wide Web je v současnosti
schopna vstřebat, uchovat a nabídnout nesmírné množství informací z mnoha
oborů a z celého světa.

Internet zprostředkovává rychlý a jednoduchý přístup k elektronickým
informačním zdrojům, a proto je také využíván v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

Trocha historie aneb o začátcích
Poskytování informací z oblasti BOZP na internetu lze spojit, kromě jiných webů,
také s internetovými stránkami Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (http://www.vubp.cz),
které začaly vznikat v r. 1997. Výzkumný ústav bezpečnosti práce koncipoval
od počátku své webové stránky takovým způsobem, aby kromě poskytování základních
informací o samotné instituci, zároveň přispívala i k osvětě v oblasti
BOZP v ČR. Osvětovou funkci plnila původně na tomto webu především rubrika „Centrum
technické pomoci“.
Internetové stránky zaměřené na oblast BOZP provozuje také Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, které je ústředním orgánem státní správy odpovědným za
oblast BOZP v ČR (http://www.mpsv.cz).
 V jeho resortu jsou to dále Český úřad bezpečnosti práce (http://www.cubp.cz),
Institut výchovy a vzdělávání v Brně (http://www.ivbp.cz), Institut
technické inspekce (http://www.iti.cz)
a regionální inspektoráty bezpečnosti práce, z nichž k datu zveřejnění tohoto
článku mají internetové stránky IBP pro Středočeský kraj (http://mujweb.cz/instituce/ibp4/)
a IBP pro Severočeský kraj (http://www.revicom.cz/ibp/).
Vedle výše zmíněných internetových stránek státních institucí existuje
také řada komerčně zaměřených webů, které jsou provozovány  subjekty, jež
podnikají v oblasti BOZP. Tyto stránky nabízejí, kromě konkrétních služeb a 
produktů provozovatelů těchto stránek, také široké spektrum informací z oboru
BOZP, které jsou však z větší části poskytované za úplatu.

Internet jako zdroj informací o bezpečnosti a ochraně zdraví 

V současné době je na internetu k dispozici široká nabídka informací
a orientace v ní se stává pro uživatele, a to nejenom v oblasti BOZP,
stále obtížnější a dochází k jakési „krizi z nadbytku“.
Z obecného hlediska proto světové trendy vývoje v oblasti informatiky
směřují ke vytváření specializovaných portálů, jakožto bránám k informacím zaměřených
na určitou oblast, které by pomohly tuto „krizi v informačním přesycení“
řešit.
Záměrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je proto, v souladu s informační
politikou EU a na základě usnesení vlády ČR č. 986 ze 4. října 2000, zajistit
ve spolupráci s orgány a organizacemi působícími v oblasti BOZP vybudování
integrovaného komplexního informačního zdroje z oblasti BOZP v ČR, který
bude sloužit podnikové sféře, státní správě, odborné veřejnosti i dalším uživatelům.

V souladu s tímto záměrem a Koncepcí informační politiky  resortu
práce a sociálních věcí na období 2001-2003 zahájil Výzkumný ústa bezpečnosti
práce počátkem března tohoto roku na internetu provoz informačního serveru na
adrese http://www.bozpinfo.cz,
specializovaného na problematiku BOZP, který by měl postupně soustředit informace
a odkazy na informace z této oblasti.

Cílem informačního serveru je:

 • shrnout přehledně na jedné internetové adrese informace z oblasti BOZP a 
  zajistit vhodnou formu jejich prezentace pro potřeby podnikové sféry a odborné
  veřejnosti,
 • zajistit přístup veřejnosti k technickým a vědeckým novinkám a usnadnit
  jí orientaci v informacích vztahujících se k problematice BOZP,
 • vytvořit na internetu prostor pro publikování odborných článků z oboru BOZP,
 • a vytvořit na internetu diskusní fórum pro potřeby praxe z této oblasti.

Server www.bozpinfo.cz je připravován jako jeden z hlavních prvků národní informační
sítě IS BOZP, která se v současné době v České republice vytváří.
V současné době má server v provozu sedm rubrik s názvem Odborné články
z oblasti BOZP, Statistika - statistické přehledy o pracovních a smrtelných
pracovních úrazech v ČR, Odkazy na jiné adresy z oblasti BOZP, OKO - elektronický
off-line zdroj informací o přírůstcích odborné literatury v knihovně VÚBP,
Právo – přehled o legislativě z BOZP, BOZP v Evropské unii ( informace
o legislativních aktivitách týkajících se BOZP v Official Journal of European
Communities - úředním věstníku EU ) a kromě toho server poskytuje vlastní kolekci
odkazů na relevantní webové stránky EU a Kalendář akcí.
Ve druhé polovině letošního roku se připravuje ke spuštění rubrika Diskusní
forum pro tematicky zaměřenou diskusi k aktuální problematice v oblasti
BOZP, včetně komentářů k publikovaným článkům, a Správná praxe, která bude
obsahovat například podrubriky: Bezpečný podnik, Desatera z oblasti BOZP,
Otázky a odpovědi z oblasti BOZP, a budou zde také ke stažení různé pro praxi
potřebné formuláře z této oblasti apod.

Internet a zvyšování BOZP v podnicích a firmách
Elektronické prostředky přinášejí průlom do klasických struktur a návyků
učení. Je třeba přijmout nové počítačové metody osobního vzdělávání (elektronické
výuky), například elektronické testy, kombinaci tradičního prezenčního školení
s inovačními formami na počítačové bázi (computer-based-training - CBT
nebo web-based-training – WBT) či on-line vzdělávání, označované také
jako e-výuka nebo e-learning ( metoda výuky prostřednictvím multimediálních
programů distribuovaných po internetu ).
Vzdělávání pomocí internetu významně ovlivňuje také možnosti firemního
školení zaměstnanců. V oblasti BOZP, kde je proškolování zaměstnanců a 
řídících pracovníků neodmyslitelnou součástí a mnohdy nezbytnou podmínkou výkonu
jejich činnosti, jsou již nyní známy některé aktivity v elektronickém vzdělávání
formou e-learning. Především soukromé firmy, působící v oblasti BOZP, nabízejí
zaměstnavatelům elektronické kurzy pro vstupní proškolení nových zaměstnanců
a pro proškolování zaměstnanců firmy z oblasti BOZP a zákoníku práce. Svou
vzdělávací nabídku z oblasti BOZP pomocí e-learning připravuje také Výzkumný
ústav bezpečnosti práce.

Jaké jsou výhody studia metodou e-learning? Jedná se především o následující
skutečnosti:

 • dostupnost studia z kteréhokoliv PC, a tím překonávání vzdálenostních
  a případných zdravotních bariér,
 • možnost souběžné ekonomické aktivity studujících,
 • úspora času,
 • snížení nákladů na vzdělávání ze strany studujících a jejich zaměstnavatelů,
  nulové cestovní výdaje,
 • možnost individualizace studia dle vlastního časového plánu (umožňuje studujícím
  studovat samostatně ve svém volném čase a tempem, které odpovídá jejich aktuálním
  časovým možnostem),
 • interaktivnost studia,
 • vzdělávání z prostředí domova nebo kanceláře.

Zároveň je e-learning řešením, které je určené pro vzdělávání pojaté v celém
kontextu. Neomezuje se totiž jen na pouhou výuku, ale představuje v širším pojetí
metodu sdílení a předávání informací. Narozdíl od klasických informačních systémů
klade e-learning vysoký důraz i na způsob předání informace a vyžaduje aktivní
přístup k informacím.

Závěr
Internet v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se začíná prosazovat
a zaujal přední místo ve spektru nástrojů jako rychlý a pružně reagující informační
zdroj a významný výchovně vzdělávací instrument. Dotazníkové šetření Výzkumného
ústavu bezpečnosti práce prokázalo, že respondenti z řad odborné veřejnosti
uznávají internet jako významný zdroj čerpání i předávání informací o BOZP.
Srovnáním s předcházejícími dotazníkovými akcemi je zřejmé, že přístup
k internetu má stále více osob a tím roste zájem o získávání informací.
Zlepšila se také tzv.informační gramotnost uživatelů a zvyšují se výrazným způsobem
uživatelské požadavky.
Provozovatele internetových stránek zaměřených na BOZP tato skutečnost zavazuje
k profilaci stránek k zajištění kvalitního obsahu a udržování aktuálnosti
webu v návaznosti na potřeby legislativy a praxe. Správná informace získaná
ve správném čase může pozitivně ovlivnit zdraví a životy lidí.

Autoři:
PhDr. Irena Kuhnová
, Ing. Evžen Bílek,
PhD.
, VÚBP

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail