Den s koordinátorem BOZP na staveništi

Zdroj: 

Na stavbě luxusní vily v Bubenči se setkávám se zástupci firmy CRDR Ing. Martinem Šimkem a koordinátorem BOZP Janem Šafářem. Probíhá kontrolní den BOZP.

Stavba už je v relativně bezpečné fázi. Ale jak říkají moji průvodci:„Úplný klid budeme mít, až bude zkolaudovaná.

Dostávám helmu a společně s nimi a stavbyvedoucím hlavního zhotovitele procházíme stavbou. Při kontrole koordinátor vychází ze zápisu z předchozího kontrolního dne. Na této stavbě probíhají tak tři do měsíce.

Jan Šafář kontroluje, zda došlo k nápravě nedostatků, na které upozorňoval při předešlém kontrolním dni. Do zápisů z kontrolní činnosti píše, jakým způsobem nedostatky odstranit, dokládá fotografie. Například se měly doplnit cedule o požadavku na osobní zajištění při práci na střešním plášti. Koordinátor požaduje, aby pracovníci při práci na střešním plášti (blíže než 1,5 m od nezajištěného okraje) používali prvky osobního zajištění pro práci ve výškách s kotvením k určeným kotevním bodům. Za chvíli se přesvědčuje, že tento i další úkol - zpevnění zábradlí - byl splněn.

Na oknech vidím cedulky s nápisy „zákaz manipulace s okny pod pokutou 5000 Kč“. Z důvodu, aby pracovníci nevstupovali okny na lešení. Pokuta je to prý pouze motivační, vysvětluje koordinátor. Pokuty nedává, i když se už se smluvními pokutami na stavbách setkal. Pouze upozorňuje na nedostatky a apeluje na zadavatele stavby, aby zajistil jejich odstranění. „My nemůžeme stavbu zastavit, jsme jen poradní orgán,“ říká. Ale například zákaz provádění prací do odstranění nedostatků už dal. Když se pracovalo ve tři metry hlubokém nezapaženém výkopu.

Veškeré informace, harmonogramy, fotografie týkající se koordinace stavby, zápisy z kontrolních dnů ukládají do aplikace Report-system.cz na internetu, kam má přístup i odpovědný zástupce každého zhotovitele stavby. Je tam uložen i plán BOZP nebo oznámení na oblastní inspektorát práce podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. A koordinátor má přehled, kolikrát na stavbě byl. Plán BOZP je také v tištěné podobě uložen u hlavního zhotovitele stavby a musí být podepsán zástupci všech zhotovitelů, jak stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., § 8 odst. 1 písm. h).

Po prohlídce stavby následuje schůzka se zástupci zhotovitelů, kde se hodnotí odstranění výše uvedených nedostatků. Doplní se chybějící podpisy do plánu, u jedné firmy koordinátor kontroluje, zdali dodala dokumentaci rizik, u jiné požaduje technologický postup provádění prací na střešním plášti.

U každého zhotovitele musí být k dispozici povinná dokumentace BOZP, zejména registr rizik zpracovaný odborně způsobilou osobou zhotovitele, technologické postupy, doklady o seznámení všech pracovníků přítomných na staveništi s těmito dokumenty. „Někdy to lze od zhotovitelů těžko získat, zvláště od malých firem, brání se tomu a jsou i tací, kteří o povinnostech BOZP ví velmi málo a neřeší je,“ říká pan Šafář.

Právě teď tu pracuje několik zhotovitelů - elektrikáři, vzduchotechnika, izolatér, zámečník, oknaři. Pan Šafář upozorňuje na možný souběh prací. Je nutné komunikovat a stanovit sousled jednotlivých prací s ohledem na zajištění BOZP a vzájemně se informovat o rizicích.

Dále připomíná základní povinnosti stanovené v plánu, zejména kapitolu o rizicích. Upozorňuje, že v bezprostřední blízkosti prováděných prací na střeše jsou zakázané práce zaměstnanců ostatních zhotovitelů v nebezpečném prostoru podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a tento prostor musí být ohrazen nebo střežen dostatečným počtem určených pracovníků.

Opakuje, jako při každém kontrolním dni, že pracovníci zhotovitelů i jiné osoby pohybující se na staveništi musí být vybaveny stanovenými OOPP – pracovní obuví, ochrannými přilbami, výstražnými vestami nebo oděvem s vysokou viditelností a dále podle rizik vykonávané činnosti.

Kontrola je u konce a všichni odejdou za svými pracovními povinnostmi. Po každém kontrolním dni stavba dostává známku jako ve škole, která se později objeví i v Report-systému, a tentokrát je to dvojka. Jednička se uděluje pouze ve výjimečných případech.

Hlavní zhotovitel stavby odpovídá za prokazatelné seznámení odpovědných zástupců svých podzhotovitelů, kteří na schůzce nebyli přítomni, se závěry z tohoto kontrolního dne. Jeden výtisk zápisu podepsaný odpovědnými zástupci všech podzhotovitelů, včetně jiných osob (OSVČ) provádějících práce na staveništi, předá stavbyvedoucí koordinátorovi na příštím kontrolním dni. Jinak se s ním mohou seznámit také ve zmíněném Report-systému.

Po ukončení schůzky ještě se zástupci firmy CRDR chvilku diskutujeme. Mimo jiné o novele zákona č. 309/2006 Sb. Se zpřesněním a možná i zpřísněním některých ustanovení souhlasí, například nový požadavek na kvalifikaci koordinátora schvalují. Jejich koordinátoři mají středoškolské nebo vysokoškolské stavební vzdělání. Považují za důležité, aby koordinátor měl vzdělání alespoň technického zaměření, mimo jiné proto, aby rozuměl odborné terminologii, která se ve stavebnictví používá.

Ani s vyhotovením plánu BOZP v přípravě stavby problém není. Je znám hlavní zhotovitel, ten si nominuje na základě interních výběrových řízení další zhotovitele, které koordinátor dopředu nemusí znát. Při tvorbě plánu se vychází z projektové dokumentace. Pokud si zhotovitel najde technologii, která je v rozporu s plánem BOZP, ale splňuje bezpečnostní podmínky, tak po odsouhlasení této technologie plán zaktualizují.

Ptám se na kontroly z oblastního inspektorátu práce, co inspektoři většinou požadují. Nedávnou kontrolu oblastního inspektorátu práce mají v čerstvé paměti. „Inspektoři většinou chtějí vidět doklad o odborné způsobilosti (osvědčení o vykonané zkoušce) koordinátora, smlouvu mezi zadavatelem stavby a firmou, která koordinaci zajišťuje, způsob, jakým jsou vedeny zápisy, jestli jsou s nimi seznámeni zhotovitelé a jestli jsou vzájemně informováni o rizicích,“ říká Jan Šafář.

Pro případ sankcí, kdyby koordinátor něco zanedbal nebo opomněl, je firma pojištěna. A tak jim na závěr naší schůzky popřeji, aby nic takového nemuseli řešit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail