Hodnocení limitů akutní toxicity pro účely analýzy rizik v České republice

V důsledku používání různých limitů akutní toxicity se jak provozovatelé, tak orgány krizového řízení mohou dostat do složitých situací, způsobených nejednotným výkladem možných havarijních následků a souvisejících opatření. Vytvoření jednotné metodiky pro určení limitů akutní toxicity by mohlo vést k částečnému vyřešení výše zmiňovaných problémú a k celkovému zlepšení komunikace v oblasti rizik závažných havárií.

Úvod

Úvod

V současné době je v různých oblastech lidské činnosti kladen velký důraz na prevenci. Jednou z těchto oblastí je připravenost na závažné havárie, resp. prevence závažných havárií, včetně vypracování bezpečnostní dokumentace podniků, v nichž se nachází nebezpečné látky. Bezpečností dokumentace je praktickou aplikací požadavků směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, tzv. „Direktiva SEVESO II“ nebo „COMAH“ [14]. Ze směrnice SEVESO se transponuje, zákon č. 59/2006 Sb. [19], ve znění pozdějších předpisů a jako takový byl vytvořen pro předcházení nebo minimalizaci následků havárií na lidském zdraví, majetku a životním prostředí.

Ve smyslu tohoto zákona bezpečnostní dokumentaci představuje bezpečnostní zpráva, kterou zpracovávají podniky zařazené do skupiny B, bezpečnostní program, který zpracovávají podniky zařazené do skupiny A, protokol o nezařazení, který zpracovávají podniky nezařazené do výše jmenovaných skupin, atd. Součástí bezpečnostní zprávy a bezpečnostního programu je mimo jiné „Analýza a hodnocení rizik závažné havárie“ (dále AHR). Tento dokument je zaměřen na identifikaci a zhodnocení rizik (nebezpečí), které mohou vyústit v ohrožení obyvatelstva, majetku a životního prostředí.

Zdrojem rizika může být chemická látka v důsledku svých nebezpečných vlastností, jako je např. toxicita a také činnosti s ní spojené. Jedním ze smyslů AHR je vytvoření a popis scénářů možných havárií a ocenění závažnosti následků. To ovšem přináší celou řadu problémů vyplývajících již ze samotné nejistoty stanovení rozptylu. Tato nejistota je ovlivněna už předchozími kroky samotné AHR (viz obrázek č. 1), jako je iniciační událost a samotný únik do ovzduší (např. dojde k úniku celkového množství nebezpečné látky, nebo jen k částečnému, popř. jaké budou, v tom daném okamžiku meteorologické podmínky).

Z výše uvedených důvodů je zhodnocení celkového stavu AHR komplikované a vyžaduje řešení  celé problematiky po částech. Jednou z těchto částí je akutní toxicita, která za pomocí limitů odhaduje míru účinků na obyvatelstvo po vystavení určité koncentraci v daném čase a probit funkce, která vyjadřuje procentuální úmrtnost při dané expozici.

Analýza rizik

Klikněte pro zvětšení

Obrázek 1 Obecné kroky při analýze rizik


Hlavním cílem tohoto článku je zhodnocení používání jednotlivých limitů akutní toxicity při AHR v prevenci závažných havárií (dále jen PZH) a poukázaní na problémy a nejistoty s tím spojené.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail