Dobrý návod k použití zvyšuje bezpečnost výrobků

Bezpečnost výrobků je v ČR upravena zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Jaké informace je výrobce povinen poskytovat spotřebiteli o svém výrobku.

Všeobecná bezpečnost výrobků je upravena ve státech Evropské unie směrnicí Rady 2001/95/EC, jejímž účelem je zajistit, aby výrobky uváděné na trh byly bezpečné.

Analogicky v českém právním řádu je bezpečnost výrobků upravena zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. V něm se zvyšuje věcný a právní význam informací, které je výrobce povinen poskytovat spotřebiteli o svém výrobku.

Druhou významnou skutečností, která podporuje význam informací výrobce o svých výrobcích, je právní institut tzv. odpovědnosti za výrobek. Této objektivní odpovědnosti se povinný subjekt nemůže nikdy zcela zprostit, může však riziko jejího vzniku a její míru účinným způsobem minimalizovat.

Základní požadavky na návody k výrobku

Návody k použití výrobku musí obsahovat jasnou identifikaci výrobku (v nezbytných případech i jeho výrobní číslo), která nesmí být zaměnitelná s jiným výrobkem podobného označení nebo obdobné funkce. V návodu má být označen vhodný uživatel výrobku včetně jeho schopností a má být uvedeno předpokládané použití výrobku. Dále má návod obsahovat všechny informace nezbytné pro správné a bezpečné používání výrobku včetně informací o údržbě a servisu. Velmi dů1ešitou obsahovou částí návodu je pak uvedení všech možných předvídatelných chybných způsobů použití výrobku a odpovídajících varování nebo upozornění na nebezpečí, která z takového použití výrobku vyplývají.

Dalšími náležitostmi návodů by měl být popis funkce, uvedení do provozu, popis montáže a ce a také informace o čištění výrobku. Do návodu patří i popis chybových hlášení a jejich interpretace. Dále je nezbytné, aby návod obsahoval informace o způsobech likvidace nefunkčního výrobku a všech jeho obalových materiálů. V návodech mají být sděleny všechny zprávy, které se týkají životního prostředí a mají souvislost s funkcí výrobku. Při zpracování návodů je třeba brát zvláštní zřetel na speciální skupiny obyvatel, jako jsou děti, stvoří občané, invalidní. občané a mentálně postižení občané, ale i negramotní občané, s důrazem na upozornění na možná rizika. V nutném případě je nezbytné vyhradit používání výrobku pouze určité skupině obyvatel (např. dospělým). Určitá skupina informací může být určena pouze specifické skupině uživatelů (např. pracovníkům servisu), potom je vhodné tyto informace zřetelně označit a předávat je odděleně od -základního návodu (např. návod na servis).

Pokud je nutná k obsluze (popř. údržbě prováděné obsluhujícím personálem) určitá kvalifikace, je nutné na tuto skutečnost v návodu upozornit. Současně je nezbytné specifikovat (rozdělit) činnosti, které může provádět obsluha a které spadají do práce odborného servisu.

Výrobky, které mají omezenou životnost nebo ohraničenou bezpečnost, musí být takto výrazně označeny, a to v návodu i přímo na výrobku včetně upozornění na rizika, která jsou s těmito skutečnostmi spojena.

Návody musí obsahovat datum vydání a případně číslo revize a měly by mít jednotný styl s další dokumentací, která je spojena s výrobkem.

Umístění návodu k použití

Existují tři možnosti umístění návodu k použití nebo jeho částí. V doprovodném materiálu k výrobku, na vlastním výrobku anebo na obalu výrobku. Zvolení správného umístění sdělovaných informací bude závislé na míře a druhu nebezpečí, způsobu ovlivnění životního prostředí, vzhledu výrobku a na tom, kdy uživatel potřebuje sdělované informace.

Provedení návodů

Platí zásada jednoznačného označení výrobku v návodu, aby nemohlo dojít k záměně s výrobkem jiné verze nebo modifikace, případně s výrobkem jiného výrobce. Všechny výrobky, třeba i jedné výrobní řady, musí mít vlastní návod. Výjimka je možná tehdy, pokud jsou instrukce pro všechny typy v řadě výrobků shodné. Je možné akceptovat základní návod, který je doplněn o odchylky podle typu výrobku. Potom existuje základní sada informací, která se užije u všech výrobků, a doplňuje se dodatky podle konkrétního druhu výrobku. Podobně se postupuje u příslušenství výrobku, které je provázeno vlastním návodem jako doplňkem základního návodu.

Všechny informace, ať v návodu nebo na vlastním výrobku, musí být zřetelně čitelné. Tomu musí odpovídat čistota písma a jeho velikost. Pokud užijeme návodu na výrobku, musí být také zřetelně čitelný zvláště s ohledem na úhel mezi vertikální rovinou a plochou nápisu. V tomto případě bereme ohled na pozici uživatele výrobku v případě užívání výrobku v souvislosti se snadnou čitelností a srozumitelností psané informace. Kontrast psaného textu má být co nejvyšší.

Užití barev

Používání barev se řídí povahou sdělované informace, Barva má přispívat k jejímu snadnému a. rychlému rozlišení podle toho, zda se bude jednat o výstrahu, sdělení či instrukci. Stanovení barvy musí vycházet z funkčnosti, musí být systematické a shodné pro celý výrobek. Volba barev a jejich informační obsah nesmí být na úkor bezpečnosti v případě jejího nerozlišení. Nerozlišení barvy také nesmí snižovat míru srozumitelnosti popř. čitelnosti. Obecný význam bezpečnostních barev je tento: červená je zákaz, modrá je příkaz, žlutá je výstraha, zelená je bezpečí. Vzhledem k dosažení maximálního kontrastu je vhodné používat kombinaci bezpečnostní barvy na poli odpovídající kontrastní barvy. K barvě červené barvu bílou, k barvě modré barvu bílou, k barvě žluté barvu černou a k barvě zelené barvu bílou.

Životnost návodu k použití

Návod umístěný na výrobku má být zřetelně čitelný po celou dobu předpokládané životnosti výrobku s ohledem na způsob používání a úměrné opotřebení.

Návod dodávaný k výrobku v tištěné podobě má mít dostatečně trvan1ivou formu. Musí umožňovat uživateli nebo uživatelům přiměřeně časté používání a musí být úměrně odolný prostředí, pro které je výrobek určen. l v tomto případě je nutné zabezpečit zřetelnou čitelnost po celou dobu předpokládané životnosti výrobku

Zhodnocení návodu k použití výrobku

V rámci posouzení kvality návodu k použití výrobku v souvislosti s odpovědností za výrobek ve smyslu zákonných ustanovení v oblasti informací, které poskytuje výrobce o svém výrobku spotřebiteli a v souvislosti s obecnou bezpečností výrobku, je hodnocen vlastní návod k použití výrobku spolu s dalšími informačními a propagačními materiály k výrobku.

Existují v zásadě dvě metody. První metoda využívá posouzení kvalifikovanými experty, kteří nemají vazbu na výrobce ani na návrh výrobku, jeho výrobu a uvedení výrobku na trh. Doporučuje se využití nezávislé třetí strany, která expertní posouzení provede a vyhodnotí.

Druhá metoda využívá interaktivní techniky s reprezentativní skupinou spotřebitelů. Výběr skupiny spotřebitelů zahrnuje následující hlediska: věk, pohlaví a zdravotní stav, dále pak úroveň vzdělání, popř. dřívější zkušenosti s podobným typem výrobku. Není možné zapomenout ani na hlediska zdravotních postižení (invalidita, barvoslepost) nebo skutečnosti, že spotřebitel je pravák či levák, popř. negramotný.

Podstatou této metody posouzení návodu k použití je určit míru pomoci návodu k použití spotřebitelům reprezentativní skupiny při obsluze výrobku. Každý výrobce by měl zodpovědně zvážit, jaký výrobek vyrábí a k jakému účelu a jakému okruhu spotřebitelů je určen.

ZDROJ:
Dobrý návod k použití zvyšuje bezpečnost výrobků. Profit č. 13 (2003).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail