Informace ke změně cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem

Zdroj: 
V současné době se v médiích objevují informace, které popisují návrh nové podoby podmínek přístupu a cen technických norem, nicméně v obecné rovině a bez větších podrobností. Dovolte nám proto, abychom vás podrobněji informovali o změnách v cenové politice prodeje českých technických norem v ČR od roku 2015.

Sdělujeme, že při přípravě rozpočtu ČR pro rok 2015, vzneslo Ministerstvo financí (dále jen MF), z důvodu udržení prezentovaného schodku státního rozpočtu ČR, požadavek na zvýšení příjmů státního rozpočtu z prodeje technických norem. Tento požadavek se promítl do Usnesení vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO) byl tedy povinen uvedené usnesení vlády naplnit konkrétním obsahem, tj. připravit návrh novely Vyhlášky MPO č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování (dále jen „cenová vyhláška“).

Navrhované změny cenové vyhlášky budou spočívat jednak ve zkrácení doby přístupu ke čtení technických norem z  1 roku na 6 měsíců a jednak ve zrušení neomezeného tisku technických norem, spolu se zavedením limitu 1000 stránek za částku 3500 Kč. V případě, že zákazník tiskový limit vyčerpá, bude si moci v příslušném šestiměsíčním období dokoupit další stránky k tisku, a to bez toho, aby bylo nutné opětovně obnovovat (a platit) přístup do databáze jako takové. Tyto změny budou platné pro část Public (jednotlivci) i Profi (firmy).

Cílem změny cenové politiky v oblasti technických norem je zajištění vyšších příjmů z prodeje norem při zachování prostředí a systému, který je uživatelům technických norem dobře znám a současně s tím nastavit dlouhodobě udržitelnou změnu, která se co nejméně dotkne každého ze zákazníků, především malých a středních podnikatelů. Dalším z cílů navrhované novely cenové vyhlášky je omezení nelegálního šíření technických norem v ČR. Z dostupných statistik vyplývá, že neomezený tisk technických norem je využíván uživateli technických norem nejen v souladu s právními předpisy, nýbrž dává široký prostor pro nelegální distribuci takto tištěných technických norem. Omezení tisku na 1000 stránek za částku 3500,-/6 měsíců má mj. zabránit tomu, aby se neomezený tisk nezneužíval k nelegálnímu šíření vytištěných technických norem.

Výše popsané změny samozřejmě u některých uživatelů mohou způsobit nárůst administrativy i nákladů, nicméně výše uvedené změny lze považovat za přijatelný kompromis ve vztahu k požadavku MF. Účinnost novely cenové vyhlášky se předpokládá k 1. 1. 2015, zákazníci, kterým končí přístup či smluvní vztah do tohoto data mohou objednávat přístup podle stávajících podmínek. Pro lepší orientaci shrnujeme navrhované změny v porovnání se současným stavem:

Stav do 31.12.2014

B. Poskytnutí přístupových práv

a. k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů, bez možnosti tisku, jedno heslo platné jeden rok: 1000 Kč

c.  k individuálnímu čtení  elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů a k individuálnímu tisku, jedno heslo platné jeden rok:

b.1. tisk do 50 stran včetně: 1500 Kč

b.2. tisk do 200 stran včetně: 2500 Kč

b.3. tisk bez omezení: 3500 Kč

Stav od 1.1.2015

B. Poskytnutí přístupových práv

a. k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů, bez možnosti tisku, jeden přístup platný 6 měsíců: 1000 Kč

c.  k individuálnímu čtení  elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů a k individuálnímu tisku, jeden přístup platný 6 měsíců:

1. tisk do 50 stran včetně: 1500 Kč

2. tisk do 200 stran včetně: 2500 Kč

3. tisk do 1 000 stran včetně: 3500 Kč

možnost dokoupení tisku:

1. do 50 stran včetně: 500 Kč

2. do 200 stran včetně: 1500 Kč

3. do 1 000 stran včetně: 2500 Kč

Komentáře

S ohledem na poměrně

30.10.2014 - 12:28 Rostislav Pelc
S ohledem na poměrně nekomfortní (přejíždění od začátku na konec jen na monitoru a k tomu třeba ještě nutnost podívat se do změn ČSN, které jsou zvlášť) používání norem jen ke čtení, by snad mohlo být možnost jejich čtení celý rok za 1 500 Kč. Nehrozí přece zneužití neomezeného tisku, tak proč bude třeba dvakrát ročně absolvovat proces placení?

Re:

31.10.2014 - 07:18 Radovan Holy
Souhlasím s Vámi. Celá webová "aplikace" na prohlížení norem, je "sto let za opicemi". Snad zvýšení cen povede i k jejímu vylepšení (=rozuměj kompletnímu předělání). Proto, je mi z této věty, cituji: "...při zachování prostředí a systému, který je uživatelům technických norem dobře znám...", trochu šouflo.

A to co se říkalo, je zapomenuto ...

02.11.2014 - 18:37 Josef Drtikol
Dobrý den, vzpomínám si na argumentaci, že normy, protože (bohužel) opravují povinnosti, ze zákona, které jsou zejména právnické osoby povinné dodržovat musí být přístupné zdarma a že současné platby, jsou vlastně skoro zdarma. A tak je budeme mít 2x zdarma. I ty staré, které nedrží krok s dobou, i ty dokonalé lobistické. Hurá. A to jsou to i ostatní předpisy BOZP, za jejichž nedodržení vám OIP dá flastr, neboť občas není schopen posoudit dostatečnost jiného řešení ... Sláva I nadále bude třeba bezpečáků, ...

Re: A to co se říkalo, je zapomenuto ...

04.11.2014 - 08:36 Josef Gajdošík
Dávám 99 bodů ze sta. Tyto informace mají být ještě podle platné legislativy zadarmo! Hlavně, že máme 2,2x dražší benzín kvůli "statním" daním, než v USA...... z tohoto si vzor nikdo nebere.

Re: A to co se říkalo, je zapomenuto ...

16.11.2014 - 19:04 Tomáš Neugebauer
Podle které platné legislativy?

Chudák rozpočet

04.11.2014 - 10:08 Petr Málek
Pokud se na tento článek dobře podívám, tak je to zdražení až 4x (zkrácení doby platnosti přístupu a navýšení ceny). Už vidím, jak lidem, kteří to potřebují, jejich zákazníci vyslyší požadavek na navýšení ceny.... Je vidno, že celá oblast BOZP je nyní "dojnou" krávou, protože byly zpětně omezeny platnosti osvědčení, uvažuje se o povinném vzdělávání ... Co takhle nějakou speciální daň na BOZP, abychom to měli jednodušší ????

Systémově špatně

04.11.2014 - 12:32 David Klouda
To je ta podpora drobného a středního podnikání z předvolebních proklamací. Stát mnoho norem učinil právně závaznými odkazy v právních předpisech, měl by je proto jako součást právního systému volně zpřístupnit. Zdražením přístupu se jen zvýší nelegální šíření.

Re: Systémově špatně

16.11.2014 - 18:59 Tomáš Neugebauer
V tom je právě ta finda, že technické normy nejsou součástí právního řádu.

Naivní?

06.11.2014 - 14:40 Eduard Šimánek
Nevím jak vy kolegové, ale mám pocit, že většina uživatelů určitě nebude platit mnohonásobně více. Já osobně si raději zaplatím 1 x za 6 měsíců přístup s 50 stranami tisku, tzn. že do státního rozpočtu půjde 3000,- Kč za rok namísto původních 3500,-. Velice geniální nápad na udržení schodku státního rozpočtu. Ano vnímám to stejně jako pana Klouda, rozhodně tento přístup povede k porušování autorských práv a k nelegálnímu šíření, jako tomu bylo v dobách tištěných norem.

Re: Naivní?

16.11.2014 - 13:44 Tomáš Neugebauer
"Domnívám, že placený přístup k technickým normám je v rozporu se základními principy harmonizace práva EU zvažuji podání hromadné žaloby na dotčená ministerstva. Přidá se někdo s kolegů nebo budeme je diskutovat, jak je špatné a nemoránlní?" Můžete, prosím, uvést, které ustanovení je porušeno, když chcete podat žalobu?

Hromadná žaloba

06.11.2014 - 16:28 Eduard Šimánek
Domnívám, že placený přístup k technickým normám je v rozporu se základními principy harmonizace práva EU zvažuji podání hromadné žaloby na dotčená ministerstva. Přidá se někdo s kolegů nebo budeme je diskutovat, jak je špatné a nemoránlní?

Re: Hromadná žaloba

16.11.2014 - 18:54 Tomáš Neugebauer
Můžete, prosím, uvést, které ustanovení je porušeno, když chcete podat žalobu?

Re: Hromadná žaloba

18.11.2014 - 11:18 Eduard Šimánek
Zákon o svobodném přístupu k informacím? Dle mého názoru zde by měl hrát roli zejména § 349 zákoníku práce. Jsou-li technické normy, upravující ochranu života a zdraví, považovány za předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nevidím důvod, proč by měly být poskytovány za úplatu. Systém, kdy je nutné za normy platit může, dle mého názoru, představovat překážku při aplikaci minimálních standardů v rámci EU, což není v rámci ochrany životů nebo zdraví zrovna v pořádku.

Re: Hromadná žaloba

18.11.2014 - 17:20 Eduard Šimánek
Ještě mne vlastně napadá jeden argument. Problematika se netýká pouze odborné veřejnosti, ale ona vyhláška poškozuje i práva jednotlivců na informace, a to např. v případě, kdy zaměstnanec bude mít v záznamu o úrazu uvedeno, že porušil ustanovení technické normy, se kterou byl řádně seznámen např. v rámci školení jeřábníků a bude si chtít ověřit zmíněné porušení nebo platnost uvedené normy, přičemž jediná možnost je placený přístup na ÚNMZ? Samozřejmě norma by měla být zapracována do místního pracovního bezpečnostního předpisu, ale praxe může být odlišná. Další případy mohou nastat, když si bude chtít schopnější spotřebitel ověřit deklarovanou shodu, resp. výrobcem aplikované postupy atd

Re: Hromadná žaloba

18.11.2014 - 20:27 Tomáš Neugebauer
.

Re: Hromadná žaloba

18.11.2014 - 22:43 Tomáš Neugebauer
Protože mi systém neumožňuje odpovědět přímo na vaše jednotlivé dotazy, volím tento způsob zařazení mého příspěvku do vlákna. Využít zákon o svobodném přístupu k informacím k řešení problematiky českých technických norem není vhodné. Navíc, poskytování informací podle tohoto zákona je zpoplatněno. Tedy i z tohoto hlediska je použití tohoto zákona nevhodné. Ustanovení § 349 zákoníku práce pouze stanovuje, že technické normy patří mezi právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. Nestanovuje jejich závaznost, ani neupravuje způsob jejich šíření (úplatný, bezúplatný). Technické normy se nacházejí někde mezi právními a technickými předpisy a mezi odbornou technickou literaturou (spíše blíže té literatuře, pokud se jedná o jejich závaznost). České technické normy jsou obecně nezávazné (je jen velice málo technických norem, které právní předpisy stanoví závaznými), a proto se zaměstnavatel nemusí jejich požadavky řídit (nejsou právními předpisy). Normy uvádějí vysoce kvalifikované doporučení zpracovatele normy, jak řešit určitou problematiku. Zaměstnavatel si může zvolit jiný způsob řešení. Ten však bývá nejen nákladnější, ale i dražší (musí být schopen obhájit správnost svého řešení). Pokud si zvolí způsob uvedený v normě, je zcela logické, že za informace v normě uvedené musí něco zaplatit (informace jsou regulérní zboží a zaměstnavatel získáním informací v nich uvedených si zvyšuje své "bohatství", resp. své know-how a svou konkurenceschopnost). Výše této platby je jinou otázkou. České technické normy, které upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví, nestanovují závazná pravidla pro zajištění BOZP, ale pouze uvádějí obecně akceptovaná doporučení jejich zpracovatele, jak některé otázky zajištění BOZP je možné řešit. Záleží jen na zaměstnavateli, zda se jimi bude řídit, či nikoliv. V žádném případě není možné považovat vyhlášku za poškozující práva jednotlivců na informace. Právo jim nikdo neupírá. Jen je za informace požadován poplatek (jak už jsem uvedl, jeho výše je jinou otázkou). Co se týče vámi uvedeného příkladu, tak zaměstnanec se obrátí na odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast BOZP (nejsou-li, přímo na zaměstnavatele) s požadavkem na poskytnutí informace o znění potřebné části technické normy. Zaměstnavatel je povinen tuto informaci poskytnout - viz § 108 odst. 6 zákoníku práce. Zpřístupnění technických norem je nutné chápat jako obchod s informacemi, které jsou obecně akceptovány jako doporučení řešení určité problematiky. Je pravdou, že se jedná o značně specifický obchod, v rámci kterého platí některá specifická pravidla. Přesto se však jedná o prodej informací na jedné straně a jejich nákup na straně druhé, nikoliv o direktivní stanovení pravidel, jako je tomu u právních předpisů.

Re: Hromadná žaloba

19.11.2014 - 13:55 Eduard Šimánek
Konečně zajímavá diskuze:-) Vše, co uvádí Ing. Neugebauer je pravda a děkuji mu za příspěvek. Nahlížím na danou problematiku tak trochu z pohledu managementu. Je-li společným cílem unijního práva sjednocení postupů, resp. princip předpokladu shody, měly by alespoň členské státy vytvořit pro standardizaci postupy, ale hlavně poskytnout již existující nástroje pro dosahování takových cílů. Placený přístup k technickým normám považuji za překážku při sjednocování postupů, sice překážkou překonatelnou, ale stále překážku. Chápu, že pro podnik s ročním obratem 250 milonů eur není problém zaplacení přístupu v nejvyšším rozsahu, já to rovněž uplatím, ale co např. živnostníci, pro které bude poplatek náročným výdajem? Je v pořádku , že někdo zaplatí s ohledem na své zisky naprosto zanedbatelnou částku a někdo zaplatí svým 14 denním výdělkem? Jsou tedy podmínky na trhu s informacemi pro všechny stejné? Máme společný cíl, sjednotit postupy, a to alespoň podle mezinárodně uznávaných standardů, ale nemáme stejné podmínky pro využití podpůrných nástrojů. Navíc se domnívám, že tvorba norem je financována z veřejného rozpočtu, tedy by se mělo jednat o veřejné dílo ve prospěch všech. Samozřejmě by se v případě přístupu zdarma jednalo a nedokonalost trhu, resp. veřejný statek, ale chceme-li sjednocovat postupy, tak k tomu vytvořme maximálně příznivé podmínky. Dle mého názoru by zpřístupnění technických norem zdarma mohlo znamenat navýšení počtu osob a podniků, které budou mít zájem zvýšit své dosavadní standardy. V našich představách je jistě klasickým uživatelem norem on-line podnikatel, ale proč obyčejný spotřebitel občan nemá možnost nahlížet do standardů, aby se zorientoval na trhu? Firmy něco nabízejí a deklarují, ale spotřebitel nemá možnost toto ověřit. Nebylo by více než vhodné zvýšit ochranu spotřebitele něčím tak jednoduchým jako je poskytnutí maximálních informací?

K podpoření příspěvků kolegy

19.11.2014 - 07:52 Miloslav Čech
K podpoření příspěvků kolegy Šimánka - doporučuji podívat se do stavebního zákona (183/2006 Sb.) na § 196, odstavec (2). Zákon zde, že "Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná".

Re:

19.11.2014 - 10:48 Tomáš Neugebauer
V tom máte samozřejmě pravdu. Neznamená to však, že normy musí být obecně bezplatně přístupny, jakož i, že musí být bezplatně přístupny ÚNMZ. Tato povinnost může být naplněna např. tím, že stavební úřad vám umožní bezplatný přístup k technickým normám prostřednictvím dálkového přístupu do databáze norem ÚNMZ, který on platí, nebo vám umožní nahlédnout do tištěné podoby.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail