Informační systém BOZP v ČR

IS BOZP označuje vzájemné informační propojení webů orgánů státní správy, institucí, vysokých škol a jiných subjektů v ČR zabývajících se oblastí BOZP. Cílem IS je využít silných stránek institucí provozujících tyto weby, snížit informační duplicitu a zjednodušit veřejnosti přístup k informacím.

V současné době jsme svědky obrovského rozmachu informačních technologií a internetu spolu s neustále rostoucí nabídkou informací, která se nevyhýbá ani oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Informačních zdrojů je především díky možnostem internetu obrovské množství, a proto světové trendy vývoje v oblasti informatiky směřují ke specializovaným oborovým informačním serverům jako bráně k informacím zaměřených na určitou oblast (např. oblast BOZP: http://www.bozpinfo.cz, obchodu: http://www.businessinfo.cz). Tento trend vychází z potřeb uživatelů, kteří nemají čas složitě získávat informace a potřebují centrální internetovou adresu, kde získají aktuální informace nebo odkazy na další specializované zdroje informací.
Snahou MPSV ČR je proto ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) a Českým úřadem bezpečnosti práce (ČÚBP), dalšími subjekty státní správy a sociálními partnery vytvořit v rámci internetu komplexní informační zdroj z oblasti BOZP, který bude sloužit uživatelům z podnikové sféry, státní správy a samosprávy, odborné veřejnosti i dalším uživatelům.

Co si představit pod označením informační systém BOZP v ČR ?
Vzájemné informační propojení internetových stránek orgánů státní správy a samosprávy, institucí, vysokých škol a jiných subjektů v ČR zabývajících se oblastí BOZP. Záměrem je využit silných stránek jednotlivých institucí, provozujících tyto weby, a současně snížit informační duplicitu a zjednodušit veřejnosti přístup k informacím. Schéma vidíte na obrázku.

Současný stav
V současnosti je všeobecná informační základna odborných informací z celého oboru BOZP v prostředí internetu zajišťována především internetovými stránkami národního Focal Pointu ČR provozovaným MPSV ČR a oborovým portálem BOZPinfo provozovaným VÚBP. Dalšími zdroji na internetu jsou specializované internetové stránky, jejichž zaměření vyplývá převážně z oboru působnosti jejich provozovatelů ze státní správy a samosprávy, kteří se zabývají oblastí BOZP v ČR. Dalšími zdroji na internetu z této oblasti jsou weby, které slouží především jako podpora komerčních činností různých poradenských firem z oblasti BOZP.
Seznam internetových zdrojů z oblasti BOZP v databázi portálu BOZPinfo, lze získat v rubrice "Odkazy".

Internetové stránky Národního informačního centra BOZP
Národní informační centrum BOZP (Focal Point) (http://osha.mpsv.cz) je kontaktním místem evropského informačního systému BOZP v České republice. Tento systém je jednotný pro členské státy EU a jeho provoz koordinuje Evropská agentura pro BOZP se sídlem v Bilbau (Španělsko). Provoz národního Focal Point v České republice zajišťuje MPSV ČR. Jedním z jeho úkolů je také zajišťování provozu internetových stránek národního Focal Pointu (NFOP). Web NFOP lze považovat jako kontaktní místo, neboli informační křižovatku, jednotné mezinárodní informační sítě z oblasti BOZP, kterou tvoří vzájemně obsahově propojené weby, provozované každým členským i kandidátským státem EU.
Hlavním cílem webu NFOP je poskytovat veřejnosti výběrové informace o BOZP mezinárodního charakteru a zajistit jejich vzájemnou výměnu v rámci EU a světa, zajistit prezentaci kampaní pořádaných EU (např. Evropský týden BOZP, viz http://osha.mpsv.cz/ew2004), poskytovat seznam směrnic ES z oblasti BOZP a jejich vazbu na právní předpisy v ČR a zpravodajství EU z oblasti BOZP.
K tomuto účelu je přizpůsoben publikační systém webu, který umožňuje uživateli jednoduchým kliknutím na odkaz přejít na libovolné stránky nebo rubriku webu jiného státu, zapojeného do tohoto mezinárodního systému. Jednotlivé stránky webu NFOP jsou uživateli k dispozici v anglickém a národním jazyce, např. v ČR v angličtině a češtině.
V současné době připravuje MPSV ČR novou verzi webu, která bude plnit úlohu oficiálních stránek BOZP v ČR a roli hlavního rozcestníku na další informační zdroje v ČR z oboru BOZP. V souvislosti se vstupem ČR do EU a zvyšujícím se požadavkům veřejnosti na informace z oblasti BOZP se bude jeho nová verze orientovat na poskytování informací souvisejících s praktickou implementací právních předpisů EU z oblasti BOZP v ČR. Web bude rozšířen o témata zabývající se novými a připravovanými směrnicemi ES, informacemi pro zahraniční podnikatele, kteří chtějí v ČR podnikat, aktuálním stavem BOZP v ČR i připravovanými změnami.
Provoz webu NFOP je financovaný z prostředků poskytovaných MPSV ČR a na zajištění jeho obsahu spolupracuje MPSV ČR především s VÚBP, ČÚBP a IVBP. Web NFOP je propojený s oborovým portálem BOZPinfo a vzájemně se doplňují.

Oborový portál BOZPinfo
Oborový portál BOZPinfo (http://www.bozpinfo.cz) je zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v ČR a související oblasti, např. ochraně životního prostředí. V současné době je provozována druhé verze serveru, která byla spuštěna v březnu 2004.
BOZPinfo plní především úlohu komplexního oborového informačního zdroje v ČR zaměřeného na podnikovou sféru, odbornou veřejnost a další uživatele především z řad malých  a středních podniků. Vytváří kontaktní místo na internetu pro poskytování odborných informací z oblasti BOZP v ČR, a to jak pro odbornou tak i laickou veřejnost. Server poskytuje na svých stránkách prostor pro propagaci kampaní a akcí z této oblasti, výměnu praktických zkušeností, přístup k technickým a vědeckým novinkám z oblasti BOZP anebo alespoň vodítko formou hypertextového odkazu, kde požadované informace nalézt.
Novinkou je internetové verze terminologického slovníku z oblasti BOZP. Součástí služeb oborového portálu je zasílání pravidelného zpravodajství o novinkách na BOZPinfo prostřednictvím elektronické pošty zaregistrovaným uživatelům, a také kvalitní nástroj pro snadné vyhledávání požadovaných informací v rámci celého portálu nebo v jeho jednotlivých rubrikách.
BOZPinfo provozuje VÚBP v gesci MPSV ČR. Server je založen na platformě redakčního systému Genesis2 a provozován formou outsourcingu u firmy MAFRA a.s. (http://genesis2.cz). Aktuální statistika návštěvnosti BOZPinfo.cz je k dispozici na statistickém serveru Navrcholu.cz (http://navrcholu.cz).
Provoz BOZPinfo je financovaný z prostředků poskytovaných MPSV ČR. Přestože je server zaměřen jako oborový portál převážně na poskytování bezplatných informací o problematice spojené s BOZP, náklady na jeho provoz nelze do budoucna hradit v plné výši ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu jsou hledány cesty, které pomohou snížit provozní náklady, např. finanční prostředky získané prostřednictvím spolupráce, obsah poskytnutý za protislužbu, využití internetu pro prodej služeb, poskytování elektronické verze publikací vydávaných a prodávaných VÚBP.
Na základě zkušeností z obdobných projektů v ČR a ve světě bude obsah serveru v budoucnosti rozdělen na placenou a neplacenou část. V placené části budou umístěny, např. elektronické verze publikací VÚBP, praktické příklady i s ukázkou implementace do praxe, ukázky vyplněných formulářů, přístup k výstupům z databáze OOPP a certifikátů.

Závěr
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vždy byla a stále bude v Evropě důležitou součástí sociální  politiky. Uchování plné pracovní síly totiž představuje ve firmách významný ekonomický moment. I přesto, že v ČR není ještě v současné době problematika BOZP obecně u všech subjektů středem společenského zájmu, který si zasluhuje, lze očekávat, že v souvislosti se vstupem ČR do EU a vzhledem k stále více se prosazujícímu konkurenčnímu a tržnímu prostředí se stane tato oblast důležitější nejen pro zaměstnavatele, zaměstnance, popř. jejich zástupce, ale i pro širší veřejnost. S tím bude také souviset zvýšení poptávky po informacích z této oblasti. Hlavním směrem rozvoje informačního systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (IS BOZP) je proto, kromě posilování prevence, osvěty a vzdělávání, také poskytování kvalitních informací z tohoto oboru.
Z tohoto důvodu je struktura oborového portálu BOZPinfo a připravovaná nová verze webu národního Focal Pointu ČR, který jsou součástí informačního systému BOZP v ČR, navržena takovým způsobem, aby zohlednila tento vývoj a svým obsahem oslovila a pokryla široký okruh uživatelů, např. zaměstnavatele z řad malých a středních podniků, zaměstnance, OSVČ, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, pracovníky orgánů státního odborného dozoru, studenty studující obor BOZP, laickou a širokou odbornou veřejnost. S těmito cíli souvisejí i kroky, které v současnosti podniká MPSV ČR pro zajištění užšího a efektivnějšího propojení s jinými informačními zdroji v oblasti BOZP v jiných resortech státní správy i u sociálních partnerů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail