Existuje předpis BOZP pro výrobu ředidel?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Existuje předpis BOZP pro výrobu ředidel? Například 6000, 6001, 6005 atd. jsou látky zařazené mezi karcinogení látky. Jaká je ochrana pracovníků při jejich výrobě?

Podle charakteru Vašeho dotazu se Vám pravděpodobně jedná o ochranu zdraví zaměstnance při výrobě směsi/ředidla (povinnosti následného uživatele/formulátora směsi podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006).
Rovněž předpokládám, že se dotazujete na ředidlo C 6000, k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot (složení toluen, ethylacetát, butylacetát, ethanol, butanol), ředidlo S 6001, k ředění syntetických rychle zasychajících nátěrových hmot (složení toluen, lakový benzín) a ředidlo S 6005, k ředění syntetických nátěrových hmot (složení xylen – směs izomérů).

Výrobci vyrábějí ředidla k určeným použitím, kdy jejich složení vždy odpovídá příslušnému použití daného ředidla. Výrobci tak „formulují“ jednotlivá ředidla podle způsobu jejich použití. Příslušná určená použití látky nebo směsi naleznete v oddíle 1 bezpečnostního listu a procentní zastoupení jednotlivých složek pak naleznete v oddíle 3 bezpečnostního listu.

Vzhledem k rozsahu a způsobu položení dotazu Vám doporučuji, vyhledat si příslušné bezpečnostní listy jednotlivých ředidel nebo jednotlivých látek, ze kterých se směs skládá (bezpečnostní listy zveřejňují výrobci ředidel na svých webových stránkách), a Vámi požadované informace pak naleznete v oddíle 2 (klasifikace látky nebo směsi – její nebezpečnost, standartní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení), v oddíle 3 (složení a informace o složení), v oddíle 7 (zacházení a skladování) a v oddíle 8 (omezování expozice a osobní ochranné prostředky). Další informace rovněž naleznete v expozičních scénářích, které jsou zpravidla součástí bezpečnostních listů.

V EU a ČR neexistuje speciální právní předpis, který by primárně řešil otázku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při výrobě ředidel. Samozřejmě zde existují právní předpisy, které stanovují požadavky pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, přičemž „nakládáním“ je míněna i výroba nebezpečných chemických látek a směsí.

Jedním z těchto právních předpisů je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém, mimo jiné, jsou uvedeny minimální opatření k ochraně zdraví při práci. Z hlediska ochrany životního prostředí a rovněž i ochrany zdraví obyvatel se pak například jedná o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

České technické normy (ČSN) nejsou obecně závazné, jsou jedním ze způsobů, jak naplnit požadavky závazných právních předpisů. Normy ČSN 67 5812 Přidružená norma jakosti. Ředidlo C 6000 do nátěrových hmot, ČSN 67 5813 Přidružená norma jakosti. Ředidlo C 6001 do nátěrových hmot, ČSN 67 5820 Přidružená norma jakosti. Ředidlo S 6001 do nátěrových hmot, ČSN 67 5824 Přidružená norma jakosti. Ředidlo S 6005 do nátěrových hmot, byly zrušeny bez náhrady. Jednou z platných norem je ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail