Inspekce práce v silniční dopravě

V letošním roce se oblastní inspektoráty práce zaměřily na bezpečnost práce při provozu kamionové nákladní dopravy. Prováděné kontroly byly vyvolány jednotlivými podněty ke kontrole či stížnostmi zaslanými bývalými zaměstnanci daného dopravce, případně podněty postoupenými úřady práce nebo jinými správními orgány.

Na základě kontrol prováděných inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj lze shrnout řadu praktických poznatků a informací.

Odborná a zdravotní způsobilost řidičů

V rámci podaných podnětů jednotlivých řidičů bylo při kontrolách zjišťováno, že zaměstnavatelé nezajistili, aby se zaměstnanci podrobili pravidelné lékařské prohlídce ve vztahu k řízení motorových vozidel.

V mnoha případech nebyly lékařské prohlídky provedeny vůbec, popř. nebyly dodržovány stanovené lhůty provádění lékařských prohlídek podle věku řidičů. V několika případech doložili zaměstnavatelé provedení lékařské prohlídky písemnostmi prokazujícími provedení psychologického či neurologického vyšetření, přičemž tyto doklady mají být vlastně podkladem pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Stále dochází k tomu, že posuzující lékaři vydávají svá stanoviska na dokladu s označením „Recept“ nebo „Výměnný list – poukaz na vyšetření“, popř. formou dopisu, ve kterém hromadně uvedou, že níže jmenovaní řidiči jsou schopni řídit motorová vozidla. Takové postupy jsou v protokolu o kontrole označeny jako nedostatek, neboť ze strany posuzujícího lékaře nebyl vydán posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel způsobem, který je stanoven v příloze vyhlášky č. 277/2004 Sb.

K častému porušení právních předpisů nedochází, pokud jde o odborné školení řidičů, resp. zdokonalování jejich odborné způsobilosti. Zaměstnavatelé většinou předkládají doklady prokazující školení řidičů v autoškole.

Nepřesnosti byly zjištěny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména v dokladování prováděného školení. Výjimkou bývají případy, kdy zaměstnavatel zajišťuje školení prostřednictvím externích bezpečnostních techniků (osob odborně způsobilých v prevenci rizik), kdy jsou doklady, včetně osob školení a prezenčních listin účastníků, dostatečně průkazné.

Pracovní režim řidičů

V několika případech byly podány podněty jednotlivými řidiči na dodržování pracovní doby jejich zaměstnavateli, a to jak právnickými, tak i podnikajícími fyzickými osobami. 

Příkladem je podnikající fyzická osoba – dopravce, u kterého bylo zjištěno, že nejsou pravidelně stahována data z karet řidičů, ani data z digitálních tachografů vozidel. Vzhledem k tomu, že tento zaměstnavatel nevedl ani evidenci pracovní doby s vyznačením začátku a konce odpracovaných směn jednotlivých zaměstnanců, nebylo možné posoudit, zda řidiči měli dostatečný odpočinek mezi směnami a dostatečný odpočinek v týdnu. V tomto případě byl podnět oprávněný a zaměstnavateli bylo na základě sepsaného protokolu vydáno písemné opatření k provedení nápravy. Následně dopravce kontaktoval prodejce a objednal si dodání programu TAGRA*eu, včetně předvedení a seznámení, kterým zajistí pravidelné stahování dat, a to jak z karet řidičů, tak i z jednotlivých tachografů provozovaných vozidel.

V jiném případě právnická osoba - dopravce - neuchovávala jednotlivé záznamové listy z tachografu vozidel v chronologickém pořadí a čitelné podobě a z předložených výkazů práce nebylo zcela prokazatelné, zda řidiči čerpali dostatečné odpočinky v týdnu. Zaměstnavateli bylo písemně uloženo opatření k nápravě s tím, že po uplynutí několika měsíců bude provedena následná kontrola, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v oblasti pracovního režimu řidičů.

V mnoha případech bylo při kontrolách zjištěno, a to jak u právnických osob, tak i u podnikajících fyzických osob, že zaměstnavatelé nezajistili rozvržení pracovní doby svým zaměstnancům tak, aby délka jejich směn činila nejvýše 13 hodin a v případě pracujícího v noční době nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích tak, jak je uvedeno v § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č.  353/2008 Sb. a v čl. 7 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES.

Odměňování zaměstnanců

V oblasti odměňování zaměstnanců bylo v jednom případě zjištěno, že zaměstnavatel vyplácel svým zaměstnancům výkonové prémie, které se vypočítávají jako součin skutečně ujetých a uznaných kilometrů v hodnoceném měsíci a sazby za kilometr, která je stanovena podle přepravních systémů (tj. MKD do 12 t – 0,54 Kč/1 km, MKD nad 12 t – 0,63 Kč/1 km, MKD příhraničí – 0,90 Kč/1 km, MKD EU – 0,54 Kč/1 km, TND do 12 t – 0,90 Kč/1 km a TND nad 12 t – 1,08 Kč/1 km), s tím, že při jízdě ve dvou řidičích se každému z nich přizná 50 % výkonové prémie. Přitom dle čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, a to ani prémiovým zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo objem přepravovaného zboží, pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování tohoto nařízení, a nesmí používat takového způsobu odměňování prací, jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců jak stanoví § 103 odst. 1, písm. k) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Poskytování dovolené na zotavenou

Nedostatky se vyskytují rovněž v oblasti poskytování dovolené na zotavenou. V jednom případě bylo v souvislosti s šetřením podnětu zjištěno, že zaměstnavatel neumožnil svým třem zaměstnancům čerpání dovolené tak, aby dovolenou vyčerpali v kalendářním roce, ve kterém zaměstnancům právo na dovolenou vzniklo.  Ze mzdových listů jednoho zaměstnance bylo zjištěno, že mu zaměstnavatel převedl do roku 2012 dovolenou za rok 2010 v počtu 14 dní a za rok 2011 v počtu 20 dní. V rozporu s ustanovením § 218 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, postupoval zaměstnavatel i v případě dalších dvou zaměstnanců.

Zajímavosti okolo podaných podnětů

Pro zajímavost je vhodné ještě uvést, že při prováděných kontrolách projevují zaměstnavatelé podezření na „udání“ bývalými zaměstnanci, což v mnoha případech odpovídá skutečnosti. K tomu podrobně sdělují, proč se s konkrétním zaměstnancem rozešli, a to buď po vzájemné dohodě anebo pracovní poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnance.

Zajímavé byly rovněž informace o podvodech řidičů, například o neoprávněném čerpání pohonných hmot do vlastních vozidel, neoprávněných soukromých jízdách, popř. opakovaném porušování pracovního režimu. Zaměstnavatelům jsou pak za svévolné jednání řidičů, například porušování doby řízení a bezpečnostních přestávek při jízdách v zahraničí, ukládány sankce, v několika případech byl zaměstnavatel nucen složit finanční kauci za zadržené vozidlo. Dvakrát se dle popisu zaměstnavatelů stalo, že řidič způsobil v zahraničí dopravní nehodu, vozidlo na místě uzamkl, autostopem se vrátil do firmy a po odevzdání klíčů od auta sdělil, že podává výpověď anebo končí pracovní poměr ve zkušební době. 

Podněty zaměstnanců jsou zčásti oprávněné, v některých případech však zaměstnanci této možnosti zneužívají. Jako příklad lze uvést téměř nepochopitelný případ stěžovatele, který již po několik let mění zaměstnavatele - dopravce - a vždy po velmi krátké době odchází a podává stížnost, že se u daného zaměstnavatele porušuje vše, co se týká pracovního režimu řidičů, včetně například prováděného školení.

Zde bylo po kontrole u jednoho zaměstnavatele zjištěno, že řidič se k dopravci dostavil v pátek na sepsání pracovní smlouvy s tím, že nastoupí v pondělí. V den nástupu, již v dopoledních hodinách, sdělil zaměstnavateli, že na něj podává stížnost s tím, že je porušován AETR a ve zkušební době končí.

Obdobně podal několik takových stížností na jiné zaměstnavatele – dopravce, které adresoval na Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, a současně zasílal jejich stejnopis Státnímu úřadu inspekce práce v Opavě a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail