Hrazení pracovnělékařské péče

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví pro podnikatele, zaměstnavatele, odborné pracovníky, Otázky a odpovědi 1/2007

Jsme příspěvková organizace. Zákon o účetnictví a zákon o daních z příjmu nám nedovoloval proplácet vstupní prohlídky uchazečů o zaměstnání, protože uchazeč nebyl v době prohlídky naším zaměstnancem. V § 101 odst. 6 zákoníku práce se nyní uvádí, že náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany nesmí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Jak je to tedy s úhradou vstupních prohlídek, když uchazeč o zaměstnání se stane naším zaměstnancem až po provedené vstupní prohlídce, kterou ve většině případů uchazeči absolvují i týden před nástupem do zaměstnání?

Jednoznačné je, že vstupní lékařské prohlídky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (ust. § 35 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Právní předpisy nadále výslovně neřeší úhradu vstupních lékařských prohlídek a v praxi je na tuto problematiku řada různorodých názorů. Je názor, že vstupní lékařskou prohlídku si platí fyzická osoba, která se před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce, sama. Další názor, s kterým jsem se setkala, říká, že pokud je fyzická osoba přijata do pracovního poměru, pak jí zaměstnavatel náklady vstupní lékařské prohlídky uhradí (obdobný názor doporučuje úhradu až po uplynutí zkušební doby). Poslední názor, jehož jsem stoupencem, tvrdí, že náklady vstupní lékařské prohlídky hradí vždy zaměstnavatel, bez ohledu na to, zda pak je fyzická osoba přijata do pracovního poměru nebo není, nebo ve zkušební době odejde. Argumenty pro podporu posledně zmiňovaného názoru jsou následující:

  • povinnost zajistit vstupní lékařskou prohlídku fyzické osoby, se kterou má být uzavřena pracovní smlouva, podle ust. § 32 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. má zaměstnavatel,
  • na prohlídku vysílá fyzickou osobu, se kterou má být uzavřena pracovní smlouva, zaměstnavatel a v jeho zájmu se prohlídka koná a on si ji vyžaduje (jeho zájmem je předcházet škodám na zdraví),
  • vstupní lékařská prohlídka je vykonávána ve zdravotnickém zařízení, které pro zaměstnavatele zajišťuje pracovnělékařskou péči. Toto zařízení si zaměstnavatel zřizuje nebo smluvně zajišťuje právě proto, aby byla zajištěna prevence ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví,
  • fyzická osoba, se kterou má být uzavřena pracovní smlouva, musí jít na vstupní lékařskou prohlídku k lékaři, ke kterému ji pošle budoucí zaměstnavatel; nemůže si zvolit lékaře, kde by si nechala udělat vstupní prohlídku (podle ust. § 9 odst. 2 se možnost svobodné volby netýká pracovnělékařské péče),
  • podle ust. § 101 odst. 6 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance; protože fyzická osoba je vyslána na vstupní lékařskou prohlídku v souvislosti s jejím budoucím zaměstnáním u zaměstnavatele, nemůže na ní být přenášen náklad na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • podle čl. 12 vyhlášky 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161), kterou je Česká republika vázána, dohled na zdraví pracovníků ve vztahu k práci nesmí být pro ně spojen se ztrátou na výdělku; musí být bezplatný a konat se pokud možno v pracovní době. Že vstupní lékařská prohlídka je dohled na zdraví ve vztahu k práci, je nepochybné a proto pro fyzickou osobu musí být bezplatná.

Na závěr bych doporučovala, aby při uzavírání smlouvy se zdravotnickým zařízením, které organizaci zajišťuje pracovnělékařskou péči, do té části, která stanoví výkony, které jsou hrazeny pravidelnou paušální částkou, zařadila i vstupní lékařské prohlídky a nezařazovala je do výkonů, které jsou hrazeny sazbou za výkon (tedy podle počtu výkonů) - takovýmto řešením celý problém odpadá, protože pak jsou vstupní lékařské prohlídky hrazeny v rámci paušálu placeném zaměstnavatelem za zajišťování pracovnělékařské péče.

Komentáře

Úhrada za výpis pro vstupní/preventivní prohlídku

03.04.2007 - 12:03 MUDrVaclavHejda
<P>V portálu uvedeno,že za výpis z dokumentace praktického lékaře za účelem provedení vstupní/preventivní prohlídky pacient neplatí,jelikož jde o předání informací mezi praktickým lékařem a lékařem závodní .Praktický lékař,že může tento administrativní úkon účtovat pojišťovně.Ve většině případů ale pacient za výpis platí (což bylo doporučeno i ve Zdravotnických novinách).Jaký je tedy správný postup??Bylo by možno ho dát ve všeobecnou známost??</P> <P>A ještě bych se chtěl zeptat,jak je to s rizikovou prací (hluk,vibrace,sálavé teplo) a s přesčasovou prací.Obecně je známo,že se mají vyvíjet technologie odstraňující rizikovou práci,a kde to nelze.má se tato omezovat na co nejmenší míru.Tudíž přesčasy by asi být neměly.</P> <P>Děkuji&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dr Hejda K.Vary</P>

nelze připouštět varianty

04.04.2007 - 13:05 Kamil Pácal
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG>Pokud zákon o účetnictví a daních nedovoluje proplácet vstupní prohlídky tak je to jasné, že si to občan jako potencionální zaměstnanec musí sám platit.</STRONG></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG></STRONG></SPAN>&nbsp;</P>

Nic se nejí tak horké jak to vypadá na první pohled

17.04.2007 - 17:55 surovec
<P>Úhrada nákladů vstupních prohlídek je upravedna zejména následujícími předpisy :</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P><STRONG>1. CO JE HRAZENO Z PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ</STRONG></P></BLOCKQUOTE> <P>Zákon o veřejném&nbsp; zdravotním pojištění 48/1997 Sb., § 35 - Závodní preventivní péče.</P> <P>&nbsp;Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. <STRONG>Hrazená péče zahrnuje</STRONG>:<BR>a) zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci;<BR>b) periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem; 38)<BR>c) mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů; 39)<BR>d) dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku. 40)</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P><STRONG>2. CO JE DAŇOVĚ UZNATELNÝM VÝDAJEM</STRONG></P></BLOCKQUOTE> <P dir=ltr>K provedení zákona o dani z příjmu je vydána novelizovaná směrnice Ministerstva financí D-300, která v textu k ustanovení § 24 odst (2) zákona 586/1992 o dani z příjmu uvádí následující stanovisko :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>14.<STRONG> Daňovými výdaji na závodní preventivní péči poskytovanou zařízeními závodní preventivní péče nebo na preventivní péči poskytovanou smluvními lékaři, v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 2 zákona, jsou výdaje (náklady) související se zajištěním preventivních vstupních,</STRONG> periodických, mimořádných, řadových, následných a výstupních prohlídek zaměstnanců podle platného znění předpisů o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (směrnice č. 49/1967 Věstníku MZd , ve znění směrnic č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, registrované ve Sbírce zákonů v částce 2/1968 a v částce 20/1970, ve znění vyhl. MPSV č. 31/1993 Sb. a ve znění zákona č. 61/2000 Sb. ), nehrazené zdravotními pojišťovnami. <STRONG>Vstupními prohlídkami se pro uvedený účel rozumí jak vstupní prohlídky před uzavřením pracovního poměru podle § 28 zvláštního právního předpisu (zákoník práce), tak při převedení zaměstnance na jinou práci za trvání pracovního poměru.</STRONG> Okruh zdravotních výkonů a lékařských prohlídek spadajících do závodní preventivní péče, hrazených zdravotními pojišťovnami, vymezuje § 35 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Za lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy se považují mimo jiné lékařská vyšetření zaměstnanců vykonávajících noční práci, a lékařská vyšetření mladistvých před vstupem do pracovního poměru podle zvláštního právního předpisu (zákoník práce).</P> <P dir=ltr>Takže mohu shrnout </P> <OL> <LI dir=ltr>Nic nebrání tomu, aby zaměstnavatel proplatil zaměstnanci náklady spojené se vstupními prohlídkami</LI> <LI dir=ltr>Tyto náklady jsou daňově uznatelnými výdaji v rámci ZPP (nověji PLP)</LI> <LI dir=ltr>Pokud zaměstnavateli jsou účtovány zdravotnickým zařízením náklady na periodické prohlídky hrazené ze zdravotního piojištění a tento je zahrnuje do nákladů na ZPP (nově PLP) dopouští se porušení zákona o daních z příjmů !!!!! Toto je velice častá skutečnost, kdy lékař naúčtuje zdrav. pojišťovně a současně zaměstnavateli.</LI></OL>

Podle jakého zákonu se provádějí periodické prohlídky u

01.02.2008 - 10:21 Vladimír
<P>Zajímalo by mě podle jakého zákonu se&nbsp;provádějí periodické prohlídky u zaměstnanců kteří nejsou zařazeni do rizikové kategorie prací ale mají nárok na preventivní prohlídku u závodního lékaře jedenkrát za pět let.</P> <P>Předem děkuji za odpověď.</P>

Re: Podle jakého zákonu se provádějí periodické prohlídky u

24.03.2009 - 10:21 Anonym
Může si zaměstnanec sám vybrat lékaře na periodickou kontrolu, pokud má organizace svého smluvního lékaře?

Hrazení pracovně lékařské péče

25.06.2008 - 17:40 Alla Maňasková
Prosím o doplnění odpovědi, zda nedošlo k dnešnímu datu, červen 2008, ke změně povinnosti hradit vstupní prohlídky u závodního lékaře zaměstnavatelem. Tak, jak to vyplývá z §103 zákoníku práce o BOZP. Jsme příspěvková organizace a personalista odmítá tyto poplatky proplácet přijímaným zaměstnancům i brigádníkům (letní studentská brigáda). Naopak tuto povinnost úhrady dává zcela na bedra zaměstnanců. Děkuji za zodpovězení dotazu a jsem s přátelským pozdravem Alla Maňasková

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail