Informační kampaň na podporu bezpečnosti práce v zemědělství

Po vstupu České republiky do EU se zaměstnavatelé setkávají v oblasti BOZP s novými přístupy a požadavky týkajícími se jejich zaměstnanců. Ze strany EU byl v době přípravy ČR na vstup do EU velmi silný požadavek na přijetí příslušných směrnic do národní legislativy a po našem vstupu do EU je potřeba tato přijatá pravidla zavést na samotných pracovištích.

Zemědělství patří v ČR dlouhodobě  k oblastem s velmi vysokou četností pracovních úrazů, často se závažnými a trvalými následky a s finančními dopady pro zaměstnavatele. I když v zemědělství  pracuje asi jen 2,6 % pojištěnců , podíl na celkovém počtu pracovních úrazů dosahuje téměř  6 %, nejzávažnějších, tedy smrtelných pracovních úrazů  vzniklo v minulém roce v zemědělství 22, to je víc jak 10% z celkového počtu. Proto  Český úřad bezpečnosti práce Praha ve spolupráci  s odborníky z Dánska v rámci projektu Phare Twinning vyhlásil pro rok 2004.

Celostátní informační kampaň na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zemědělství

Celostátní informační kampaň byla vyhlášena 27. srpna 2004. U příležitosti vyhlášení kampaně byl uspořádán odborný seminář, který uvedl svým příspěvkem  Ing. Jaroslav Elbel, předseda ČÚBP Praha. Seminář se konal v Českých Budějovicích, v rámci výstavy Země Živitelka 2004.

Praktické zajištění kampaně na podporu BOZP v zemědělství bude probíhat následovně - Ve spolupráci s dánskou stranou již byly připraveny tři druhy  informačních brožur, a to:

které jsou  inspektory státního odborného dozoru   předávány cílové skupině.
Cílovou skupinou jsou zemědělské firmy s max. 20 zaměstnanci, přibližně do 1 000 ha obhospodařované plochy. Předpokládá se, že každý inspektorát bezpečnosti práce navštíví nejméně 50 - 70 subjektů. Praxe ukazuje, že právě u firem této velikosti jsou zásady bezpečné práce nejčastěji porušovány. O kampani jsou informováni také  zástupci profesních sdružení jako je Hospodářská komora, Agrární komora, Svaz zemědělských družstev, odborové svazy působící v zemědělství , Ministerstvo zemědělství a výživy a další instituce, které mohou výraznou měrou  přispět ke zlepšení situace.

 

Cíl kampaně:
Zvýšit právní povědomí, upozornit na nejčastější rizika a nedostatky a příčiny pracovních úrazů, poradenská činnost, naučit a navrhnout cílové skupině  jak tato rizika  omezovat a odstraňovat.

Zaměření kampaně:

Chov skotu:      

  • bezpečné pracovní a technologické postupy
  • zásady bezpečného vstupu a zacházení se zvířaty
  • bezpečné provádění veterinárních zákroků a ošetřování

Stroje a zařízení:

  • požadovaný technický stav strojů ( zejména traktory)
  • zakrytí kloubových a hnacích hřídelů
  • způsob provádění čistění a údržby
  • bezpečné pracovní a technologické postupy

Právě  úrazy způsobené zvířaty  a nesprávná práce se stroji  jsou nejčastějšími příčinami závažných pracovních úrazů  a proto je na ně kampaň zaměřena  a na tyto oblasti bude pozornost inspektorů zaměřena.

Kampaň byla zahájena v srpnu tohoto roku. Opětovná návštěva zemědělských firem bude provedena v říjnu až listopadu 2004. Při ní budou inspektoři státního odborného dozoru poskytovat doplňující informace a konzultace o BOZP k vzneseným dotazům a získávat zpětnou vazbu a odezvu na kampaň. Výsledky kampaně ( tj. oslovené firmy, ale i další, by měly být dobře informovány o rizicích a vědět, jak jim předcházet) budou shrnuty v závěrečné zprávě  a využity pro další osvětu s cílem trvale zlepšovat situaci v pracovní úrazovosti v zemědělství.

 

ZDE, v tématické příloze, naleznete všechny zmíněné informační materiály související s kampaní.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail