Děti jsou naše budoucnost – bohužel mnohdy obskurnější než noc

Zdroj: 
V poslední době přibývají případy opilých dětí. Pramení to z jejich neukojitelné touhy objevit něco nového a zakázaného, či si dokázat předčasnou dospělost, anebo jsme svědky otřesného trendu dětského pijáctví? V každém případě se tato tendence stává zdrojem vzrůstající agresivity a fyzického násilí. Nedávný případ napadené nemocniční sestry patnáctiletou intoxikovanou dívkou není ojedinělý.

V poslední době přibývají případy opilých dětí. Pramení to z jejich neukojitelné touhy objevit něco nového a zakázaného, či si dokázat předčasnou dospělost, anebo jsme svědky otřesného trendu dětského pijáctví? V každém případě se tato tendence stává zdrojem vzrůstající agresivity a fyzického násilí. Nedávný případ napadené nemocniční sestry patnáctiletou intoxikovanou dívkou není ojedinělý.

V České republice se děti seznamují s větší mírou alkoholu někdy mezi dvanáctým a třináctým rokem. Zpravidla se však setkávají s alkoholem již mnohem dříve. Stačí nahlédnout na průběh mnoha rodinných oslav či setkání. V 90 % se na tomto typu akcí vyskytne „strýček dobráček“, který ochotně a rád nabídne svým malým neteřím a synovcům doušek piva nebo vína. Není prokázáno, že by tato zkušenost měla vliv na alkoholovou závislost, nicméně se dá považovat za rizikový faktor, který může být stěžejní v pozdější honbě za alkoholovou mocí.

Se vstupem na druhý stupeň základní školy se povědomí o účincích alkoholu rozšiřuje. Je to dáno „zkušenými“ kamarády, intenzivnějším vnímání okolí či určitým odpoutáním se od rodičovské ochrany.V tomto případě je třeba dodat, že sklon k pití alkoholu mohou děti získat z domova, kde vidí pijícího nebo pijící rodiče. Zde se jedná i o možnost geneticky vrozené vlastnosti – nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí muži, jejichž otec je notorický alkoholik.  Takovéto prostředí je živnou půdou pro začínající výstřelky s alkoholem. Patřičně i zde zapůsobí skupinový efekt, kterému nepodlehne pouze odolný jedinec. Přízračným obdobím pro alkoholové dýchánky adolescentů je doba vysvědčení. Benevolence okolí v této době dosahuje nejvyšší míry. Bohužel málokdo si však uvědomuje, že toto přehnaně předčasné užívání alkoholu organismus neblaze snáší (zvyšuje se nebezpečí onemocnění jater a nervového systému), co víc, vzrůstá agresivita, hrubost a určitá lhostejnost vůči hodnotám.

Všeobecně jsou známa tato vývojová stadia opilosti

 1. V první fázi alkohol působí jako seznamovací pojítko. Člověk se cítí uvolněně, euforicky a starosti odplouvají do země zapomnění. Toto stádium doprovází smích, radost a skotačivé chování. V tomto bodě vzniká ono pozdější vyhledávání alkoholu pro tzv. blaženost v žalu.
 2. Tato fáze je charakterizována totálním odbouráním zábran. V mysli proudí tisíce odvážných nápadů, které by dotyčný ve střízlivém stavu sotva realizoval. Dalšími projevy jsou mnohomluvnost, bezohlednost, hlasitá mluva, pokles morality a snížení motorických a senzorických funkcí.
 3. Třetí fáze je projevem blábolení nesmyslů, vrávorání a pádů a narušením psychomotoriky. Unikají též některé souvislosti.
 4. Ve čtvrté dochází k celkové omezenosti myšlení, pijan ztrácí pojem o čase a veškerých souvislostech. Je neschopen pohybu a řeči.
 5. Další fáze je fází celkové otravy alkoholem. Pijan upadá do bezvědomí, následuje smrt.

Co asi bude provádět dvanáctileté dítě řekněme třeba ve stadiu 2 ? Nějaké názory ?

A jak se staví zákon k tomuto trendu? 1.1. 2006 vešel v platnost zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Klíčovými body k naší problematice jsou :

 1. prodej alkoholických nápojů je umožněn pouze ve specializovaných prodejnách, specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholu, prodejnách potravin, smíšených prodejnách a v zařízeních společného stravování, ubytovacích zařízeních a kulturních zařízeních vyjma zařízení pro osoby mladší 18 let. Tato ustanovení se nevztahují na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích.
 2. Zakazuje se prodej a dovoz hraček napodobující tvar a vzhled alkoholických nápojů (platnost od 1.7. 2006 – asi aby se stihly doprodat zásoby). Osoba, která alkohol prodává či podává, musí být starší 18 let, kromě žáků, kteří se soustavně  připravují na budoucí zaměstnaní v oboru hotelnictví, turismus - kuchař, prodavač, číšník. (myslím, že v tomto odstavci je velmi důležité slovo soustavně)
 3. Dále se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje: osobám mladším 18 let, na všech akcích určeným osobám mladším 18 let a ve všech  typech škol a školských zařízení. Prodej alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů, u kterých nelze vyloučit, že si z nich koupí alkoholický nápoj osoba mladší 18 let, nebo provoz těchto automatů v prostorách, kam mají umožněn přístup osoby mladší 18 let, se zakazuje. Další formy prodeje, u kterých nelze zkontrolovat věk kupující ho, se zakazují.
 4. Provozovatel je povinen na místech prodeje alkoholických nápojů umístit pro kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje osobám mladším 18 let. Text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písma nejméně 5 cm.
 5.  Odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiných návykových látek včetně odběru biologického materiálu k jeho stanovení je povinna podrobit se osoba, která se požitím těchto látek uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky. A kdože může k takovému vyšetření vyzvat ? Policie České republiky, obecní policie, Vojenská policie, Vězeňská služba České republiky, zaměstnavatel popř. jeho ošetřující lékař (v našem případě se tedy jedná o ředitele školy či jeho zástupce). Zdravotnická zařízení jsou povinna poskytnout potřebnou pomoc. Pokud se osoba odmítne podrobit vyšetření, je na ní hleděno jako na osobu pod vlivem alkoholu  nebo jiné návykové látky. V případě, že ředitel či jeho zástupce shledá žáka či studenta opilého v prostorách školy, dle svého uvážení provede zkoušku na přítomnost alkoholu v krvi popř. požádá o pomoc zdravotnické zařízení. Pokud je výsledek pozitivní, oznámí skutečnost zákonným zástupcům. V případě vážnější  intoxikace má možnost zavolat příslušníky obecní policie či Policie ČR,  kteří rovněž provedou zkoušku na přítomnost alkoholu v krvi a následně mohou dopravit osobu ovlivněnou alkoholem či jinou návykovou látkou do záchytné stanice.(pozn. aut.)
 6. Ošetření osoby přijaté na záchytnou stanici oznamuje záchytná stanice jejímu registrujícímu praktickému lékaři. Jde-li o osobu mladší 18 let, oznamuje se tato skutečnost také jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu. Při přijetí osoby mladší 18 let se tato skutečnost oznamuje též orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jde-li o osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo zbavenou způsobilosti k právním úkonům, oznamuje se tato skutečnost opatrovníkovi určenému soudem.
 7. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje realizaci protidrogové politiky v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízeních, v léčebné výchovné péči o děti a mladistvé do 18 let a o uživatele návykových látek mladší 18 let.
 8. Pokud provozovatel poruší zákaz prodeje či podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let nebo jinak poruší ustanovení, zaplatí provozovatel jako fyzická osoba pokutu do 50.000 Kč a může mu být pozastavena činnost až na dobu  2 let, jako právnická osoba zaplatí pokutu do 500.000 Kč a taktéž mu může být pozastavena činnost až na dobu 2 let.

Myslíte si, že tato opatření sníží spotřebu alkoholu u dětí či mladistvých ? 

Tento článek představil mé názory a myšlenky, s kterými samozřejmě můžete nesouhlasit, zároveň však představil v bodech a-h zákonná opatření, která vešla v platnost 1.1. 2005.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail