Hodnocení rizik při povrchové těžbě a zpracování kameniva

Postupy využívané při povrchové těžbě a zpracování kameniva při hodnocení zdravotních i bezpečnostích rizik. Téma upozorňuje zejména na specifika v oblasti zdravotních rizik a na konkrétních případech uvádí možnosti jejich eliminace. V oblasti bezpečnostních rizik popisuje mj. metodu vyhodnocování tzv. skoronehod (Near Hits) a externí audity přímo v terénu (Task Audits). Pro téma byly využity zkušenosti těžební společnosti Tarmac CZ.

Postupy zde uvedené jsou zavedeny u společnosti Tarmac CZ a. s., která vznikla v průběhu roku 2004 fúzí dvou těžebních společností a to TARMAC SEVEROKÁMEN a.s. se sídlem v Liberci a Západokámen a.s. se sídlem v Plzni. Vznikl tak jeden z nejvýznamnějších producentů drceného a těženého kameniva v ČR. Zkušenosti zaměstnanců, odpovědný přístup vedení společnosti a intenzivní zájem akcionářů vytvářejí dobré předpoklady pro to, aby u společnosti Tarmac CZ a.s. byly v praxi zaváděny takové postupy, které zlepšují stav v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Příspěvek vychází ze zkušeností autora, který více než 20 let pracuje v oboru kamenoprůmyslu – při povrchové těžbě a zpracování kameniva – a ukazuje, že opatření ke snižování rizik nemusí vždy představovat jen finančně nákladná opatření. 

Rizika při pracovní činnosti a jejich hodnocení 

Základní hlediska pro hodnocení rizik vyplývajících z povahy vykonávané činnosti jsou hlediska zdravotní a bezpečnostní.

Zdravotní rizika

Tato oblast je poměrně dobře pokryta platnou legislativou, tedy zákonem 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy prováděcími. Hodnocení zdravotních rizik je prováděno podle jednotné metodiky a jeho účelem je zjistit, jakých hodnot dosahují rizikové faktory (v procesu povrchové těžby jsou významné faktory hluk, prach, vibrace, případně fyzická zátěž) při té které pracovní činnosti, resp. zda tyto rizikové faktory překračují hodnoty, které jsou stanovené jako limitní pro zařazení příslušné práce do odpovídající rizikové kategorie (1. ÷ 4).

Pro vyhodnocení jsou využívány výstupy vesměs exaktních procesů, tedy měřitelné hodnoty, což podstatu hodnocení rizik zjednodušuje. Problematické zůstávají ty zjištěné hodnoty, které se blíží hodnotám limitním a to s ohledem na nejistotu měření (např. při měření hluku může být nejistota měření ε ≤ 1,6 dB). Pracoviště s takto limitními hodnotami řešíme individuálně – například návrhem na zařazení do nižší kategorie, s přísnějším režimem zdravotního dozoru.

Proces hodnocení zdravotních rizik při povrchové těžbě a zpracování kameniva má však tato specifika:

 • Provádění činností na různých pracovištích s rozdílnou úrovní zdravotních rizik vyžaduje, aby před vlastním měřením byl odpovědně vyhodnocen pracovní snímek pro příslušnou profesi, provedeno měření hodnocených faktorů při jednotlivých činnostech a následně proveden přepočet na celosměnný ekvivalent (tj. většinou 8 hodin).
 • Na otevřených pracovištích, je proces měření ovlivněn klimatickými podmínkami. Vzhledem k tomu, že měření musí být provedeno akreditovaným resp. autorizovaným subjektem, který je limitován svými kapacitními možnostmi, případné klimatické změny krátce před či v průběhu měření celý proces časově a finančně prodražuje.
 • Rizikový faktor prachu má jeden z limitních ukazatelů obsah SiO2 v surovině a proto je nutné posuzovat pracoviště samostatně v závislosti na druhu těžené horniny (vyhrazeného, resp. nevyhrazeného nerostu). 

Snižování zdravotních rizik

Nedílnou součástí procesu modernizace strojů a zařízení je rovněž zlepšování pracovního prostředí a snižování hodnot rizikových faktorů. Modernizace pracovišť tak s sebou přináší nejen přímý ekonomický efekt (nižší provozní náklady), ale i zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, což je významný aspekt personální. Hodnota zdraví v případě jeho poškození je obtížně vyčíslitelná, ale náklady na opakovaná zaškolování nových zaměstnanců v případě jejich časté obměny – zejména v procesu navazujících činností - lze vyčíslit snáze. Proto i v případech, kdy mohou převažovat ekonomické zájmy, lze v oblasti zdravotních rizik argumentovat konkrétními čísly.

Vstupem zahraničních firem do České republiky (Tarmac CZ a.s. je součástí skupiny Tarmac - člena Anglo American plc) je v procesu snižování zdravotních rizik (bezpečnosti práce obecně) stále více zdůrazňován i prestižní aspekt. Pro snižování expozic rizikovými faktory můžeme použít následující metody:

 1. Stanovení takových technických či organizačních opatření, kterými bude minimalizován pohyb osob v místech, kde je obtížné rizikové faktory eliminovat,
 2. Upevnit disciplínu (zejména) zaměstnanců při dodržování stanovených technologických postupů a organizačních opatření,
 3. Vyhodnotit skutečnou potřebu strojů a zařízení provozovaných a udržovaných ve vlastní režii. Stanovit mezní hranici (např. časovou) rentabilního využití vlastních zdrojů a pro ostatní využívat subdodavatelů, kteří jsou specializovaní na daný druh práce,
 4. Modernizace a úpravy strojů a zařízení,
 5. Investice do nových strojů a zařízení. 

Bezpečnostní rizika

Legislativní odkaz k této problematice nalezneme v zák. č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato oblast nemá zpracovanou obecně závaznou metodiku. Důvodem je skutečnost, že hodnocení bezpečnostních rizik úzce souvisí s konkrétní vykonávanou činností a kritéria pro hodnocení rizikových faktorů, případně vlastní rizikové faktory jsou mnohdy stanoveny až v průběhu vlastního hodnocení. U společnosti Tarmac CZ a.s. jsme zvolili pro hodnocení bezpečnostních rizik následující postup:

Stanovení cíle – tedy poskytnout všem účastníkům hodnoceného procesu před jeho zahájením prostor k diskuzi na dané téma v průběhu které si uvědomí byť i potenciální nebezpečí a mají tak možnost je včas eliminovat – např. stanovit technická či organizační opatření. Ve většině případů se jedná o časově nenáročnou část přípravy před zahájením vlastní činnosti (méně než 15 minut), přičemž součástí hodnocení rizik je i narušení rutinních postupů, které samy o sobě tvoří významný rizikový prvek. Stanovení hlavních kritérií, aspektů, bodové stupnice, způsobu vyhodnocení potenciálního nebezpečí při vykonávané činnosti a stanovení způsobu dokumentování procesu. To vše s vědomím souvisejících faktorů (např., že proces hodnocení rizik probíhá v terénu, a musí být dokumentován, je ovlivněn klimatickými poměry, jeho formální stránka musí být přístupná účastníkům procesu hodnocení rizik, apod.)

Založení Seznamu činností, před jejichž zahájením provede vedoucí pracoviště (směnový technik, předák, pro speciální činnosti za přítomnosti závodního lomu nebo i bezpečnostního technika) za účasti všech pracovníků, kteří budou předmětnou činnost vykonávat hodnocení možných bezpečnostních rizik. Seznam slouží jako metodická pomůcka.

Vzájemná informovanost a předávání zkušeností a poznatků získaných při hodnocení rizik – zvolili jsme formu čtvrtletních seminářů. 

Snižování bezpečnostních rizik

Mezi významné nástroje ke snižování bezpečnostních rizik u společnosti Tarmac CZ a.s. patří mimo standardních (vzdělávání, kontroly, revize strojů, hodnocení rizik) i dva následující, které považuji za velice přínosné:

Vyhodnocování tzv. „skoronehod“ (Near Hits) tj. mezních stavů, které jen shodou příznivých okolností neskončily nehodou. Je však velice nepravděpodobné, že konstelace hvězd bude i příště takto příznivá. Příčinou těchto stavů nemusí být porušení bezpečnostních předpisů a mohou nastat případy, kdy je obtížné těmto stavům předcházet. Je však nutné takové stavy vyhodnocovat a informovat o nich ostatní spolupracovníky. Záznamy o těchto „skoronehodách“ proto mají možnost provádět všichni zaměstnanci anonymně a zasílají je k vyhodnocení bezpečnostnímu technikovi.

Posuzování bezpečnostní situace na pracovištích auditory z jiných organizačních jednotek společnosti, za účasti členů vedení společnosti, ale i nezúčastněných osob – hostů z jiných oborů. Přínosem těchto setkání přímo v terénu (Task Audits) je narušení provozní slepoty cizími účastníky a udržování kontaktu pracovníků provozu s nejvyšším vedením společnosti. 

Závěr - prevence rizik

Osobní zkušenosti mne vedou k přesvědčení, že nosné pilíře bezpečnostní koncepce (a podstatu prevence rizik) tvoří:

 • Aktivní přístup nejvyššího vedení k bezpečnostní problematice a dynamický způsob přenášení těchto požadavků na nižší řídící a vedoucí úrovně - stanovení priorit, firemní kultury, mezí tolerance, výkladu pojmů (zejména při účasti zahraničních partnerů).
 • Kvalifikovaný pracovní tým, přičemž kvalifikací se v tomto případě rozumí široce pojatá způsobilost pro danou činnost a zejména její pravidelné prověřování (způsobilost odborná - profesní přezkušování , zdravotní - preventivní prohlídky, fyzická či psychická – testy či posouzení nadřízeným dle situace, sociální, aj.).
 • Kvalitní informační systém, který je dostupný a pružný (např. s využitím vnitřní informační sítě - intranetu). Dovoluji si tvrdit, že naplnění shora uvedených podmínek tvoří základ budoucího úspěchu celé bezpečnostní strategie v organizaci, významným způsobem zasahuje do všech oblastí jejího chodu a patří tak mezi zásadní koncepční témata, která musí být široce diskutovaná v každé moderní společnosti. 

Článek poskytnut z materiálů V. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pořádaného Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, Technickou univerzitou Košice a VÚBP Praha. Více informací na stranách VŠB – TU Ostrava www.vsb.cz. 

ZDROJ:
Pulec, Karel. Hodnocení rizik při povrchové těžbě a zpracování kameniva. In Sborník přednášek V. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Ostrava, VŠB – TU 14. – 15. června 2005. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005; s. 207 – 210. ISBN 80-86634-64-7.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail