Dubnové vydání odborného časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

Na konci dubna vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2014.

V sekci recenzovaných článků jsou publikovány dva odborné články. První z nich se věnuje problematice havarijního plánování, resp. modelování havarijního úniku nebezpečné látky. Konkrétně se jedná o potenciální havarijní únik plynného čpavku z objektu reálného zimního stadionu v prostředí městské zástavby. Tematicky je rozdělen do tří částí. V první části jsou představeny postup a výsledky numerického matematického modelování havarijního úniku čpavku nástroji CFD reprezentovanými zde softwarem ANSYS Fluent 13.0. Ve druhé části je pak diskutován praktický význam limitů akutní toxicity se zaměřením na hodnoty ERPG-1 a ERPG-2, a především jejich vliv na zdraví a život obyvatel. Ve třetí části jsou pak popsány zásady vhodného chování a improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla v návaznosti na účinky plynného čpavku při mimořádné události.

Druhý článek v recenzované sekci se zabývá obecnější problematikou – procesem strategického rozhodování u manažerů. Jak autorka zmiňuje hned v abstraktu, je správné rozhodování silnou konkurenční výhodou. Rozhodování je nejvýznamnější aktivitou, kterou manažer v podniku realizuje a často na jeho rozhodnutích závisí existence podniku. Článek zdůrazňuje význam informací a použitých metod při rozhodování řídicích pracovníků.

Nerecenzovaná část přináší 4 příspěvky. První dva seznamují se zajímavými projekty. První projekt nese název „Posilování partnerství v oblasti bezpečnosti průmyslu (Safety AGENT)“ který byl vyhlášen v rámci Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost. Jeho cílem je zvýšení spolupráce a vzájemných vztahů v oblasti průmyslové bezpečnosti mezi univerzitami a výzkumnými ústavy na jedné straně a podnikatelskými subjekty a veřejnou správou na straně druhé. Druhým projektem je jednoletý mezinárodní projekt Czech Local Visibility Events, který je financován Evropskou komisí. Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými zejména na malé a střední podniky v ČR, a také propagace všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami.

Zbylé dva články stručně seznamují se dvěma únorovými akcemi. První z nich je 13. ročník mezinárodní konference „Ochrana obyvatelstva 2014“. Každoročně ji pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Cílem konference je představit účastníkům nové trendy, postupy a zkušenosti v oblasti ochrany obyvatelstva, požární ochrany. Letos se značná část konference věnovala nové Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, která byla vládou schválena na podzim loňského roku. Poslední článek seznamuje s průběhem semináře nazvaného „Mikroklimatické podmínky, osvětlení a hluk na pracovišti a ve vnitřním prostředí staveb”, který se konal v Hradci Králové a který si kladl za cíl představit vybrané novelizace souvisejících předpisů ovlivňujících tuto oblast a představit praktické znalosti přednášejících, kterými byly pracovníci státních zdravotních ústavů.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod.  Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzované články:

  • Potenciální vliv numericky modelovaného havarijního úniku plynného čpavku nástroji CFD na obyvatelstvo - Ing. Ondřej Zavila, Ph.D., Ing. Barbora Baudišová, prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
  • Manažér a rozhodovanie - Ing. Henrieta Hrablik-Chovanová, Ph.D.

Nerecenzované články:

  • Projekt Safety AGENT – Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková
  • Projekt Czech Local Visibility Events - Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková
  • Informace z XIII. ročníku mezinárodní konference „Ochrana obyvatelstva 2014“ - Mgr. et Mgr. Josef Senčík
  • Informace ze semináře „Mikroklimatické podmínky, osvětlení a hluk na pracovišti a ve vnitřním prostředí staveb 2014“ - Mgr. et Mgr. Josef Senčík, Lenka Frišhansová
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail