Evropský týden BOZP - tematická kampaň i dlouhodobý nástroj osvěty

Hodnocení nutného ročníku informační kampaně Evropský týden BOZP 2003.

Pro většinu občanů je charakteristické, že na dotaz jak vnímají bezpečnost práce a ochranu zdraví tvrdí, jak je to důležité a potřebné. Zdálo by se, že je situace v České republice do značné míry v tomto směru potěšující. Jdeme-li však více do hloubky celé problematiky, ukazuje se, že přístupy veřejnosti k oblasti BOZP jsou velice rozpačité.

Průběžná dotazníková šetření u náhodně vybraných vzorků při různých prezentacích, výstavách, veletrzích a prezentacích v roce 2003 ukazují, že značná část dotazovaných má pochybnosti o tom,  že se záležitosti BOZP týkají přiměřeně všech občanů. Stejně tak si většinou nejsou naši občané vědomi toho, že každý je svým dílem příslušnými právními normami zavázán záležitosti BOZP zajišťovat a naplňovat.

Proto pro rozvoj  celé oblasti BOZP mají stále velký význam  informace, propagace a osvěta  Jde zejména o příklady  správné praxe, ukazující, jak plnit požadavky BOZP v konkrétních situacích..

Opatření, která se v tomto směru prosazují v oblasti prevence, jsou zaměřena především k prohlubování znalostí a pocitu spoluzodpovědnosti za stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jednou z forem, která byla v letošním roce v ČR poprvé realizována, byla celoevropská kampaň Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nejedná se o nic nového, ale pro nás coby nováčka v Evropské unii se tím otevřela možnost využít zkušeností z členských států EU a zaštítit osvětová opatření v BOZP vysokým kreditem Evropské agentury BOZP v Bilbao.

Letošní tzv. nultý ročník, který vyvrcholil v listopadu t.r. v Ostravě předáním ocenění nejlepším podnikům v soutěži Správná praxe,  položil základ pro naši účast v dalších ročnících a k mezinárodní prezentaci našich nejlepších zkušeností a přístupů při setkání vítězů národních kol v Evropské agentuře BOZP v Bilbao za účasti evropských celebrit.

Nejlepší firma v programu Správná praxe v ČR pro letošní rok je již známa. Stala se jí firma PENTA Petr ŠVEC Praha, výrobní divize Chrudim. Cesta k vítězství nebyla jednoduchá, protože konkurenční projekty regionálních nominací byly velice kvalitní. Do národního kola bylo nominováno celkem 15 nejrůznějších subjektů z řady odvětví.  Do užšího výběru se dostalo nakonec ještě dalších pět subjektů - Střední průmyslová škola chemická Brno – Husovice, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., České Budějovice, CENTROPEN a. s., Dačice, ŽDB a. s.,  Bohumín a Nemocnice Karlovy Vary.

Nakonec ve finále rozhodl přístup k propagaci a osvětě, kdy firma PENTA ve své výrobní divizi v Chrudimi, kde se pracuje s vysoce toxickými látkami, kromě příkladné informační politiky managementu skutečně vzorným způsobem využila metodických poznatků, doporučení, informací a agitačních materiálů při prohloubení znalostí vlastních zaměstnanců nad rámec obvyklých školení a výcviku při práci s chemickými látkami a jejich komponenty.

Naskýtá se otázka, zdali je každoroční kampaň organizovaná Agenturou BOZP v Bilbao účinná a za jaký nástroj tuto kampaň můžeme považovat. Záleží samozřejmě na úhlu pohledu a hloubce, do které bychom problematiku chtěli analyzovat. Pokusím se  jen o krátké shrnutí dosavadních letošních přínosů pro zdokonalování BOZP v ČR, na kterých bude nutné stavět další projekty, protože každá fáze letošního nultého ročníku přinesla řadu cenných poznatků.

Výsledné zkušenosti jsou rozmanité a již v průběhu příprav k vyvrcholení Evropského týdne BOZP v ČR přinášely řadu poznatků, které v samotné realizační fázi přispěly k nezbytným korekcím obsahu a postupů. To se týkalo především organizace regionálních metodických seminářů a zajišťování spolupráce s partnerskými subjekty. Zde se velice osvědčila spolupráce a součinnost regionálních IBP.  Do budoucna bude nutné ještě více prohloubit spolupráci se sdělovacími prostředky, odbory a podnikatelskými svazy. Ve všech směrech se však jedná vesměs o dlouhodobá opatření, která bez potřebné trpělivosti a kreativity realizačního týmu nebudou naplněna a nestanou se efektivním manažerským nástrojem. Neuvádím záměrně žádné počty a čísla.  Nehrají v celkové bilanci podstatnou roli. Z pohledu projektového týmu jsou totiž rozhodující především poznatky know-how, které jsme letos získali a se kterými budeme příští rok jako plnoprávní členové EU Evropský týden BOZP koncipovat, připravovat a organizovat.

 Podstatné je to, že Evropský týden BOZP včetně soutěže Správná praxe našel své příznivce a oslovil i řadu těch subjektů, které postávaly doposud stranou a hledaly v oblasti prevence a osvěty BOZP svůj prostor. Vzhledem k tomu, že se každoročně mění tematické zaměření propagačně osvětové aktivity, lze doufat, že se brzy i  tyto subjekty stanou zárukou toho, že efektivnost prevence a informovanost veřejnosti bude rok od roku narůstat. Aktuality k této problematice lze najít na www.bozpinfo.cz a www.osha.mpsv.cz .

ZDROJ:
Paleček, M.: Evropský týden BOZP – tematická kampaň i dlouhodobý nástroj osvěty. Zpravodaj ČÚBP č. 4 (2003) s. 3.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail