Instalace kamery do prostoru kuřárny u zaměstnavatele

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen "Úřad").

Mám dotaz ohledně instalace kamery do prostoru kuřárny z důvodu požární bezpečnosti (zahoření popelníků atd.). Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. nepovoluje sledování zaměstnanců při práci, odpočinku, v jídelně, v šatnách apod. Jaký je výklad zákona v případě instalace kamery do prostoru kuřárny?

Podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.

Podle § 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nesmí zaměstnavatel bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Podle odst. 3 téhož paragrafu jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Provozování kamerového systému je Úřadem považováno za zpracování osobních údajů ve smyslu Zákona, pokud součástí systematického kamerového sledování je záznam pořizovaných záběrů s cílem využít tyto záběry k identifikaci fyzických osob. Údaje uchovávané v záznamovém zařízení jsou osobní údaje, pokud na jejich základě lze přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu. V souladu s citovaným ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) Zákona musí být účelem zpracování např. ochrana majetku a osob.

V daném případě tedy musí být kamery zaměřeny a zaznamenávat předmětné popelníky. Do záznamu může nahlížet výhradně správcem pověřená osoba v souladu s účelem zpracování. Sledování osob a vyhodnocování záznamu pro jiný účel by mohlo být kvalifikováno jako porušení § 5 odst. 1 písm. f) Zákona, podle kterého je správce povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas.

I v případě souhlasu zaměstnanců by však mohlo být toto jednání bráno jako porušení § 316 zákoníku práce, protože toto ustanovení je kogentní. Posouzení legality postupu v režimu zákoníku práce ale nenáleží Úřadu, nýbrž orgánům inspekce práce, tj. oblastním inspektorátům práce, případně Státnímu úřadu inspekce práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail