Elektromagnetická kompatibilita a bezpečnost elektrických zařízení

Elektrické spotřebiče, stroje, přístroje a jiná strojní a elektrická zařízení uváděná na trh v ČR tak i v zemích EU, musí být dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů jako jsou nařízení vlády, která jsou ve většině identická s evropskými směrnicemi

Elektrické spotřebiče, stroje, přístroje a jiná strojní a elektrická zařízení uváděná na trh v ČR tak i v zemích EU, musí být dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů jako jsou nařízení vlády, která jsou ve většině identická s evropskými směrnicemi. Na jmenovaná zařízení se u případů s pohyblivými částmi vztahuje NV č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, shodné se strojní směrnicí Machinery Directive 98/37/EC.

Na elektrická zařízení pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud, se vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (Low Voltage Directive 73/23/EEC)*, kterým se stanoví technické požadavky zařízení nízkého napětí.

Na každé elektrická zařízení se ještě vztahuje nařízení vlády č. 18/2003 Sb., (Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC)**  kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility - slučitelnosti. Bezpečnost strojů, jejich elektrických zařízení a řídících systémů, ostatních elektrických zařízení, hlavně elektronických řídících systémů, v neposlední řadě závisí na plnění požadavků naposledy jmenovaného a mnohdy velice opomíjeného NV č. 18/2003 Sb.

Nařízením vlády č. 18/2003 Sb. jsou stanoveny požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility – slučitelnosti.

Stručný obsah NV č. 18/2003 Sb. a jeho požadavky  :

 • Co je to elektromagnetická kompatibilita:
  je to schopnost zařízení nebo systému fungovat uspokojivě v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou umístěny, aniž by samy způsobovaly nepřípustné elektromagnetické rušení čehokoli v tomto prostředí bez zhoršení jakosti jejich funkce.
 • Na co se jmenované NV vztahuje:
  na každé elektrické nebo elektronické zařízení včetně vybavení a instalací, které obsahuje elektrické nebo elektronické součásti.
 • Na co se jmenované NV nevztahuje:
  nevztahuje se na radiová zařízení používaná radioamatéry v souladu se zvláštním právním předpisem  dle §1 bod 4 a dále na přístroje jejichž použití je definováno v §1 bod 5 a 6. uvedeného NV.
 • Kdy lze přístroj – elektrické zařízení dle uvedeného NV, uvést na trh:
  přístroj (tím je myšleno veškeré elektrické zařízení) musí být proveden tak, aby nezpůsoboval elektromagnetické rušení stanovené příslušnými harmonizovanými a určenými technickými normami, měl odpovídající odolnost vůči elektromagnetickému rušení, které mu umožní provoz v souladu se zamýšleným účelem.
 • Postup posuzování shody s požadavky jmenovaného NV:
  U přístroje u kterého výrobce použil technické normy podle § 2 odst. 2  (harmonizované technické normy, nebo určené technické normy, které byly pro tento účel oznámeny Komisí Evropských společenství), výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce osvědčí shodu přístroje s ustanoveními tohoto nařízení vydáním ES prohlášení o shodě s označením CE.  Ostatními postupy jmenovanými v NV se tento příspěvek nezabývá, neboť jsou méně časté pro běžnou praxi.
 • Doklady o posouzení shody zahrnující ES prohlášení o shodě musí na vyžádání orgánu dozoru předložit výrobce, případně ten kdo výrobek uvádí na trh, nebo jeho zplnomocněný zástupce.
 • Co musí ES prohlášení obsahovat:
  ES prohlášení o shodě musí obsahovat popis přístroje, na který se vztahuje. Odkaz na technické specifikace, na základě kterých je shoda prohlášena a odkaz na  právní předpisy související se zajištěním shody přístroje s ustanoveními tohoto  nařízení pokud byly takové předpisy použity. Identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce Odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, vydaný notifikovanou osobou, pokud byl  takový certifikát vydán.
 • Označení CE se umístňuje přímo na přístroj, nebo pokud to není možné, na jeho obal, návod k použití, nebo záruční list. Označení CE na přístroji vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posuzování shody dodržen stanovený postup.

Z uvedeného je patrné, že z pohledu NV č. 18/2003 Sb. je nutné posuzovat každé elektrické zařízení, každý přístroj.
V praxi u některých výrobců se lze setkat s absolutním nepochopením požadavků citovaného NV.
Argument, že výrobek přeci neruší a tím není nutné se dále problematikou zabývat je nedostatečný.
Argument, že výrobek je sestaven z prvků ověřených – označených CE, je rovněž nedostatečný.
Argument, že to stejně nikdo neumí změřit, je nepravdivý.

Soustava jednotlivých elektrických a elektronických prvků byď ověřených za určitých podmínek může vytvářet rušivé elektromagnetické vyzařování a to v úrovních např.:

 • rušivých napětí ve frekvenčním pásmu  0,15 - 30 MHz
 • rušivého výkonu ve frekvenčním pásmu  30 - 300 MHz
 • rušivých polí ve frekvenčním pásmu 30 - 1000 MHz

Některé elektronické řídící obvody, hlavně obvody drobných výrobců, nejsou dostatečně odděleny, nebo stíněny, nejsou odolné vůči vnějším elektromagnetickými vlivům, jako je :

 • elektrostatický výboj
 • rychlé přechodové jevy, skupiny impulsů
 • rázové impulsy
 • poklesy a přerušení napětí
 • elektromagnetické pole.

Obvody obsahující řídící elektroniku, komutátorové motory, nebo frekvenční měniče, nejsou vybaveny EMC filtry a pokud jsou, není funkce těchto filtrů prokazatelně ověřena. Elektromotory napájené z frekvenčních měničů musí být napojeny stíněnými kabely.

Pro bezpečnou funkci elektrických zařízení jak z pohledu uživatele tak z pohledu vlivu na okolní elektrická a elektronická zařízení, je nutné se touto problematikou zabývat.

Zkoušky a posouzení elektrických zařízení z pohledu EMC provádí na zakázku v ČR mnoho zkušeben, výzkumných ústavů, AO a akreditovaných laboratoří.

*Je připravována nová směrnice LVD s platností od 0 V, ke které probíhá veřejná diskuse na www stránkách EU: http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/lv/direct/lvdconsult_en.htm..
** Tato směrnice se zrušuje dnem 20. července 2007, dvacátým dnem po vyhlášení  v Úředním věstníku Evropské unie to je 31.12. 2004 + 20 dní vstupuje v platnost směrnice 2004/108/EC. Nové NV týkající se  EMC bude dle dosavadních informací vydáno v červenci 2007.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail