Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022

Doporučení má školám a školským zařízením pomoci při odhalování rizikových situací, které souvisejí s provozem konkrétní školy a školského zařízení, a umožnit tím minimalizovat rozsah restriktivních opatření v případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole či školském zařízení, tzn. především rozsah uložených karanténních opatření ze strany místně příslušné krajské hygienické stanice.  

Určeno pro školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a pro zahraniční školy zřízené podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona. Dodržování základních principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí se obdobně, v rozsahu možného využití, doporučuje i vysokým školám zřizovaným podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem preventivních opatření je zdravotní zabezpečení provozu škol a školských zařízení v oblasti osobní a provozní hygieny a režimových opatření. Opatření vycházejí z legislativních povinností a upřesňují postupy, které mají být již v provozu škol a školských zařízení zavedeny.

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy a školská zařízení v souladu:

  • s vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví, 
  • s Doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a Manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a školských zařízení patří:

  •  dodržování zásad osobní a provozní hygieny
  •  skupinová izolace, sociální distance
  •  ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena
  •  opakovaná edukace

Legislativní rámec hygienických požadavků tvoří zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 410/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Školní stravování je regulováno evropským potravinovým právem, a to především nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Mezi základní nepodkročitelné minimum v oblasti preventivních opatření patří zajištění odpovídajících podmínek pro osobní a provozní hygienu.

Celé doporučení je zde.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail