Informace o změně a opravě ČSN EN 1775 Zásobování plynem

Zdroj: 
Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky. Norma ČSN EN 1775 je základním normativním dokumentem pro domovní plynovody navazující na původní ČSN 38 6441.

U nás ji doplňuje Technické pravidlo TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, které je v současné době rovněž revidované. Norma ČSN EN 1775 byla vydána v V/99 a toto znění s navazujícími změnami je technické veřejnosti dostatečně známé. Revize byla vydána v V/08 a oprava 1 v XI/08. Norma ČSN EN 1775 byla vydaná v květnu 1999 a toto znění s navazujícími změnami je technické veřejnosti dostatečně známé.

Nově revidovaná změna normy byla vydána v květnu 2008. Oprava 1 normy ČSN EN 1775 je vydaná v listopadu 2008.

Předmět normy

Tato norma:

 • stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Jsou to plynovody od předávacího místa plynu k napojení spotřebičů,
 • určuje hlavní zásady týkající se domovních plynovodů,
 • platí pro plynové rozvody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 5 bar včetně,
 • platí pro průmyslové plynovody s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 0,5 barů včetně,
  POZNÁMKA 2 Pro průmyslové plynovody s nejvyšším provozním tlakem (MOP) nad 0,5 barů nebo pro všechny plynovody s nejvyšším provozním tlakem (MOP) nad 5 barů platí prEN 15001-1.
 • platí jak pro nově instalované plynovody, tak i pro rekonstruované nebo rozšiřované plynovody,
 • neobsahuje požadavky pro ukládání plynovodů do země,
  POZNÁMKA 3 Další informace o ukládání plynovodů do země jsou uvedeny v EN 12007-1, EN 12007-2 a EN 12007-3.
  POZNÁMKA 4 Další informace o zařízení pro regulaci tlaku plynu jsou uvedeny v EN 12279.
  POZNÁMKA 5 Další informace o zařízení pro měření množství plynu jsou uvedeny v EN 1776.
 • platí pro domovní plynovody, do nichž je dodáván plyn z distribuční plynovodní sítě a ze zásobníků propan - butanu (LPG),
 • neplatí pro (oprava 1):
  • spotřebičové rozvody LPG bez pevného potrubí, tj. pro případy, kdy je spotřebič napojen na tlakovou láhev LPG hadicí pro připojení spotřebičů,
  • tlakové nádoby na LPG.

Uživatelé této normy mají mít na paměti, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy nebo pravidla pro praxi. Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly pro praxi, vycházejícími z výše uvedených hlavních zásad.

V případě rozporů vyplývajících z přísnějších požadavků v národních právních předpisech s požadavky této normy, musí být upřednostněny tyto národní právní předpisy, jak je uvedeno v normativním dokumentu CR 13737:2001.

POZNÁMKA 1 Dokument CR 13737:2001 obsahuje:

 • objasnění veškerých příslušných právních předpisů platných v dané zemi,
 • pokud je to vhodné, uvedení přísnějších národních požadavků, vyplývajících z těchto právních předpisů,
 • národní kontaktní místo pro získání nejnovějších informací.

Obsah normy

Norma obsahuje vedle přehledu návazných legislativních dokumentů, termínů a definicí zejména ustanovení o:

 • zásadách pro navrhování a dimenzování plynovodu,
 • zásadách pro montáž, spojování, umístění armatur, měřidel a zařízení,
 • zkoušení a uvádění plynovodu do provozu.

Příloha A, B a C uvádí Odolnost proti vysokým teplotám, Všeobecné pokyny pro zhotovování spojů a Pokyny pro zhotovování spojů svařováním, tvrdým a měkkým pájením a pro zhotovování tavných polyethylenových spojů.

Revidovaná norma z května 2008 obsahuje nově:

 • přílohu D Pokyny pro zhotovování spojů vytvořených pod tlakem (lisované) s podkapitolami:

  • D1 Postup spojování měděných trubek lisovacími tvarovkami,
  • D2 Postup spojování vícevrstvých nebo PEX trubek lisovacími tvarovkami,
 • přílohu E Pokyny pro zhotovování sestav z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli.

Oprava 1 ČSN EN 1775

V revizi normy byly v českém překladu použity stávající termíny, definice i stylizace ustanovení článků, které se užívaly ve znění normy z roku 1999. Během téměř desetiletého období se terminologie i návaznosti na další legislativní podklady změnily. Z toho důvodu bylo nutné provést opravu normy, ve které se všechny nedostatky v původním znění v českém překladu opravily a přizpůsobily aktuálním podmínkám.

V opravě 1 se stylizačně upravuje a terminologicky precizuje, i v zájmu jednoznačného výkladu daných ustanovení, řada článků v revidované normě z května 2008.

Z termínů a definic se upravuje:

 • plynovod,
 • domovní plynovod,
 • uzávěr,
 • rozebíratelný (mechanický) spoj,
 • lisovaný spoj,
 • lisovaný spoj pro měděné trubky,
 • lisovaný spoj pro vícevrstvé nebo PEX trubky,
 • spoj svařováním na tupo,
 • zkouška pevnosti,
 • zkouška těsnosti,
 • vpuštění plynu.

Oprava 1 se stylizací dále dotýká úprav v:

 • čl. 4 Navrhování,
 • čl. 5 Stavba,
 • čl. 6 Zkoušení,
 • čl. 7 Uvádění do provozu,
 • čl. 8 Provoz a údržba,
 • příloze A,
 • příloze B,
 • příloze C,
 • příloze E.

V revidované ČSN EN 1775 byl opraven i text nové přílohy E. V jednotlivých článcích této přílohy se nahrazuje část textu novým zněním:

 • v článku E.1, první odstavec
  Sestavy z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli se skládají z mechanických tvarovek, které mohou být rovněž vhodné při připojení dalších součástí domovního plynovodu.
 • v článku E.1, druhý odstavec
  Dokonce i v případě, že sestavy z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli nabízejí výhodu montáže s omezeným množstvím tvarovek, bývá přesto nutné provést určité množství spojů.
 • v článku E.2, první odstavec
  Ke zhotovování sestav z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli musí být použity pouze ty trubky a tvarovky, které jsou určeny výrobcem.
 • v článku E.2, druhý odstavec
  Má být použit pouze systém z trubek a tvarovek splňující požadavky normy EN 15266 (Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzorné oceli).
 • v článku E.3 název článku
  Postupy vytváření spojů z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli
 • v článku E.3.1, první odstavec
  Postup zhotovování spojů z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli má být dán výrobcem tohoto spojovacího systému a má obsahovat alespoň následující:
 • v článku E.3.1, třetí odstavec
  seznam a popis speciálních nástrojů potřebných pro zhotovování spojů včetně montážních návodů a doporučeného plánu údržby.
 • v článku E.3.1, čtvrtý odstavec
  Pokud první rozmontování takto smontovaného systému v sobě zahrnuje náhradu jedné nebo více součástí tvarovky (např. těsnění), může být takto provedeno pouze, pokud je popsáno v montážním návodu, který poskytuje výrobce.
 • v článku E.3.2 název článku
  Školení pracovníků
 • v článku E.3.2, druhý odstavec
  Pro všechny spoje z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli musí být pracovníci vyškoleni (např. výrobcem)
 • v článku E.3.3, druhý odstavec
  Příslušný kroutící moment, použitý k vytvoření spojů z vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli, musí být zkontrolován vhodným postupem

Zdroj: Informace o změně a opravě ČSN EN 1775 Zásobování plynem, tzb-info.cz [online]. Praha : Topinfo, 2009. Dostupný z WWW: <http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5590>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail