Hodnocení rizik v pracovním prostředí chemických laboratoří se zaměřením na vliv chemických látek na zdraví

Z pohledu hodnocení rizik jsou chemické laboratoře, zvláště laboratoře výukové, zcela specifickým pracovištěm. V tomto Tématu týdne je kladen důraz na zvláštní rizika, pocházející z běžného používání chemických látek, a na zdravotní dopady těchto látek na osoby v laboratořích (zaměstnance a studenty).

Rizika na chemických pracovištích

Rizika na chemických pracovištích

Pro zpracování kvalitní analýzy rizik na pracovištích je důležité znát nejen rizika na těchto pracovištích, ale je také nutné počítat s tím, kdo se na těchto pracovištích vyskytuje a jaké jsou běžně prováděné úkony. Výuková zařízení, školy i univerzity mají ve svých areálech velké množství různých pracovišť, počínaje učebnami, přes jednoduché laboratoře až po speciální chemické a fyzikální laboratoře s experimentálním vybavením. Pro každé takové pracoviště se musí provést samostatná analýza rizik s přihlédnutím k tomu, že většina pracujících jsou mladí lidé, jejichž přítomnost na pracovišti je pouze občasná a kteří nemají návyky a zkušenosti potřebné pro bezpečnou práci v tomto prostředí.

Na chemických pracovištích a v chemických výukových laboratořích se můžeme mimo běžných rizik setkat ještě se zvláštními riziky, typickými pro toto prostředí.

  • Chemické látky v laboratořích – toxické, mutagenní, karcinogenní látky
  • Práce s elektrickými zařízeními
  • Úrazy při práci se skleněným vybavením
  • Procesy prováděné za sníženého nebo zvýšeného tlaku
  • Používání plynových kahanů a tlakových lahví

Pro analýzu rizik v jednotlivých laboratořích může být vytvořen kontrolní seznam, pomocí kterého lze identifikovat konkrétní rizika a plánovat preventivní opatření k jejich minimalizaci. Příklad takového seznamu je uveden na následujícím obrázku (obr.1):

Klikněte pro zvětšení

Obrázek 1. Kontrolní seznam pro identifikaci rizik [1]

Příklady preventivních opatření, která mohou být použita ke snížení rizik (obr.2).

Klikněte pro zvětšení

Obrázek 2. Preventivní opatření ke snížení rizik. [2]

Chemické látky jako nebezpečný faktor

Nebezpečné chemické látky se vyskytují na mnoha pracovištích i v běžném životě. Riziko expozice těmto látkám proto existuje na kterémkoliv pracovišti a je důležité znát vlastnosti, koncentrace a vliv na organismus těchto látek.

Nebezpečné látky mohou poškodit zdraví mnoha způsoby. Některé jsou možným zdrojem vzniku rakoviny, jiné mohou negativně ovlivňovat schopnost reprodukce nebo mohou být příčinou vrozených vad dětí. Další látky mohou poškozovat mozek nebo nervový systém, způsobit astma či kožní problémy. K poškození zdraví nebezpečnými látkami může dojít jak při jediném krátkém kontaktu s těmito látkami, tak po dlouhodobé expozici jejich účinkům (např. hromaděním v těle)[2].

Hodnocení rizik znamená určení, které látky, jakým způsobem a do jaké míry mohou poškodit lidské zdraví, což umožňuje přijmout odpovídající preventivní opatření. Správně provedené hodnocení rizik je základem pro jejich úspěšné zvládání (řízení). I zaškolení a zácvik zaměstnanců na základě výsledků hodnocení rizik ke správné (bezpečné) praxi jsou důležitou součástí zvládání (řízení) rizik. Riziko, které látka představuje, určují dva faktory: charakteristika látky a míra expozice jejím účinkům.

Čtyři fáze hodnocení rizik

  1. Zpracovat soupis (evidenci) látek, používaných při všech postupech a procesech, prováděných na pracovišti, či vznikajících v jejich průběhu (např. plyny ze svařování nebo dřevěný prach z řezání či broušení.
  2. Shromažďovat informace o těchto látkách, tj. o poškozeních, která mohou způsobit, a jakým způsobem k poškozením může dojít. Důležitým zdrojem informací jsou bezpečnostní listy, které musí poskytnout dodavatel chemické látky či přípravku.
  3. Posoudit expozici všech identifikovaných nebezpečných látek vzhledem k výskytu, délce, typu, intenzitě a opakování působení na zaměstnance, včetně kombinovaného účinku několika souběžně používaných nebezpečných látek a s tím souvisejících rizik.
  4. Zhodnotit závažnost prokázaných rizik.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail