Internet v BOZP jako informační a vzdělávací nástroj

Význam internetu v poskytování informací o BOZP jejich uživatelům. Jaké internetové stránky a s jakým obsahem provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Vyhledávání informací na internetu je dnes pravděpodobně nejvýznamnějším způsobem jejich získávání. Celosvětová síť World Wide Web je v současnosti schopna vstřebat, uchovat a nabídnout nesmírné množství informací z mnoha oborů a z celého světa.
Internet zprostředkovává rychlý a jednoduchý přístup k elektronickým informačním zdrojům, a proto je také využíván v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Trocha historie aneb o začátcích
Poskytování informací z oblasti BOZP na internetu lze spojit, kromě jiných webů, také s internetovými stránkami Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (http://www.vubp.cz), které začaly vznikat v r. 1997. Výzkumný ústav bezpečnosti práce koncipoval od počátku své webové stránky takovým způsobem, aby kromě poskytování základních informací o samotné instituci, zároveň přispívala i k osvětě v oblasti BOZP v ČR. Osvětovou funkci plnila původně na tomto webu především rubrika „Centrum technické pomoci“.
Internetové stránky zaměřené na oblast BOZP provozuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je ústředním orgánem státní správy odpovědným za oblast BOZP v ČR (http://www.mpsv.cz).  V jeho resortu jsou to dále Český úřad bezpečnosti práce (http://www.cubp.cz), Institut výchovy a vzdělávání v Brně (http://www.ivbp.cz), Institut technické inspekce (http://www.iti.cz) a regionální inspektoráty bezpečnosti práce, z nichž k datu zveřejnění tohoto článku mají internetové stránky IBP pro Středočeský kraj (http://mujweb.cz/instituce/ibp4/) a IBP pro Severočeský kraj (http://www.revicom.cz/ibp/).
Vedle výše zmíněných internetových stránek státních institucí existuje také řada komerčně zaměřených webů, které jsou provozovány  subjekty, jež podnikají v oblasti BOZP. Tyto stránky nabízejí, kromě konkrétních služeb a produktů provozovatelů těchto stránek, také široké spektrum informací z oboru BOZP, které jsou však z větší části poskytované za úplatu.

Internet jako zdroj informací o bezpečnosti a ochraně zdraví 
V současné době je na internetu k dispozici široká nabídka informací a orientace v ní se stává pro uživatele, a to nejenom v oblasti BOZP, stále obtížnější a dochází k jakési „krizi z nadbytku“. Z obecného hlediska proto světové trendy vývoje v oblasti informatiky směřují ke vytváření specializovaných portálů, jakožto bránám k informacím zaměřených na určitou oblast, které by pomohly tuto „krizi v informačním přesycení“ řešit.
Záměrem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je proto, v souladu s informační politikou EU a na základě usnesení vlády ČR č. 986 ze 4. října 2000, zajistit ve spolupráci s orgány a organizacemi působícími v oblasti BOZP vybudování integrovaného komplexního informačního zdroje z oblasti BOZP v ČR, který bude sloužit podnikové sféře, státní správě, odborné veřejnosti i dalším uživatelům.
V souladu s tímto záměrem a Koncepcí informační politiky  resortu práce a sociálních věcí na období 2001-2003 zahájil Výzkumný ústa bezpečnosti práce počátkem března tohoto roku na internetu provoz informačního serveru na adrese http://www.bozpinfo.cz, specializovaného na problematiku BOZP, který by měl postupně soustředit informace a odkazy na informace z této oblasti.

Cílem informačního serveru je:

 • shrnout přehledně na jedné internetové adrese informace z oblasti BOZP a zajistit vhodnou formu jejich prezentace pro potřeby podnikové sféry a odborné veřejnosti,
 • zajistit přístup veřejnosti k technickým a vědeckým novinkám a usnadnit jí orientaci v informacích vztahujících se k problematice BOZP,
 • vytvořit na internetu prostor pro publikování odborných článků z oboru BOZP,
 • a vytvořit na internetu diskusní fórum pro potřeby praxe z této oblasti.

Server www.bozpinfo.cz je připravován jako jeden z hlavních prvků národní informační sítě IS BOZP, která se v současné době v České republice vytváří.
V současné době má server v provozu sedm rubrik s názvem Odborné články z oblasti BOZP, Statistika - statistické přehledy o pracovních a smrtelných pracovních úrazech v ČR, Odkazy na jiné adresy z oblasti BOZP, OKO - elektronický off-line zdroj informací o přírůstcích odborné literatury v knihovně VÚBP, Právo – přehled o legislativě z BOZP, BOZP v Evropské unii ( informace o legislativních aktivitách týkajících se BOZP v Official Journal of European Communities - úředním věstníku EU ) a kromě toho server poskytuje vlastní kolekci odkazů na relevantní webové stránky EU a Kalendář akcí.
Ve druhé polovině letošního roku se připravuje ke spuštění rubrika Diskusní forum pro tematicky zaměřenou diskusi k aktuální problematice v oblasti BOZP, včetně komentářů k publikovaným článkům, a Správná praxe, která bude obsahovat například podrubriky: Bezpečný podnik, Desatera z oblasti BOZP, Otázky a odpovědi z oblasti BOZP, a budou zde také ke stažení různé pro praxi potřebné formuláře z této oblasti apod.

Internet a zvyšování BOZP v podnicích a firmách
Elektronické prostředky přinášejí průlom do klasických struktur a návyků učení. Je třeba přijmout nové počítačové metody osobního vzdělávání (elektronické výuky), například elektronické testy, kombinaci tradičního prezenčního školení s inovačními formami na počítačové bázi (computer-based-training - CBT nebo web-based-training – WBT) či on-line vzdělávání, označované také jako e-výuka nebo e-learning ( metoda výuky prostřednictvím multimediálních programů distribuovaných po internetu ).
Vzdělávání pomocí internetu významně ovlivňuje také možnosti firemního školení zaměstnanců. V oblasti BOZP, kde je proškolování zaměstnanců a řídících pracovníků neodmyslitelnou součástí a mnohdy nezbytnou podmínkou výkonu jejich činnosti, jsou již nyní známy některé aktivity v elektronickém vzdělávání formou e-learning. Především soukromé firmy, působící v oblasti BOZP, nabízejí zaměstnavatelům elektronické kurzy pro vstupní proškolení nových zaměstnanců a pro proškolování zaměstnanců firmy z oblasti BOZP a zákoníku práce. Svou vzdělávací nabídku z oblasti BOZP pomocí e-learning připravuje také Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Jaké jsou výhody studia metodou e-learning? Jedná se především o následující skutečnosti:

 • dostupnost studia z kteréhokoliv PC, a tím překonávání vzdálenostních a případných zdravotních bariér,
 • možnost souběžné ekonomické aktivity studujících,
 • úspora času,
 • snížení nákladů na vzdělávání ze strany studujících a jejich zaměstnavatelů, nulové cestovní výdaje,
 • možnost individualizace studia dle vlastního časového plánu (umožňuje studujícím studovat samostatně ve svém volném čase a tempem, které odpovídá jejich aktuálním časovým možnostem),
 • interaktivnost studia,
 • vzdělávání z prostředí domova nebo kanceláře.

Zároveň je e-learning řešením, které je určené pro vzdělávání pojaté v celém kontextu. Neomezuje se totiž jen na pouhou výuku, ale představuje v širším pojetí metodu sdílení a předávání informací. Narozdíl od klasických informačních systémů klade e-learning vysoký důraz i na způsob předání informace a vyžaduje aktivní přístup k informacím.

Závěr
Internet v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se začíná prosazovat a zaujal přední místo ve spektru nástrojů jako rychlý a pružně reagující informační zdroj a významný výchovně vzdělávací instrument. Dotazníkové šetření Výzkumného ústavu bezpečnosti práce prokázalo, že respondenti z řad odborné veřejnosti uznávají internet jako významný zdroj čerpání i předávání informací o BOZP. Srovnáním s předcházejícími dotazníkovými akcemi je zřejmé, že přístup k internetu má stále více osob a tím roste zájem o získávání informací. Zlepšila se také tzv.informační gramotnost uživatelů a zvyšují se výrazným způsobem uživatelské požadavky.
Provozovatele internetových stránek zaměřených na BOZP tato skutečnost zavazuje k profilaci stránek k zajištění kvalitního obsahu a udržování aktuálnosti webu v návaznosti na potřeby legislativy a praxe. Správná informace získaná ve správném čase může pozitivně ovlivnit zdraví a životy lidí.

Autoři:
PhDr. Irena Kuhnová, Ing. Evžen Bílek, PhD., VÚBP

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail