ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení a bezpečnost při užívání

Zdroj: 
V únoru letošního roku vydaná norma ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (dále jen norma) podrobně pamatuje na bezpečnost pří užívání, tedy bezpečnost provádění údržby. Většina udržovacích prací prováděných na střeše je spojena s rizikem pádu. Následky pádu mohou být i fatální. Nejvíce smrtelných úrazů ve stavebnictví vzniká právě v důsledku pádu z výšky nebo do hloubky.

Norma zavádí dvě kategorie střech podle jejich funkce:

  • střecha bez provozu, která plní základní funkci. U střech bez provozu se počítá s pohybem poučených osob po střešní ploše, zajišťujících kontrolu a údržbu samotné střechy a jejich doplňkových funkcí.
  • střecha s provozem, která plní i další funkce. Tyto střechy člení norma podle charakteru provozu  na střechy s neveřejným provozem a střechy s veřejným provozem.

Neveřejný provoz je na vegetačních střechách, střechách s technologickým zařízením, konstrukcemi vyžadujícími pravidelnou kontrolu a údržbu nebo s požární únikovou cestou. Mezi střechy s veřejným provozem patří střešní terasy, střešní zahrady, pojížděné střechy, heliporty a další. Neveřejným provozem se dle normy rozumí pohyb poučených osob, veřejným provozem pohyb nepoučených osob na střeše.

Samotné členění střech dle provozu předurčuje charakter opatření k ochraně před pádem. Střechy s veřejným provozem budou vždy opatřeny kolektivní ochranou před pádem, ostatní střechy pak mohou být vybaveny kolektivní nebo individuální ochranou před pádem.

Střecha musí být dle čl. 5.6.2 normy přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukci přístupných ze střešní plochy. Je škoda, že autoři normy zapomněli na systémy zamezení pádu (zadržovací systém a pracovní polohovací systém) ve smyslu ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob – Systémy ochrany osob proti pádu.

Současný evropský trend upřednostňuje právě systémy zamezení pádu před záchytnými systémy. Samozřejmě, je-li to možné, s ohledem na tvar a typ střechy i rozsah potřebného pohybu po střeše.

Norma vyžaduje, aby na střechu byl zajištěn bezpečný přístup podle účelu, není-li jiný požadavek, musí být umožněn přístup pro provádění kontroly a údržby střechy i zařízení umístěných na střeše. Z této formulace vyplývá, že ne vždy může být odpovídajícím přístupem ocelový žebřík s ochranným košem dle ČSN 74 3282 Ocelové žebříky – Základní ustanovení. Pokud pracovník musí pro provádění údržby vystupovat např. s náhradními díly, pracovními pomůckami apod., může být ochranný koš překážkou a je nutné volit schodiště.

Konstrukce, kterými se na střechu vstupuje, musí odolávat mechanickému namáhání od pohybujících se osob. V jejich dosahu musí být odolná konstrukce pro bezpečný pohyb pracovníků po střeše. Tento požadavek supluje již nevyhovující normu ČSN 74 3282 Ocelové žebříky – Základní ustanovení, která neřeší bezpečnost pracovníka v místě vyústění žebříku. Možná řešení vyústění žebříku lze nalézt např. na: http://www.mojmirklas.cz/doporucena-reseni-mista-vystupu-pevnych-ocelovych-zebriku.

Konstrukce a prvky určené pro pohyb osob na střeše musejí umožňovat bezpečnou a stabilní oporu pro pohyb osob a musí umožňovat dostatečné zapření pracovníka při výkonu montážních prací. Nášlapné vrstvy střech s provozem a jejich části musí mít protiskluzovou úpravu nášlapné plochy odpovídající normovým požadavkům.

Pro každou střechu musí být autorem návrhu střechy stanoven režim prohlídek, kontrol, údržby a obnovy.  V případě, že není návrh střechy zpracován, stává se autorem návrhu střechy subjekt, který střechu realizoval.

Střechy musí odvádět vodu, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu. Důležitost tohoto požadavku si uvědomujeme každou zimu při pádu ledových rampouchů a sněhu ze střech.

Ke vstupu na střechu norma doporučuje umístit tabulku s poučením o zásadách provozu na střeše.

Tato norma vhodným způsobem reaguje na obecný požadavek na stavby ( § 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ), bezpečnost při užívání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail