Infomateriály k BOZP v polštině

Zde jsou k volnému stažení a tisku zveřejněny informační materiály související s tématikou BOZP. Materiály jsou ve formátu pdf.

Polsky / Polish

PDF icon Pracovní úraz. Co teď? / Wypadek przy pracy – co teraz?

PDF icon Osobní ochranné pracovní prostředky / Środki ochrony osobistej

PDF icon Nebezpečné chemické látky / Niebezpieczne substancje chemiczne

PDF icon Praktické provádění vstupního a periodického školení / Praktyczne przeprowadzanie wstępnego i okresowego szkolenia

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce / Dekalog pracodawcy. Podstawowe obowiązki pracodawcy przy rozpoczęciu stosunku pracy z pracownikiem

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní informace z oblasti bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci / Dekalog pracodawcy. Podstawowe informacje z  dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy

PDF icon Prevence úrazů při pracích ve výškách / Zapobieganie wypadkom przy pracy na wysokości

PDF icon Vertikální komunikace - správná praxe při práci na žebříku / Drogi pionowe –dobra praktyka przy pracy na drabinie

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací / Zapobieganie wypadkom przy oraz nieoczekiwanym zdarzeniom przy pracach rozbiórkowych

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací / Zapobieganie wypadkom przy pracy i nieoczekiwanym zdarzeniom przy prowadzeniu robót ziemnych

PDF icon Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů / Podstawowe obowiązki wykonawcy przy pracach na budowach wynikające z Kodeksu Pracy i innych przepisów prawnych

PDF icon Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami / Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania z chemicznymi materiałami i preparatami chemicznymi

PDF icon Co dělat při vzniku mimořádné události? / Co należy zrobić w przypadku nagłego wypadku?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail