Evropská statistika pracovních úrazů a výsledky činnosti SÚIP za listopad 2011

Zdroj: 
Státní úřad inspekce práce je připraven vykazovat data o pracovních úrazech podle číselníků ESAW (European Statistics on Accidents at Work). V informačním systému orgánů české inspekce práce došlo k úpravě a doplnění položek zápisu o pracovním úrazu v souladu s metodikou ESAW.

Data o pracovních úrazech podle jednotné evropské metodologie budou Statistickému úřadu Evropské unie (Eurostat) předávána od roku 2012. Statistika pracovních úrazů ESAW spadá pod politiku Evropského společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Cílem je snížit nejen výskyt pracovních úrazů, ale také dopady s pracovními úrazy spojené. Kromě újmy na zdraví a případných následků ovlivňujících kvalitu pracovního i osobního života postižené osoby a jejích blízkých totiž pracovní úraz představuje také sociální a ekonomický problém. Náklady zaměstnavatelů spojené s nemocenskou a nahrazováním nepřítomných pracovníků zatěžují samotnou výrobu a mohou vést i ke snížení produktivity. Celospolečensky se pak zvyšují náklady na systém sociálního zabezpečení a veřejné finance, což se výrazně promítá do ekonomiky jednotlivých členských států EU.

Protože se způsob sběru dat, metodologie i legislativní předpisy pro zpracování dat o pracovních úrazech v jednotlivých členských státech EU značně liší, je třeba postupy sjednotit. V rámci projektu ESAW byla vypracována jednotná evropská metodologie. Jedná se o unikátní, nezaměnitelnou statistiku, v níž je zaznamenán každý jednotlivý případ pracovního úrazu, a spočívá tedy na zcela odlišném principu než např. výsledky státního statistického výkazu NemÚr, který sleduje údaje o pracovní neschopnosti za celý podnik.

Česká republika byla k projektu ESAW, s nímž Eurostat začal již v roce 1990, přizvána v roce 2003. Garantem a koordinátorem projektu se stal Český statistický úřad, který spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., Státním úřadem inspekce práce, Českým báňským úřadem a Českou správou sociálního zabezpečení. Spolu s postupným zaváděním systému ESAW v českých podmínkách byla upravena také legislativa. Povinnost zaměstnavatele hlásit pracovní úraz, jehož důsledkem je pracovní neschopnost delší než 3 dny, a zaslat stanoveným orgánům a institucím záznam o úrazu vyplývá ze zákoníku práce a české právní předpisy tak odpovídají požadavkům legislativy EU. Od 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost také nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, a změnil se také tiskopis záznamu o úrazu.

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal ve věci systému ESAW praktického průvodce Metodologie evropské statistiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, který je zájemcům o problematiku statistiky pracovní úrazovosti k dispozici na webových stránkách ČSÚ.

V listopadu 2011 nahlásili zaměstnavatelé v ČR orgánům inspekce práce celkem 4 118 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se jednalo celkem o 13 pracovních úrazů s následkem smrti127 závažných pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 102 pracovních úrazů, které se zaevidovaly v uplynulém měsíci listopadu, se přihodilo cizím státním příslušníkům. Šlo přitom o jeden smrtelný pracovní úraz a čtyři případy, kdy léčba následků pracovního úrazu cizince trvala déle než 5 dnů.

Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli v listopadu 2011 celkem 2 631 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení právních předpisů uložily oblastní inspektoráty práce celkem 289 pokut v celkové výši 7.235.000,- Kč. Na úseku kontroly dodržování právních předpisů týkajících se BOZP představuje 121 uložených pokut celkovou částku 3.777.000,- Kč a na úseku kontroly dodržování pracovněprávních předpisů se jednalo o 168 pokut ve výši 3.458.000,- Kč.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce probíhá dle naplánovaného programu kontrolních akcí na daný rok, v němž se stanoví také úkol provádět kontroly na základě podnětů, které pracovištím Státního úřadu inspekce práce občané podávají na porušování právních předpisů zaměstnavateli. V průběhu měsíce listopadu 2011 přijaly orgány inspekce práce celkem 489 podnětů ke kontrole, což je o 43 podnětů více než v měsíci říjnu a o 76 podnětů více než v letošním září. 42 podnětů podaných v listopadu se týkalo porušování předpisů upravujících bezpečnost práce na pracovištích, 447 podnětů spadalo do oblasti pracovních vztahů a podmínek.

Nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům poskytují inspektoři na pracovištích orgánů inspekce práce bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. V záležitostech týkajících se pracovněprávních vztahů i bezpečnosti práce se v listopadu 2011 přišlo poradit celkem 5 996 zájemců.

Oblastní inspektoráty práce také zpracovávají vyjádření k vybraným projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. Touto činností orgány inspekce práce zajišťují prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu. V listopadu 2011 tak posoudily celkem 146 vybraných projektových staveb.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail