Detekce a hodnocení úniků z domovních plynovodů z hlediska jejich provozní bezpečnosti

Zdroj: 

Článek pojednává o způsobech zjišťování netěsností u provozovaných plynových zařízení, prováděných v rámci provozní revize nebo kontroly, které jsou povinny zajišťovat právnické nebo podnikající fyzické osoby. Upozorňuje na poměrně častou chybu ve zprávách o revizi nebo kontrole, kterou je uvádění závady „byl zjištěn únik plynu“, aniž by byla uvedena jeho nebezpečnost. Neuvedení nebezpečnosti úniku je hrubým porušením předpisů, a proto lze revizi nebo kontrolu reklamovat podle občanského zákoníku.

Nedílnou, a jednou z nejdůležitějších součástí každé kontroly nebo revize plynového zařízení, je ověření těsnosti rozvodu plynu. Nejběžnější metodou používanou odborníky (montéři, revizní technici) je vyhledávání netěsností pomocí detektorů plynu. Nejpoužívanějšími jsou detektory polovodičové. Jsou cenově dostupné (řádově tisícovky korun) a jsou schopny měřit koncentrace zemního plynu v ovzduší již v desítkách nebo stovkách ppm (1 ppm = 0,0001 %). Je to velmi dobrá citlivost, uvědomíme-li si, že zemní plyn je odorizován z důvodu zajištění bezpečnosti odběratelů tak, aby bylo čichem spolehlivě identifikováno množství unikajícího plynu vytvářející koncentraci 10.000 ppm (1 %). Přístroje jsou tak schopny zaznamenat úniky nejméně tisíckrát menší (úniky se zjišťují detektory v blízkosti plynovodního potrubí nebo plynových spotřebičů, tedy mnohem blíže zdroji úniku, než je identifikován čichem).

S ohledem na vysokou citlivost detekčních přístrojů je v TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ povinnost určit v případě zjištění úniku jeho nebezpečnost.

Tuto nebezpečnost lze stanovit buď podle výše uvedených TPG 704 01, nebo podle TPG 913 01 „Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách“.

Hodnocení stavu plynovodu podle TPG 704 01

Nutnost stanovit množství plynu unikajícího z netěsného plynovodu vyplývá z následujícího ustanovení:

7.6 Kritéria pro hodnocení stavu plynovodu:

  • pod 1 litr/h je plynovod považován za těsný a provozuschopný;
  • od 1 litru/h do 10 litrů/h je těsnost plynovodu snížena, ale je provozuschopný; utěsnění musí být provedeno do 30 dnů po zkoušce;
  • nad 10 litrů/h, je plynovod netěsný, utěsnění musí být provedeno do 30 dnů po zkoušce, pokud oprávněná organizace nebo revizní technik s osvědčením příslušného rozsahu nestanoví lhůtu kratší nebo nenavrhne odstavení OPZ z provozu.

Velikost úniku plynu lze zjistit:

  • měřením poklesu tlaku plynu za určitou dobu pomocí velmi přesného tlakoměru (např. U-manometr) – k tomu je však nutno znát objem zkoušeného úseku plynovodu, nebo
  • pomocí speciálního přístroje, který je opatřen přesným tlakoměrem a přesným čerpadlem – přístroj se napojí na zkoušený úsek plynovodu a spustí se funkce „zjištění velikosti netěsnosti“; přístroj změří tlak, poté dodá přesné množství vzduchu, změří opět tlak a z jeho zvýšení určí objem zkoušeného úseku plynovodu; po určité době následuje další měření tlaku a výpočet velikosti netěsnosti z poklesu tlaku, doby, za kterou došlo k tomuto poklesu, a z objemu zkoušeného úseku – cena těchto přístrojů se pohybuje v desítkách tisíc korun.

Oba způsoby jsou v případě členitých domovních plynovodů, jako jsou například bytové domy, kde je samostatným zkoušeným úsekem každý spotřební rozvod (úsek od uzávěru před plynoměrem k plynovým spotřebičům), a kdy jsou s ohledem na vysokou citlivost současných detekčních přístrojů nacházeny úniky plynu u mnoha rozebíratelných spojů, časově, a tedy i finančně značně náročné.

Klasifikace plynovodu podle míry nebezpečnosti úniku podle TPG 913 01

Alternativou k posuzování stavu plynovodu podle TPG 704 01 je aplikace TPG 913 01 „Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách“. Jedná se o poměrně složitý předpis, vyžadující pozorné čtení.

Pravidla obsahují kromě metodiky pro lokalizaci a klasifikaci úniků plynu z plynovodů uložených v zemi i metodiku pro lokalizaci a klasifikaci úniků plynu z nadzemních plynovodů.

Podle závažnosti se úniky plynu z nadzemních plynovodů zařazují do třech tříd, u nichž je vždy stanovena lhůta, v níž má být únik nejpozději odstraněn:

PI: ihned
PII: do 6 měsíců
PIII: do 12 měsíců

Pokud je koncentrace zemního plynu v místě rozebíratelného spoje uvnitř objektu maximálně 20 ppm, jedná se o drobný únik, který není nutno odstraňovat.

Z výše uvedeného je možno učinit následující závěr:

Pokud je ve zprávě o revizi nebo kontrole plynového zařízení uvedena závada spočívající ve zjištění úniku plynu, a přitom není uvedena jeho nebezpečnost buď hodnotou objemu uniklého za jednotku času (např. v l/h), nebo hodnotou koncentrace plynu (např. v jednotkách ppm nebo v %), naměřenou metodikou podle TPG 913 01, může ji objednatel revize nebo kontroly reklamovat jako vadnou podle občanského zákoníku. Přitom může vyžadovat odstranění vady. Pokud zpracovatel zprávy odmítne tyto údaje doplnit, je možno požadovat vrácení peněz z důvodu závažné vady služby.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail