Evropský týden vstupuje do finále

Rekapitulace dosavadních iniciativ souvisejících s letošním Evropským týdnem BOZP, který vyvrcholí na 8. ročníku mezinárodní výstavy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PROTECT 2003 ve dnech 4.- 6. listopadu na výstavišti v Ostravě.

Zdokonalit podmínky pro vzájemnou komunikaci při přípravě kampaně a naplnit osvětové záměry Evropského týdne BOZP 2003, zaměřeného na chemické látky a jejich komponenty, je smyslem řady rozsáhlých iniciativ, které Výzkumný ustav bezpečnosti práce organizuje již od letošního dubna. Oficiální podporu Evropskému týdnu 2003 vyjádřil v Kaiserštejnském paláci dne 17. dubna na semináři k otázkám bezpečnosti práce a ochrany zdraví osobně ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach a současně vyzval ke spolupráci na zajištění úspěšného průběhu kampaně sociální partnery a podnikatelské svazy, asociace a sdružení. Iniciativa zaměřená k osvětě při bezpečné manipulaci s chemickými látkami vstoupila v záři do závěrečné fáze a vyvrcholí na veletrhu PROTECT v Ostravě slavnostnim oceněním nejlepších účastníků programu Správná praxe.

Doba, která uplynula od oficiálního posvěcení aktivit ministrem až do současných dnů, přinesla řadu zkušeností. Odrážejí aktuální stav v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví a současně potvrzují, že eliminace problémů, které s sebou prosazování bezpečnosti práce a ochrany zdraví přináší, bude vyžadovat dlouhodobou, trpělivou, ale velice pružnou a tvůrčí práci. Cílem úsilí by se měla stát zásadní změna v názorech a postojích zaměstnanců a zejména nejpočetnější skupiny zaměstnavatelů v malých a středních podnicích k vytváření bezpečných pracovišť a celkové pracovní pohody. Již samotná příprava a rozpracování opatření, zadaného z Evropské agentury BOZP v Bilbao a zaměřeného na používaní chemických látek a jejich komponentů, ukázaly, že realizace úkolu a úspěšnost Evropského týdne 2003 bude v České republice záviset na ochotě se do celostátní kampaně zaměřené na BOZP zapojit. Bude záviset i na vůli státních organu prosadit opatřeni do vlastni praxe a přesvědčit o významu těchto kampaní zástupce odboru a vedení komor, svazů, sdružení a asociací, které profesně mají k podnikatelské sféře nejblíže a jsou schopni pro osvětu a propagaci angažovat své územní orgány.

Pokud vsak bude všeobecně převládat názor, že organizace podobných osvětových opatření v BOZP nepatří do náplně činnosti věcně příslušných státních orgánů nebo naopak že jsou výhradně jejich doménou, zatímco se profesních a podnikatelských subjektů tato záležitost netýká, pak bude situace podobná jako v oblasti připravenosti obyvatelstva k ochraně v době mimořádných situací. Viník se bude hledat až v okamžiku, kdy dojde k nějakému skutečně závažnému problému. A to v bezpečnosti práce, která podminuje i řadu klíčových ekonomických ukazatelů, je na denním pořádku. Stačí nahlédnout do statistik Přitom je více než jasné, že hlavní cestou vždy a za všech okolností bude prevence, na které se může podílet v rozsahu svých kompetencí a možností co nejvíce subjektů. Přikladem přístupu k prevenci může byt řada nejrůznějších projektů resortu zdravotnictví nebo vnitra.

Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce se podařilo ve velice krátké době připravit podle vzorových dokumentu Evropské agentury BOZP řadu propagačních, informačních a osvětových materiálů. Velice rychle se také podařilo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Statnim zdravotnim ústavem, krajskými hygienickými stanicemi a inspektoráty bezpečnosti práce zorganizovat a personálně zajistit kvalifikovanym lektorským týmem odborné semináře Vynaložená snaha nepřinesla očekávaný výsledek. Předpoklad, že k rozsáhlejší informovanosti a medializaci Evropského týdne dojde ještě před prázdninovými měsíci, se naplnil jen zčásti. Z toho důvodu se pro nízký zájem z původně plánovaných čtyř seminářů uskutečnily pouze dva, přestože základní informační balíček obdrželo téměř 5 tisíc adresátů.

Programové uspořádání seminářů vycházelo z metodického záměru připravit účastníky na vlastni přípravu, uskutečnění a vyhodnoceni letošního EW 2003 a poskytnout jim orientaci v problematice. Z toho důvodu byla skladba programu obsahově zaměřena zejména na potřeby malých a středních podniků a živností a na praktickou aplikaci legislativních požadavků. Kromě toho byly objasněny cíle, úkoly i postupy osvěty a postupy při vyhodnocení efektivnosti letošního ročníku.

Součástí struktury přednášek byla i aktualizace problematiky chemických rizik v podmínkách jednotlivých regionu. Tuto problematiku včetně poradenství v jednotlivých regionech přednesli pověření inspektoři bezpečnosti práce. systémové informace byly doplněny informacemi z oblasti zdravotnictví a hygieny práce.

Přes snahu rozšířit přínos kampaně, se nepodařilo přimět ke spolupráci sociální partnery a oborové subjekty – konkrétně místní hospodářské komory, územní organizace, sdružení apod. Určitý názorový protipól, který by vytvářely v hledání potřebného konsensu zejména odborové svazy, sdružení aj., a který by mediálně umocňoval problematiku BOZP, zde výrazně chyběl a bude do budoucna nutné v kampaních podobného typu hledat společné pole pro integraci úsilí. Kromě prezidenta Hospodářské komory Jaromíra Drábka, předsedy Sdružení podnikatelů Bedřicha Dandy a místopředsedy ČMKOS Pavla Skácelíka nepřišla žádná jiná odezva. Seminářů se sice nikdo ze zmíněných subjektů nezúčastnil, ale k iniciativě s distribucí tiskovin a oslovením podniků k účasti v programu Správná praxe se přihlásilo Sdružení podnikatelů a ČMKOS.

Výstižně zhodnotil výsledky dosavadního úsilí realizačního týmu krátce po skončení semináře v Brně  inspektor Josef Malík:
„V podnikatelské oblasti ještě není odpovídající pocit odpovědnosti za možné důsledky případných nehod nebo havárií, kdy nesprávnými technologickými postupy, skladováním a jinou manipulací by mohlo dojít k provozním nehodám, popřípadě haváriím. Tomuto napomáhají současné právní předpisy, které nestanovují přísné a konkrétní požadavky pro evidenci a výdej nebezpečných chemických látek. Účastníci školení přitom měli možnost rozšířit si vědomí o současných právních předpisech pro zacházení s těmito nebezpečnými látkami a o přípravě nových předpisů pro zacházení s nimi. Lze konstatovat, že pro případné pořádání obdobných akcí bude zapotřebí kvalitnějšího a širšího oslovení podnikatelů v této oblasti tak, aby jejich účast na akcích byla vyšší a ze znalosti věci bude také vyšší i jejich osobní odpovědnost za bezpečnost při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.“

ZDROJ:
Franta, M.: Evropský týden vstupuje do finále. Zpravodaj ČÚBP č. 3 (2003), s. 3.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail