Informace o programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce na rok 2007

Celorepublikový plán kontrolních akcí inspektorů práce pro rok 2007 - kontroly ve stavebnictví, malých a středních podnicích, bezpečnost provozu výtahů, bezpečnost provozu chladících zařízení a kompresorových stanic, kontroly zaměřené na porušování pracovně-právních vztahů. Více o činnosti inspektorátů v tomto roce v článku.

Úvod

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolní činnost na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce a plní další odborné úkoly v těchto oblastech ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

K zabezpečení konkrétních úkolů v souladu se zákonem o inspekci práce zpracovává SÚIP Roční program kontrolních akcí jako neoddělitelnou součást Programu činnosti systému SÚIP. V návaznosti na něj zpracovávají obdobně své programy činnosti oblastní inspektoráty práce.

Program kontrolních akcí na rok 2007 obsahuje 13 kontrolních akcí, z toho 3 poslední jsou dlouhodobého charakteru. Všechny úkoly jsou celorepublikové. Další úkoly po projednání se SÚIP, případně na jeho pokyn, si stanovují oblastní inspektoráty práce v rámci své působnosti a zapracovávají je do svých programů činnosti.

V této informaci je zahrnuta pouze kontrolní činnost, stanovená § 4 odstavce 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů a její vyhodnocení je uváděno v Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí za příslušný rok. Souhrnné informace o všech oblastech činnosti systému SÚIP jsou pak obsaženy v Roční zprávě systému SÚIP za příslušný rok. Obě tyto zprávy SÚIP vyvěšuje na svých webových stránkách.

Program kontrolních akcí je každoročně projednáván v tripartitě a schválen MPSV. Zařazení nového úkolu podléhá schválení MPSV v souladu s § 38 písm. a).

Kontroly dodržování povinností vyplývající z právních předpisů a plnění povinností v oblastech bezpečnosti práce a technických zařízení, stanovených pracovních podmínek, a také kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů vycházejí především z výše uvedeného zákona č. 251/2005 Sb. a povinností stanovených zaměstnavatelům zákoníkem práce a dalšími předpisy.
 
Při výběru subjektů pro kontrolní činnost postupují OIP tak, že v rámci rozsahu zadání vyberou především ty subjekty, které

 • měly za poslední 3 roky smrtelný či závažný pracovní úraz z důvodů porušení bezpečnostních předpisů v oblasti zadaného tématu úkolu;
 • nebyly OIP dosud kontrolovány; případně u nichž OIP zjistil při předchozí kontrole závažná porušení předpisů při zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení, stanovených pracovních podmínek nebo porušení pracovněprávních vztahů; případně na subjekt je podáno u OIP větší množství podnětů pro porušování právních předpisů.

Celostátně prováděná kontrolní činnost systému SÚIP bude v roce 2007 zaměřena na:

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Kontroly budou zaměřeny na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při dopravě na staveništi a při zvedání – operacích s těžkými břemeny.

Kontroly budou provedeny u malých a středních organizací, zejména  u těch subjektů, kde již byly zjištěny závažné nedostatky, u organizací s nadprůměrnou úrazovostí, u nově vzniklých organizací a u organizací, u kterých od poslední kontroly uplynula doba minimálně 5 let.

Kontroly budou zaměřeny na oblasti, které mohou i nepřímo přispět k pádu osoby a vzniku pracovního úrazu.

Dodržování stanoveného pracovního režimu řidičů nákladní dopravy a hromadné přepravy osob, jejich dovolených, cestovních náhrad a mezd

Předmětem inspekce u organizací, které se zabývají dopravou, bude kontrola dodržování požadavků pracovního režimu řidičů a otázek cestovních náhrad a pracovního ohodnocení řidičů, zaměřená na okruh položek kontrolního seznamu.
Cílem kontrol je prosazovat dodržování stanovených předpisů, a tím předcházet dopravním nehodám na pozemních komunikacích, způsobených zejména mikrospánkem řidičů.  Dále namátkovými kontrolami ověřit, zda zaměstnavatelé poskytují stanovené nároky řidičům (mzdy, cestovní náhrady, dovolenou).

Kontrola malých a středních podniků

Cílem kontrol je plošné preventivní působení na nové subjekty, u nichž doposud nebyla provedena kontrola stavu zajišťování bezpečné práce, a subjekty problémové. Cílem není jen zjištění skutečného stavu a stanovení potřebných opatření k nápravě, ale také zařazení subjektů do systému následných a periodických kontrol.

OIP vyberou ke kontrolám subjekty v kategoriích 6 - 249 zaměstnanců, činných ve vybraných v oborech.

Obory ekonomických činností si OIP zařadí s ohledem na stav a vývoj BOZP v jeho územní působnosti. Tento úkol nebude zahrnovat subjekty ve stavebnictví. Předmětem kontrol budou zejména tyto oblasti:

 1. Prevence rizik
  a) vyhodnocení, zda zaměstnavatel vyhledává rizika, zjišťuje jejich příčiny a zdroje a přijímá  účinná opatření k jejich odstranění;
  b) seznámení zaměstnanců a ostatních osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích, se stanovenými opatřeními pro oblast BOZP.
 2. Péče o pracovní podmínky se zaměřením na školení, přípravu zaměstnance k výkonu práce, kontrolu rozvržení pracovních směn a evidence pracovní doby, na zakázané práce podle vyhlášky č. 288/2003 Sb., poskytování odpovídajících a funkčních OOPP na základě vyhodnocených rizik.
 3. Vedení pracovní úrazovosti, šetření vzniklých PÚ a přijímání opatření k jejich opakování.

Samostatným úkolem kontroly malých a středních podniků je dodržování povinností zaměstnavatelů vyplývajících z pracovního vztahu

Kontrolou preventivně eliminovat nedostatky při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatelů. Při výběru kontrolovaných subjektů vycházet ze zkušeností jednotlivých oblastních inspektorátů práce ve vztahu k přijímaným podnětům a dotazům včetně využití znalostí z prováděného poradenství. Oba tyto úkoly se navzájem mnohdy prolínají.

Kontroly budou zaměřeny mimo jiné na:

 • vznik, změny a skončení pracovního poměru,
 • mzdu, náhradu mzdy a náhrady výdajů, zařazování do tarifních stupňů,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Bezpečnost provozu výtahů v organizacích a občanské výstavbě

Provést kontrolu stavu provozovaných výtahů zejména se zaměřením na starší výtahy a na rizika spojená s jejich provozem. Kontroly provádět s cílem zvýšit úroveň bezpečnosti provozovaných výtahů k dopravě osob a zvýšit informovanost jejich provozovatelů o povinnostech k zajištění bezpečného provozu výtahů.
Kontroly budou zaměřeny na:

 • odbornou kvalifikaci zaměstnanců a jejich bezpečnost při zjišťování a odstraňování závad,
 • vedení provozní dokumentace,
 • provádění předepsaných kontrol, prohlídek a  zkoušek,
 • ověření technického stavu provozovaných výtahů a  jejich zabezpečovacích zařízení,
 • provádění předepsané údržby a mazání,
 • způsob zajišťování vyprošťování osob (při poruchách výtahů).

Bezpečnost práce při provozu chladících zařízení a kompresorových stanic, plynovodů a plynových zařízení

Kontrolou u podnikajících fyzických osob a obchodních společností ověřit plnění opatření k minimalizaci rizik spojených s provozem chladících zařízení, kompresorových stanic a plynových zařízení a k zajištění bezpečnosti provozovaných zařízení, včetně provádění kontrol a revizí zařízení a odstranění zjištěných nedostatků.

Kontroly budou provedeny u organizací (např. zimní stadiony a potravinářský průmysl - mrazírny, pivovary, velkokapacitní výrobny potravin, sklady atd.) používajících chladící zařízení a kompresorové stanice a u organizací používajících plynovody a plynová zařízení. Dále kontrola proběhne u cca 10 obchodních řetězců. Toto rozdělení organizací bude upraveno podle místně příslušných podmínek oblastního inspektorátu.

Předmětem kontrol bude prevence a kontroly na pracovištích se zaměří na možná rizika a jejich vyhodnocení, odbornou způsobilost obsluh a úplnost a řádné vedení technické a provozní dokumentace včetně povinných kontrol a revizí. Dále pak zda jsou odstraňovány závady zjištěné kontrolami a při revizích.

Kontroly zaměřené na porušování pracovněprávních vztahů a podmínek na základě obdržených podání

Při kontrolní činnosti se inspektoři zaměří na oblasti uváděné v podnětech, ale i na obecnou problematiku pracovněprávní. Závěry ze zjištění budou čtvrtletně analyzovány a operativně přijímána opatření k zaměření preventivní kontrolní činnosti. Rozsah a konkrétní zaměření kontrolní činnosti se bude odvíjet od činnosti a zaměření organizace a způsobu zaměstnávání pracovníků.

Na základě zjištěných porušení vymezit oblasti s nejzávažnějšími nedostatky a využít je pro možnou následnou osvětu, popřípadě pro další činnost v systému.

Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince

Při kontrole dodržování pracovněprávních předpisů a s tím souvisejících pracovních podmínek u cizinců je patrná snaha odstranit případné nedostatky, působit proti diskriminaci cizinců a přispívat k tomu, aby nedocházelo k opakovanému porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů.

Předmětem kontrol bude zejména vznik pracovního poměru, změny a skončení pracovního poměru, možná diskriminace, pracovní doba a doba odpočinku, evidence pracovní doby, mzda a náhrada mzdy, nároky na dovolenou.

Provádění kontroly dodržování předpisů při ruční manipulaci s břemeny - kampaň SLICu pro rok 2007

V návaznosti na pokyny SLICu bude v druhé polovině roku 2007 provedena celoevropská inspekční a komunikační kampaň v dopravě a v pečovatelských službách zaměřená na bezpečnou a zdraví nepoškozující manipulaci s břemeny se zvláštním odkazem na směrnici Rady 90/269/EHS, stanovující minimální zdravotní a bezpečnostní požadavky při ruční manipulaci s břemeny s rizikem úrazu zad zaměstnanců.

Na základě vytipování subjektů bude provedena kontrola u firem podnikajících v dopravě, kde je prováděna ruční manipulace s materiálem, a u firem s pečovatelskou službou, kde jsou prováděny manipulace s pacienty a jiné pečovatelské činnosti. V případě dodržení počtů firem jsou možné také kontroly úklidových firem, údržby, prádelen, kuchyní apod., kde je ve velké části činností zastoupena ruční manipulace s břemeny.

Prostřednictvím informační kampaně bude nutno seznámit zainteresované firmy s problémy vznikajícími při ruční manipulaci s břemeny a o jejich možném řešení v uvedených oblastech navrženém EU/SLIC. První část kampaně bude jako již tradičně informační (mediální část kampaně) a druhá etapa bude kontrolní (inspekční část kampaně k ověření efektu kampaně přímo u kontrolovaných subjektů).

Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce

MPSV vydalo v souladu s ustanovením § 60/1a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, větší množství povolení k zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele v ČR, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Jedná se  o tzv. agenturní zaměstnávání. SÚIP v této souvislosti zaznamenal větší množství podnětů upozorňujících na porušování pracovněprávních předpisů na tomto úseku. Jde o relativně nový způsob zaměstnávání, se kterým nejsou zatím zkušenosti z kontrolní činnosti. Preventivními kontrolami se může předejít pozdějšímu většímu množství porušování příslušných předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců, dodržování minimálních mzdových tarifů, srážek ze mzdy, rovnosti v odměňování, evidenci pracovní doby – rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, odpočinku mezi směnami, práce přesčas, případně cestovních náhrad.
Ke kontrolní činnosti přistoupit i v návaznosti na zjištění náznaků porušování pracovněprávních předpisů při kontrolách u subjektů, kde tyto osoby vykonávají svou činnost.

Kontroly vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb

Směrnice č. 96/71/ES ukládá členským zemím, aby v zájmu ochrany práv pracovníků byly prováděny kontroly na plnění povinností vyplývajících z právních předpisů u organizací, které vysílají své pracovníky k výkonu práce mimo území svého státu. Výše uvedená směrnice ukládá také členským zemím úzce spolupracovat na kontrolách mezi veřejnými orgány. Ke spolupráci jsou uzavírány dohody, které upřesňují nejen kontaktní místa, ale také lhůty pro vyřizování žádosti o sdělení požadovaných informací.

Kontrola zajišťuje plnění povinnosti vyplývajících z čl. 3 citované směrnice a vypracování odpovědi v rozsahu vznesených požadavků uvedených v žádosti kontrolních orgánů členských zemí, a to jak u vysílaných pracovníků, tak v organizacích, které vysílají pracovníky k výkonu práce mimo území své země.

V současné době jsou rozpracovány dohody s Francií, SRN a lze očekávat, že do konce roku  budou uzavřeny dohody i s ostatními členskými zeměmi.

Při kontrole se bude vycházet z právních předpisů, kolektivních smluv nebo rozhodčích nálezů ve smyslu odst. 8 čl. 3 citované směrnice.

Společná inspekce podle zákona č. 353/1999 Sb.

Pravidelná inspekce je zařazena do úkolů systému SÚIP na základě požadavků zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami. Kontrola je prováděna společně s ostatními orgány státní správy. Kontroly provozovatelů zařízení jsou prováděny v určených termínech podle schváleného plánu kontrol zpracovaným ČIŽP a podle zpracovaného kontrolního seznamu na příslušný rok v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Kontroly budou zaměřeny  především na plnění opatření uváděných v bezpečnostních programech a subjekty vypracovaných bezpečnostních zpráv a na odstranění dříve zjištěných nedostatků kontrolami a revizemi.

Program „Bezpečný podnik“

Program „Bezpečný podnik“ má za cíl především zvýšit úroveň řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí u právnických a podnikajících fyzických osob a vytvořit podmínky pro zavedení komplexního a efektivního systému řízení BOZP. V souladu s tím trvale zvyšovat úroveň kultury práce a pracovní pohody. Z hlediska prevence je cílem programu „Bezpečný podnik“ vytvoření podmínek pro  předcházení vzniku mimořádných událostí (úrazů, havárií) a dosažení změny v  přístupu managementu k řízení organizace v tom smyslu, aby mimořádným událostem předcházel především preventivními opatřeními. Stávající verze programu svými systémovými požadavky také podporuje projekt Ministerstva zdravotnictví „Podnik podporující zdraví – 2006“ a umožňuje tak managementu firem v rámci programu „Bezpečný podnik“ prezentovat vyšší péči o zdraví svých zaměstnanců, než jim stanoví předpisy.

ZDROJ:
Ošťádal, Jaromír. Informace o programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
na rok 2007.
Zpravodaj SÚIP, č. 4, 2006, s. 2 - 3.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail