Informace o normách EU

Monitoring o normách je prováděný každý den. Datum publikace je v tomto případě datum poslední publikované změny. Česká republika je plnoprávným členem CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) od roku 1997, členem ETSI (Evropský ústav pro telekomunikaci) je ČR již od roku 1993, a to jako první země ze střední a východní Evropy. Od této doby má za povinnost prostřednictvím Českého normalizačního institutu převzít všechny evropské normy do své národní soustavy, ale současně má právo i povinnost účastnit se aktivně tvorby evropských norem.

Monitoring o normách je prováděný každý den. Datum publikace je v tomto případě datum poslední publikované změny.

Česká republika je plnoprávným členem CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) od roku 1997, členem ETSI (Evropský ústav pro telekomunikaci) je ČR již od roku 1993, a to jako první země ze střední a východní Evropy. Od této doby má za povinnost prostřednictvím Českého normalizačního institutu převzít všechny evropské normy do své národní soustavy, ale současně má právo i povinnost účastnit se aktivně tvorby evropských norem.

Evropské a mezinárodní normy vytvářejí odborníci z členských zemí, kteří reprezentují národní normalizační organizace (v ČR - Český normalizační institut - ČNI) v technických komisích (pracovních orgánech) evropských a mezinárodních normalizačních organizací.  Musí návrhy evropských a mezinárodních norem na národní úrovni projednat, a to především se členy národních technických komisí (v ČR - Technické normalizační komise  - TNK) tak, aby výsledek co nejvíce vyhovoval i národním potřebám.

Evropská či mezinárodní norma převzetím do soustavy ČSN se stává/stane národní českou normou.Každá evropská norma je převzata ve 28 zemích Evropy, liší se pouze její písmenné označení, které je závislé na zemi, ve které je norma převzata. Znamená to, že např. evropská norma EN 71 Bezpečnost hraček je převzata v České republice s označením ČSN EN 71, ve Spolkové republice Německo DIN EN 71, ve Francii NF EN 71 či v Estonsku EVS EN 71. Obsah je rovnocenný pro všechny země Evropy.

Technickou harmonizací v Evropské unii se rozumí sjednocení technických právních předpisů, technických norem a postupů pro posuzování shody vlastností výrobků, které jsou upraveny předpisy či normami. Harmonizace má být zajištěna do té míry, aby byly odstraněny technické překážky obchodu, které díky rozdílným národním požadavkům existují.

U výrobků určených k vývozu a dovozu platí jednotná pravidla vzhledem k právním předpisům a evropským normám.

Od roku 1985 podle „Nového přístupu k technické harmonizaci a normám“ (Usnesení Rady ze 7. května 1985 č. 85/C/136/01),  je harmonizace právních předpisů (směrnic)  omezena na přijímání základních požadavků podstatných pro zajištění bezpečnosti výrobků, popř. dalších hledisek veřejné ochrany. Tyto základní požadavky musí výrobek splňovat a pak může být umístěn na trh v kterémkoli členském státě,

  • podrobné technické specifikace, jejichž dodržení zaručuje splnění základních požadavků směrnic, jsou upraveny evropskými technickými normami,
  • tyto normy, zvané harmonizované, jsou zásadně nezávazné, jejich dodržení však dává předpoklad, že základní požadavky směrnic byly splněny,
  • výrobci je ponechána volba, zda bude postupovat podle harmonizovaných norem nebo zda zvolí jiné řešení, které je pro něj výhodnější; v takovém případě však musí soulad s požadavky směrnic prokázat.

Pro ty skupiny výrobků, které obecně představují vyšší stupeň rizik, však zůstává i nadále zachován.systém závazných předpisů s podrobnými specifikacemi Tyto směrnice, platí např. pro zemědělské a lesnické traktory, motorová vozidla, potraviny, chemické látky, a pod.a tento přístup k harmonizačnímu procesu se nazývá „starý“.

Nový přístup byl v r. 1989 doplněn „Globálním přístupem k posuzování shody“ (Usnesení Rady z 21. prosince 1989 č. 90/C10/01), který se zabývá obecnými principy zkoušení a certifikace, především pak těmi prvky, které zajišťují důvěryhodnost systému a jsou předpokladem pro uznávání certifikátů mezi členskými státy. K těmto prvkům patří mj. akreditace zkušebních a certifikačních orgánů a certifikace systémů jakosti u výrobce. Rozhodnutím Rady č. 90/683/EHS, resp. 93/465/EHS byl přijat systém tzv. modulů, které lze k posouzení shody použít. Zpravidla existuje volba mezi moduly, které jsou považovány za rovnocenné. Postupy jsou přesně stanoveny v každé jednotlivé směrnici nového přístupu. Výrobek, který splňuje požadavky směrnice, popř. více směrnic, se opatřuje označením CE.

Odkazy (např. názvy, identifikační čísla) na harmonizované normy jsou zveřejňovány pro danou směrnici – dokument EU v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European Union)

Aktualizovaný seznam odkazů pro každou směrnici pouze anglickém znění lze nalézt na internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/whatsnew.html

Ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ jsou (podle § 4a, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb. a zákona 229/2006 Sb. ) průběžně oznamovány harmonizované normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády (část A - oddíl 1 - Harmonizované normy a určené normy) - Seznam ČSN, ve kterých jsou převzaty požadavky stanovené harmonizovanými evropskými normami.

Kompletní průběžně aktualizovaný seznam harmonizovaných českých technických norem k jednotlivým nařízením vlády je uveden na internetových stránkách Českého normalizačního institutu na adrese: http://www.csni.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail