Ergonomie a stres spolu úzce souvisí

Zdroj: 

Stresu na pracovištích – tématu celoevropské kampaně "Zdravé pracoviště zvládne i stres"– tentokrát ve spojení s ergonomií - se věnoval seminář s názvem ERGONOMIE A STRES, který se konal 14. října 2014 v Praze.

Akci pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou ergonomickou společností, Enterprise Europe Network a dalšími partnery. 

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a předseda České ergonomické společnosti přivítal účastníky a celou akci moderoval.

Vlivem pracovního stresu vzniká řada problémů, od podrážděnosti, přes vytváření zlozvyků, závislostí na alkoholu a návykových látkách až po vznik nemocí z povolání. Absence způsobené stresem trvají o hodně déle než absence způsobené jinými faktory. "Stres na pracovišti způsobují nadměrné nároky, nedostatek vlastního vlivu, strach ze ztráty práce, nespokojenost s platem nebo špatné vztahy na pracovišti a mnoho dalších faktorů. Pro cca 20 %  zaměstnanců v rámci Evropské unie je stres nejzávažnější problém, skoro 70 % je vystaveno psychosociálním faktorům,“ řekl ve své přednášce PhDr. David Michalík, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a zároveň se zamýšlel nad tím, jak negativní důsledky stresu eliminovat. "Řešením mohou být vhodně nastavené bonusy a zapojení všech zaměstnanců do dění firmy. I názor od lidí na nižších pozicích je důležitý,“ říká. Stres v práci samozřejmě také velmi ovlivňují události v osobním životě, životní styl a životospráva. V ideálním případě by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Pomoc organizacím při získávání zakázek, grantů a podnikání v zahraničí, což může také napomoci ke snížení stresu těm zaměstnavatelům, kteří se potýkají s finančními problémy nebo nedostatkem zakázek, nabídla PhDr. Marie Pavlů, CSc., ředitelka Enterprise Europe Network. Tato instituce založená Evropskou komisí pracuje od r. 2008 v 54 zemích světa. V České republice má 11 partnerů, například Centrum pro regionální rozvoj ČR v Praze, hospodářské komory V Ostravě a Brně nebo regionální rozvojové agentury v Liberci a Pardubicích.

Pro své zákazníky sledují nejvhodnější zdroje financí, projekty, hledají vhodné obchodní partnery v zahraničí, pořádají různé semináře a konference, individuální konzultace nebo tzv. matchmakingové akce, kde je možné se setkat s novými zákazníky, obchodními a výrobními partnery. Poskytují informace, jak se podniká v jednotlivých zemích včetně specifických podmínek BOZP. Připravuje se například program COSME věnovaný malým a středním podnikům, kde bude pro nejrůznější obory a instituce mnoho možností se zapojit. Od příštího roku se otevírá program HORIZON 2020, který je zaměřen speciálně na výzkum a vývoj.

O aktivitách této instituce si můžete přečíst více na jejích webových stránkách. Včetně informací o závěrečné konferenci projektu „Společně pro úspěch vašeho podnikání“ na téma Přístup k financím – české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem, která se koná 4.11.2014. Jedním z partnerů této konference je Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Je v zájmu zaměstnavatelů mít nejen zdravotně způsobilé zaměstnance, ale i zdravé zaměstnance a zaměstnavatelé si více uvědomují, že je stresující stále zaučovat nové a nové lidi,“ říká Michaela Kovaříková DiS. z firmy TeamPrevent-PREPO. Velký význam přikládá ergoscreeningu pracovišť. Vyhláška č. 79/2013 Sb. vymezuje obsah pracovnělékařských služeb, kde jednou z povinností lékaře je vykonávat dohled a poradenství a to i v oblasti ergonomie. Lékaři by měli pracovat s dokumentem kategorizací prací, ale ten je často nekonkrétní a nic lékaři neřekne. Ergocreeningy pracovišt jsou ergonomické analýzy pracovišt, kde se typují nejtěžší typy provozů, probíhá měření – checklistové metody, orientační měření nebo autorizovaná a akreditovaná měření. Je nezbytné provést komplexní analýzu všech činností, které se automaticky a cyklicky opakují a zhodnotit jednotlivá kritéria ke konkrétní práci, lince, typu výroby. V jedné nejmenované firmě, která získala titul Podnik podporující zdraví, například sledovali pohyby paže, jestli zaujímají podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné polohy, jestli existují faktory jako zvednuté rameno, zvednutý loket, lokální svalovou zátěž, ergonomické rizikové faktory – zkoumá se, jestli netlačí prsty, palcem, špetkový úchop, rotace zápěstí, držení nářadí, údery rukou, používané nástroje.

Podle zpracované analýzy se může zaměstnavatel rozhodnout, kam zaměřit benefity nebo finance na technické úpravy, aby se snížila zátěž pracovníků. Takový dokument pomůže zaměstnavateli i v případě nutnosti přeřazení pracovníka z důvodu nějakého omezení.

Co nás může ergonomicky negativně nebo naopak pozitivně ovlivňovat při jízdě hromadnou dopravou, jsme si uvědomili při přednášce Mgr. Tomáše Fassatiho z Muzea umění a designu v Benešově.

Je toho názoru, že mnohé produkty přicházející na trh nejsou ergonomické a způsobují svým uživatelům zbytečný stres. V roce 2010 u příležitosti prvního českého sympozia o ergonomii hromadné dopravy bylo vybíráno ukázkové řešení mezi železničními vagony, autobusy, tramvajemi či vozy metra, které nejkomplexněji plní ergonomické kvality.

Seminář Ergonomie a stres

Cena je předávána jednak ve formě pro ergonomickou problematiku typické figurky, jednak ve formě papírového výtisku uznání.

Pro mnohé bylo překvapením, že nejlépe uspěl rychlíkový velkoprostorový vůz vyráběný na přelomu 80. a 90. let, který nebyl překonán žádným novějším produktem.

Jeho autor nemusel být ani ergonom, ale měl vnímavý vztah k lidskému organismu,“ řekl. T. Fassati. Dveře se otevírají snadno a jdou zafixovat v poloze otevřeno. Jsou zde umístěny stropní držáky, geniálně promyšlené je hygienické zařízení, kde jsou všechny ovládací prvky bez nutnosti dotyku rukou. Vhodně zvolená je také kombinace textilu a koženky u sedáků, které jsou z důvodu snadnějšího úklidu prostoru zvedací, ale není to na úkor pohodlí sezení.

Seminář Ergonomie a stresSeminář Ergonomie a stres

Dosud nepřekonaný návrh řešení interiéru železničního vagonu řady Bdt od kolektivu projektantů Vagonky Studénka z přelomu 80. a 90. let

Podobně ergonomicky úspěšná byla i tramvaj T3, která získala spolu s jedním novějším výrobkem letošní cenu za ergonomii.

Má nejen nadčasový design, který dodnes v pražském tramvajovém parku vyniká, ale i velmi kvalitní ergonomii. Pražskému dopravnímu podniku byla cena udělena za schopnost udržet množství těchto tramvají v provozu bez zbytečných (a většinou nepříliš kvalitních) obměn interiéru.

Tramvaj T3 má optimální poměr míst k sezení a ke stání, čím vzniká příjemný přehledný a kapacitní vnitřní prostor. Samotná původní plastová sedadla dnes již patří také mezi obdivované dobové ikony sedacího nábytku. Přes své poměrně malé rozměry sedáku a opěráku zajišťují pevné sezení. Ventilační funkčnost tramvaje T3 potvrzuje zbytečnost instalování klimatizace u některých nových typů tramvají. Jediným nedostatkem tramvaje T3 se jeví to, že není nízkopodlažní. To ovšem může být i výhodou, a sice z psychologického důvodu – je mnohem příjemnější jet po městě výše, mít nadhled nad ostatními dopravními prostředky.

Seminář Ergonomie a stres

Jak potřebná je ergonomie a jak úzce souvisí se stresem v zubním lékařství, přiblížila účastníkům MUDr. Zdeňka Šustová ze Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové. „Zubní lékařství se v poslední době velmi změnilo, co se týče profesního vybavení, technických možností, celý systém směřuje k perfektnosti práce, mění se také spektrum výkonu. Kromě technologie se vyvinuly i materiály pro zubní lékařství, výkony jsou dlouhodobé, náročné na hlučnost, velmi zatěžující oči,“ říká.

Z dotazníku, který vyplnilo kolem 580 zubních lékařů různých specializací, vyplynulo, že v souvislosti s ergonomií zubní lékaře trápí také nevhodná pracovní pozice, určitá jednostrannost zatížení muskuloskeletálního aparátu, vibrace při práci s přístroji, nevhodné stoličky, nedostatečné osvětlení a další faktory.

V porovnání s dobou před r. 1989 se výrazně zlepšily pracovní podmínky díky nákupu nových přístrojů, dostupnost ergonomického vybavení, lékaři pracují s počítačem, v klimatizovaných ordinacích, ale jejich návyky většinou přetrvávají (když lékař při práci stál, byť si koupil kvalitní ergonomické křeslo, stojí dál, když pacient u tohoto lékaře seděl, sedí dál apod.). Chuť měnit návyky se projevila pouze u 20 %. 80 % dotazovaných označilo svoji práci jako psychicky náročnou. Pozitivní je, že svůj zdravotní stav hodnotí jako dobrý okolo 66 %.

Stres způsobuje i strach z infekce, práce s ostrými nástroji, práce v oblasti intimní zóny člověka, práce s dětským nebo handicapovaným pacientem, kontroly veřejné správy, stížnosti pacientů apod. Studenti jsou během studia stomatologie připravováni na všechny typy ergonomie, včetně relaxačních cvičení na protažení rizikových partií.

Ing. Helena Prokopová z Cechu čalouníků a dekoratérů vyfotila na českých i zahraničních veletrzích nábytek a vybavení interiérů, které mohou ovlivnit pracovní pohodu. Nechat se jimi inspirovat můžete v obrázkové galerii u článku.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail