Dozor při hromadných akcích na VŠ

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jak je to se zdravotním dozorem při hromadných akcích (letní tábory, lyžařské výcviky) vysokoškoláků?

Pro hromadné akce vysoké školy neplatí žádný předpis nebo metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů, jako je tomu v případě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který byl vydán dne 22. prosince 2005 pod č.j. 37 014/2005-25.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v ustanoveních § 7 až 14 podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí včetně zdravotní způsobilosti fyzických osob činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník. Podle ustanovení  § 11a se pak za zotavovací akci považuje i výchovně rekreační tábor pro děti,  a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Na pořádání výchovně rekreačních táborů se vztahují podmínky upravené pro pořádání zotavovacích akcí v § 8 až 11. Povinnosti pořádající osoby splní pověřená osoba, která tábor zřídila,  a není-li taková osoba, splní tyto povinnosti ten, kdo výchovně rekreační tábor pro děti zřídil.
Studenti vysokých škol však již nejsou mladiství a tak na ně tento předpis podle mého názoru aplikovat nelze.
V jejich případě je třeba se řídit  ustanovením § 62 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého  platí, že na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen. Proto když vysoká škola pořádá lyžařský výcvik nebo letní tábor, tak se musí chovat jako pořadatel a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví účastníků s tím, že vyhodnotí všechna možná rizika a přijme preventivní opatření.
Pro úplnost je třeba uvést, že podle § 391 odst. 4 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém nebo teoretickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo. Pokud tedy vysoká škola pořádá letní tábor nebo lyžařský výcvik a student utrpí úraz, bude odškodňován stejně jako zaměstnanec v pracovněprávním vztahu. To je dobrodiní právní úpravy, která v případech uvedených v § 391 až § 393 zákoníku práce umožňuje odškodnění úrazů na principu objektivní odpovědnosti za škodu.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

prosba

19.05.2007 - 12:46 Šafránková
nechci se zapojit do debaty. Chtěla bych poprosit o radu, scháním předpis: bezpečnost práce v mateřských školách, zejména na zahradách.V naší školce začíná být situace neúnosná.Děkuji za radu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail