Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik - úvod

Zdroj: 

Cílem bezpečnosti práce je omezování rizik ohrožujících zdraví a životy lidí. Přitom se uvažují ta rizika, která jsou způsobována, vyplývají nebo jsou ovlivňována prováděnou pracovní činností. Hodnocení rizik se v r. 2008 -2009 věnovala i Evropská kampaň o hodnocení rizik.

Výklad pojmů

Pojem riziko je spojen s pravděpodobností nebo možností škody.  Jinými slovy je to očekávaná hodnota škody. Je to vlastně výsledek aktivace určitého nebezpečí, která vyústí v určitý negativní následek, škodu. Riziko je tedy funkcí pravděpodobnosti, že frekvence, intenzita a trvání aktivace bude dostatečná k tomu, aby se nebezpečí ze svého potenciálního stavu transformovalo do negativního následku (zranění nebo poškození zdraví).

Škoda

Fyzické zranění nebo poškození zdraví (ČSN EN ISO 14121-1, ČSN EN ISO 12100-1).

Poškození zdraví 

Identifikovatelný, nepříznivý fyzický nebo psychický stav způsobený a/nebo zhoršující se pracovní činností a/nebo situací spojenou s prací. Bližší osvětlení vztahu mezi nebezpečím, ohrožením a rizikem ukazují následující definice:

Nebezpečí

 • zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci (ČSN OHSAS 18001),
 • je potenciální zdroj škody (úrazu)  (ČSN EN ISO 14121-1, ČSN EN ISO 12100-1),
 • je to podstatná, ale skrytá vlastnost nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje, pracovní činnosti), která může zapříčinit vznik škody,
 • je to zdroj možného ohrožení nebo škody.

Aktivaci, která způsobí, že potenciální nebezpečí vyústí v určitý negativní následek,  můžeme chápat jako ohrožení.

Ohrožení

 • pokud stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti, které obsahují určité nebezpečí se uvedou do provozu a pokud je těmto jejich vlastnostem vystavený člověk nebo prostředí - jde o ohrožení,
 • je to aktivní vlastnost objektu způsobit negativní jev, úraz nebo škodu,
 • je to možnost aktivování nebezpečí v konkrétním prostoru a času (na rozhraní stroj - člověk - prostředí).

Uvedené tři pojmy spolu velice úzce souvisejí. Nebezpečí je zdrojem ohrožení a riziko můžeme chápat jako míru tohoto ohrožení.

Máme-li tedy rizika řídit, omezovat, je nezbytné je znát. K tomu slouží analýza rizika.        

Riziko

 • je kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo expozice a závažnosti úrazu nebo poškození zdraví, které může být způsobeno událostí nebo expozicí jejímu vlivu (ČSN OHSAS 18001),
 • je kombinace pravděpodobnosti výskytu škody (úrazu) a závažnosti této škody (tohoto úrazu)(ČSN EN ISO 14121-1, ČSN EN ISO 12100-1),
 • je kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohrožení, je to míra ohrožení, stupeň ohrožení,
 • tímto pojmem se vyjadřuje pravděpodobnost, že vznikne negativní jev a zároveň i důsledky tohoto jevu,
 • vyjadřuje, kolikrát se negativní jev vyskytne a co způsobí,
 • definuje se jako kombinace pravděpodobnosti nežádoucí události a rozsahu, závažnosti možného fyzického zranění nebo poškození zdraví.

Přijatelné riziko

Riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace tolerovat se zřetelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP (ČSN OHSAS 18001).

Zbytkové riziko

Riziko, které zůstává i po použití ochranných opatření (ČSN EN ISO 14121-1, ČSN EN ISO 12100-1).

Identifikace nebezpečí

Proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení jeho charakteristik (ČSN OHSAS 18001).

Analýza rizika

Kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace nebezpečí a odhadu rizika  (ČSN EN ISO 14121-1, ČSN EN ISO 12100-1).

Odhad rizika

Vymezení pravděpodobné závažnosti škody (úrazu) a pravděpodobnosti jejího (jeho) výskytu (ČSN EN ISO 14121-1, ČSN EN ISO 12100-1).

Hodnocení rizika

Rozhodnutí, na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení rizika (ČSN EN ISO 14121-1, ČSN EN ISO 12100-1).

Posuzování rizika

 • Celkový proces zahrnující analýzu rizika a hodnocení rizika (ČSN EN ISO 14121-1, ČSN EN ISO 12100-1).
 • Proces hodnocení rizika vyplývajícího z nebezpečí, vzhledem k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda riziko je nebo není přijatelné (ČSN OHSAS 18001).

Proč hodnotit rizika

 • povinnost vyplývající ze zákonných předpisů a norem,
 • nezbytná podmínka pro efektivní řízení rizik,
 • nedílná součást řízení podniku.

Jak identifikovat nebezpečí a hodnotit rizika - úvod do analýzy rizik

Analýza rizika se pokouší odpovědět na tři základní otázky:

 • co se může pokazit? (Pomocí identifikace nebezpečí),
 • s jakou pravděpodobností se to stane? (Pomocí analýzy četnosti),
 • jaké budou následky? (Pomocí analýzy následků).

Základní metody pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik

 • Bezpečnostní prohlídka
 • Kontrolní seznam (Checklist)
 • Metoda „What-if“ (Co se stane, když ...)
 • Metoda HAZOP
 • Metoda FMEA a FMECA
 • Analýza stromu událostí (ETA)
 • Analýza stromu poruchových stavů (FTA)
 • Metody relativní priorizace rizik (Dow index, IAEA-TECDOC-727)

Jednotlivé metody budou obsahem jiného Tématu týdne.

Související normy

 • ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika – Část 1: Zásady
 • ČSN EN ISO 12100-1 Bezpečnost strojních zařízení -  Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie
 • ČSN IEC 61882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) -  Pokyn k použití
 • ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)
 • ČSN EN 61025 Analýza stromu poruchových stavů (FTA)
 • ČSN EN 61078 Techniky analýzy spolehlivosti – Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody
 • ČSN EN 60300-1 Management spolehlivosti – Část 1: Systémy managementu spolehlivosti
 • ČSN EN 60300-2 Management spolehlivosti – Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti
 • ČSN IEC 60300-3-1 Management spolehlivosti – Část 3-1: Pokyn k použití – Techniky analýzy spolehlivosti – Metodický pokyn
 • ČSN IEC 300-3-9 Management spolehlivosti – Část 3: Návod k použití – Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů
 • ČSN EN 61078 Techniky analýzy spolehlivosti – Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody
 • ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
 • ČSN OHSAS 18002 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007

 

 

Autor článku: 

Komentáře

Mám pocit..............

14.09.2009 - 14:21 František Černý
...........že se objevuje snaha uzákonit a zezávaznit OHSAS. Osobně to považuji za zbytečné, mám praktickou zkušenost se zaváděním systému podle OHSAS v zahraniční společnosti. Jediný praktický výsledek byla totální destrukce stávajícího systému, následována prudkým zvýšením počtu pracovních úrazů a provozních nehod, nárůst nepřehledné a nesrozumitelné agendy a velmi vysoká částka vydaná poradenské a certifikační společnosti. On požadavek na neustálé zlepšování je obsažen i v legislativě ČR. Takže já jsem proti, v levém uchu se také nedrbu pravou rukou a pokud dojde k zezávaznění OHSAS, s BOZP asi okamžitě končím.

Re: Mám pocit..............

17.09.2009 - 12:46 Martin Kuna
Uzákonit a zezávaznit OHSAS by bylo zbytečné, jelikož tato norma stanoví jen zajištění systému BOZP v organizaci. Tuším, že je v ní článek, že tento systém se musí přizpůbit požadavkům organizace a myslím, že všichni kolegové uznají, že pokud chci BOZP zajišťovat svědomitě, musím nejaký vhodný systém zajistit. Kolem všeho je velký humbuk, a myslím, že zcela zbytečně. Všechny tyto věci jsou pro manažery a auditory, kteří s BOZP začali včera. Zhodnocení rizikovosti je další kapitola sama o sobě. Jsou požadavky právních předpisů, které musím splnit ať chci nebo nechci a pro tento požadavek hodnotit rizika je zcela směšné a zbytečné.

Stanovisko k článku

22.09.2009 - 21:41 Pavel Kolář
Jednoznačně souhlasím s obsahem a výkladem pojmů uvedeným v tomto článku, tzn. "nebezpečí" "ohrožení" "riziko". Pojem "ohrožení" je často vynecháván a přitom úzce souvisí s pojmem "nebezpečí" a "riziko". Jinak k článku mám jednu připomínku a to k části výkladu "Proč hodnotit rizika". V této části článku by měl být uveden základní smysl "proč se provádí posouzení (hodnocení) rizik" a to ne z důvodu, aby se naplnili povinnosti zákonných předpisů a norem, ale zejména aby se nikdo nezranil popř. nepřivodil nemoc z povolání (můj slogan: Posouzení rizik jako prevence před vznikem pracovního úrazu, poškozením zdraví či majetku).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail