Desatero BOZP řidičů dálkových autobusů

Zdroj: 
Práce řidičů je náročná a ne nadarmo se v jedné písni zpívá "Řidič ten tvrdej chleba má". A ještě těžší to má řidič, který je zodpovědný i za život a zdraví pasažérů ve voze. Jako například řidič dálkového autobusu.

1. Řidič musí dodržovat bezpečnostní přestávky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (po 4,5 hod. řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut). Přestávka je doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci a která je určená výhradně k jeho zotavení.

2. Řidič musí dodržovat denní a týdenní dobu odpočinku podle výše zmíněného nařízení. Během běžné denní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.

3. Při provozování mezinárodní dopravy mimo členské státy EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska se na dobu jízdy vztahuje dohoda AETR (vyhl. č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů), která je  v souladu s výše uvedeným nařízením.

4. Pracovní doba řidiče musí být evidována. Dálkový autobus musí být vybaven tachografem.

5. Dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, například za ujetou vzdálenost, pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování předpisů.

6. Vozidlo musí být technicky způsobilé a vybaveno povinnou výbavou pro vozidla kategorie M, kterou určuje vyhl. č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (příslušný druh lékárničky, hasicí přístroj, výstražné vesty a další).

7. Každá osoba musí být připoutána, pokud je sedadlo vybaveno pásem (§ 9 z. č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů). Řidič je povinen buď na nutnost připoutání upozornit nebo na tuto povinnost musí být upozorněno jiným vhodným způsobem (§ 6 odst. 1 písm. g) z. č. 361/2000 Sb.).

8. Řidič je podle § 87 odst. 2 z. č. 361/2000 Sb. povinen se podrobit vstupní lékařské prohlídce před zahájením výkonu činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. Dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 2 z. č. 361/2000 Sb. je povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti řízení stanoveného motorového vozidla a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

9. Řidič musí absolvovat profesní školení podle z. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a školení BOZP podle zákoníku práce u zaměstnavatele.

10. Snad samozřejmostí je dodržování zákazu alkoholu, kouření ve voze a nepřekračování stanovené maximální rychlosti.

Autor článku: 

Komentáře

Doplnění

29.04.2017 - 09:57 Karla Pafková
Pěkný den, jen bych doplnila, že v případě, že se zkouškou dopravně psychlologického vyšetření zkoušený neuspěje, na doporučení asociace dopravních psychologů je možné provést kontrolní vyšetření nejdříve po uplynutí tří měsíců. Odkaz tady - http://www.aprofes.cz/dopravne-psychologicke-vysetreni/

Spaní řidičů v hotelich

02.03.2020 - 15:44 Miroslav Janiga
Jsou cestovní kanceláře které aby ušetřili pro dva řidiče jedoucí ve dvou autobusech nutí dopravce aby řídící nocovali na jednom pokoji. Je spousta řidičů kteří s tím nesouhlasí a chtějí každý svůj pokoj pro odpočinek.Rad bych se zeptal jestli může dopravce nutit aby dva řidiči sdíleli jeden pokoj v hotelu i když nesouhlasí?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail