Dokumentace požární ochrany

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jakou dokumentaci požární ochrany je oprávněn vytvářet technik PO a jakou dokumentaci může vytvářet pouze odborně způsobilá osoba (OZO) a který předpis toto řeší?

Předpisy :

 • zákon č. 133/1985 Sb.,České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
 • vyhláška č. 246/2001 Sb.,o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Základ právní úpravy je samozřejmě v zákoně, zákon člení podle míry požárního nebezpečí  provozované činnosti do kategorií

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 • se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • s vysokým požárním nebezpečím.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím jsou vyjmenovány v § 4 odst. 2 zákona a činnosti s vysokým požárním nebezpečím jsou vyjmenovány v § 4 odst. 3 zákona. Činnosti bez zvýšeného požádního nebezpečí jsou všechny ostatní.

Podle § 15 zákona platí, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. Znamená to tedy, že právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovat dokumentaci. Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany je stanoveno v § 27 až § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb.  Dokumentaci požární ochrany tvoří:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

Není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak, zpracovává, popřípadě vede, dokumentaci požární ochrany odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. Součástí dokumentace požární ochrany podle § 27 odst. 1 je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede. Dokumentaci požární ochrany uvedenou v § 27 odst. 1 písm. a) až i) schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje. Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) až i), včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah. Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany podle § 27 odst. 1 mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní řád, technologické postupy). Jsou-li v takovém případě splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3, považují se tyto části jiné organizační nebo provozní dokumentace za příslušné druhy dokumentace požární ochrany.

Vznikne-li pochybnost zda, popřípadě v jakém rozsahu, má být zpracována nebo vedena dokumentace požární ochrany, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru. Jinak je třeba upozornit, že zákon sám rozlišuje tři stupně odborné způsobilosti v požární ochraně:

 • odborně způsobilou osobu
 • požárního technika
 • preventistu požární ochrany.

V ustanovení § 11 zákona je stanoveno, jaké úkoly v požární ochraně může která tato osoba zajišťovat. Platí zásada, že úkoly podle § 6a odst. 1 zákona („Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.“) mohou vykonávat pouze osoby odborně způsobilé. Pouze osoba odborně způsobilá může posoudit požární nebezpečí. Ostatní pak (včetně zpracování dokumentace) může zajistit případně i požární technik.

Autor článku: 

Komentáře

DLOUHÉ A NEPŘESNÉ

19.01.2009 - 09:38 Tomáš Neugebauer
"Pouze osoba odborně způsobilá může posoudit požární nebezpečí. Ostatní pak (včetně zpracování dokumentace) může zajistit případně i požární technik." Uvedené dvě věty z článku zcela zkreslují pravdu a mohou někoho zmást. Proto je nutné uvést upřesnění. Pochopitelně i technik PO může posoudit požární nebezpečí a na základě jeho výsledků (míry požárního nebezpečí) začlenit firmu do jedné ze tří kategorií. Výsledkem je dokument "Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím". Pokud firma provozuje činnosti s vysokým požárním nebezpečím (například i na základě posouzení provedeného technikem PO), může podrobnější posouzení nebezpečí požadované zákonem provést pouze odborně způsobilá osoba. Obdobné je to u zpracování dokumentace. Veškerou dokumentaci, kromě Posouzení požárního nebezpečí, tedy dokumentu, který je výsledkem podrobnějšího posouzení požárního nebezpečí, může zpracovat technik PO. Posouzení požárního nebezpečí, které se zpracovává pouze u firmy, jež provozuje činnosti s vysokým požárním nebezpečím, může zpracovat pouze osoba odborně způsobilá. Jednoduše lze uvést, že firmě, která provozuje činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí stačí k zajištění úkolů v požárního ochraně zajistit si preventistu PO (pro zjištění, že patří do této kategorie potřebuje jednorázově minimálně technika PO). Firma, která provozuje činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím si musí zajistit minimálně technika PO a firma, jež provozuje činnosti s vysokým požárním nebezpečím musí mít zajištěnu osobu odborně způsobilou ve smyslu zákona o PO § 11.

Re: DLOUHÉ A NEPŘESNÉ

19.01.2009 - 20:10 Norbert Chalupa
Pane Neugebauere, myslím, že JUDr. Dandová to vysvětlila správně, Vy jste ve Vašem příspěvku uvodní větu v uvozovkách vytrhnul z kontextu posledního odstavce JUDr. Dandové. Z tohoto odstavce je zřejmé, že dokument ,, posouzení požárního nebezpečí ,, u právnických a podnikajících fyzických osob uvedených v § 6a zákona, smí zpracovat pouze osoba odborně způsobilá. Srozumitelněji: zpracování dokumentu ,, posouzení požárního nebezpečí ,, u právnických a podnikajících fyzických osob, které provozují činnost s vysokým požárním nebezpečím, školení vedoucích zaměstnanců, preventistů a preventivních požárních hlídek u těchto subjektů smí provádět pouze osoba odborně způsobilá, vše ostatní může i požární technik. Norbert Chalupa - OZO

Re: DLOUHÉ A NEPŘESNÉ

20.01.2009 - 00:14 Tomáš Neugebauer
Vypíchl jsem jen to nejpodstatnější. Zmatečný je celý odstavec. A vyzná se v něm jen osoba, která ví o co jde (vám jako OZO automaticky "docvaknou" souvislosti, laikovi však ne). Tedy tazatel, podle mého názoru, nemá šanci pochopit co je v odstavci uvedeno. Nesmyslné již je tvrzení "Platí zásada, že úkoly podle § 6a odst. 1 zákona". Nejedná se o zásadu, ale požadavek zákona (§ 11 odst. 1). U právníka je tato formulace překvapující. I když vezmu v potaz úvod odstavce je věta: "Pouze osoba odborně způsobilá může posoudit požární nebezpečí." přinejmenší zmatečná (troufnu si podle svých zkušeností tvrdit, že u zkoušky odborné způsobilosti by byla brána za chybu). Neboť to není pravda. Požární nebezpečí může posoudit i technik PO a také to běžně dělá. Co jiné je začlenění do kategorie činností? Posouzení požárního nebezpečí. Správně by mělo být uvedeno: "Pouze osoba odborně způsobilá může zpracovat Posouzení požárního nebezpečí." Tedy zpracovat dokumentaci s tímto názvem, nikoliv provést obecnou činnost "posouzení požárního nebezpečí", která v sobě nezahrnuje pouze činnosti pro zpracování Posouzení požárního nebezpečí, ale například i pro začlenění do kategorií atd. Věta: "Ostatní pak (včetně zpracování dokumentace) může zajistit případně i požární technik." je zcela chybná, neboť to není pravda. Neboť technik PO není oprávněn zpracovat dokumentaci Posouzení požárního nebezpečí! A zde mi jistě dáte za pravdu, že Posouzení požárního nebezpečí je nedílnou součástí dokumentace PO. Paní doktorka zmotala dohromady zpracování dokumentace "Posouzení požárního nebezpečí" s prováděním činnosti "posouzení požárního nebezpečí", a tím se celý odstavec, podle mého názoru, stal pro laika zmatečný. Vyjádřeno matematicky, paní doktorka nezohlednila podmnožinu "Posouzení požárního nebezpečí" v množině "posouzení požárního nebezpečí". Přečtěte si onen odstave tak, jak je napsán a nevkládejte do jeho obsahu své znalosti, a zjistíte, že minimálně není srozumitelný. Podle mého názoru odpovědi na dotazy by měly být jasné a jednoznačné a ne, aby bylo nutné k nim znát "legendu". Proto jsem připojil své upřesnění.

Re: DLOUHÉ A NEPŘESNÉ

20.01.2009 - 05:30 Norbert Chalupa
Tak tedy ještě jednou, nechci, pane Neugebauere, polemizovat, nicméně, jestli si z posledního odstavce JUDr. Dandové odmyslíte tuto větu v závorce: ( " Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany."), pak je vše naprosto jasné i laikovi, pokud umí číst. Jinak, samozřejmě, i technik PO může školit vedoucí zaměstnance u subjektů provozujících činnost s vysokým požárním nebezpečím.

Re: DLOUHÉ A NEPŘESNÉ

20.01.2009 - 06:35 Norbert Chalupa
Ještě dodám, že dle dotazu tazatele soudím, že o úplného laika se, zřejmě, nejedná, pokud ví, že existují osoby odborně způsobilé a technici PO.

Re: DLOUHÉ A NEPŘESNÉ

20.01.2009 - 00:27 Tomáš Neugebauer
Pane Chalupo, ještě připomínku k Vašemu příspěvku. Vloudila se Vám tam chybička. Školení vedoucích zaměstnanců i u firem, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím může provádět i technik PO. Umožňuje mu to zákon o požární ochraně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail