COVID-19 a pracoviště

S ohledem na stále vysoká čísla pacientů s nemocí COVID-19 a prodloužení nouzového stavu se nyní opět věnujme tomuto tématu. Agentura EU-OSHA vydala nezávazné pokyny, jejichž cílem je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a zdraví v pracovním prostředí, které se díky pandemii COVID-19 výrazně změnilo. Věnují se mimo jiné vyhodnocení rizik a vhodných opatření (například obnovení pracovní činnosti po uzavření pracoviště; zvládání vysoké míry nepřítomnosti na pracovišti; řízení pracovníků pracujících z domova).

Dále poskytují rady v těchto oblastech:

  • zapojení pracovníků;
  • péče o nemocné pracovníky;
  • plánování a poučení do budoucna;
  • dobrá informovanost;
  • informace pro jednotlivá odvětví a povolání.

Aktualizujte hodnocení rizik a přijměte příslušná opatření

Revidujte hodnocení rizik v případě změny pracovního procesu a zvažte všechna rizika, včetně těch, která mají vliv na duševní zdraví. Pamatujte na význam zapojení pracovníků a jejich zástupců do revize hodnocení rizik a vyzvěte k tomu i poskytovatele pracovnělékařských služeb a odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Po aktualizaci hodnocení rizik je dalším krokem vytvoření akčního plánu s příslušnými opatřeními:

Provádějte zatím jen práci nezbytně nutnou; některé činnosti je možné odložit na dobu, kdy bude riziko nižší.

Pokud je to možné, poskytujte místo osobního přístupu služby na dálku (telefon nebo video); aby lidé pracovali pokud možno z domova.

Zajistěte, aby byli na pracovišti přítomni pouze pracovníci, kteří jsou pro práci nezbytní, a minimalizujte přítomnost třetích osob, ale aby zároveň nedocházelo ke shlukování venku.

Pokud zaměstnanci musí být na pracovišti, zajistěte, aby pracovali sami ve volné kanceláři nebo jiné místnosti. Zajistěte fyzické odstupy lidí uvnitř i vně budov. Umístěte mezi pracovníky například nepropustnou bariéru, zejména pokud nejsou schopni dodržet vzdálenost dvou metrů od sebe. Bariéry mohou být cíleně vyrobeny k danému účelu nebo improvizovaně, za pomoci například plastové fólie, příčky, posuvných skříní nebo pomocí skladovacích jednotek.

Při dodávce zboží rovněž postupujte vyzvednutím nebo doručením vně budovy.

Instruujte řidiče o správné hygieně v kabině a poskytněte jim vhodné hygienické prostředky.

Pokud je nevyhnutelný blízký kontakt, udržujte jej pod dobu kratší než 15 minut. Omezte kontakt mezi jednotlivými pracovními skupinami na začátku a na konci směny. Zajistěte načasování přestávek na jídlo tak, aby byl snížen počet lidí, kteří společně sdílejí jídelnu, místnost pro personál nebo kuchyňku.

Na určená místa umístěte vhodné dezinfekční prostředky a instruujte pracovníky, aby je používali. Pracovní prostory často čistěte, zejména pulty, kliky dveří, nástroje a další povrchy, kterých se lidé často dotýkají, a pokud je to možné, zajistěte dobré odvětrávání.

Je důležité, abyste včas informovali své pracovníky a/nebo jejich zástupce o plánovaných změnách a o tom, jak budou dočasné postupy fungovat v praxi.

Obnovení pracovní činnosti po období uzavření pracoviště

Pokud bylo vaše pracoviště po určitou dobu uzavřeno v souvislosti s onemocněním COVID-19, vytvořte plán pro opětovné zahájení práce, s ohledem na BOZP.

Zvláštní pozornost věnujte vysoce rizikovým pracovníkům a buďte připraveni ochránit nejvíce zranitelné (např. starší osoby, osoby s chronickými onemocněními, těhotné pracovnice).

Zvažte poskytnutí podpory pracovníkům, kteří mohou trpět úzkostí nebo stresem například v podobě častějších dotazů vedoucích pracovníků na to, jak se zaměstnanci cítí.

Zvládání vysoké míry nepřítomnosti na pracovišti

Nepřítomnost většího počtu pracovníků, i když pouze dočasná, může závažně ovlivnit pokračování činností. I když by měli být dostupní pracovníci flexibilní, je důležité, aby se nenacházeli v situaci, která by ohrozila jejich zdraví nebo bezpečnost.

Přímí nadřízení zajistí, aby jednotliví pracovníci nebyli přetíženi. Respektujte režim pracovní doby a doby odpočinku a umožněte pracovníkům „odpojit se“ v jejich volném čase.

Důkladně vyškolte pracovníky v základních výkonech tak, aby pracoviště mohlo fungovat, i když klíčoví pracovníci chybí, a nezapomínejte na ty, kteří jsou přijatí na dobu určitou.

Osoby, které vážně onemocněly, mohou vyžadovat zvláštní ohled i poté, co jsou prohlášeny za pracovně způsobilé. Existují indicie, že pacienti s koronavirem mohou po nemoci trpět sníženou kapacitou plic. Pracovníci mohou v takové situaci potřebovat volno k podstoupení fyzioterapie.

Řízení pracovníků pracujících z domova

Informace o zajištění BOZP při práci z domova najdete zde:

https://www.bozpinfo.cz/bozp-pri-praci-doma

https://www.bozpinfo.cz/zakladni-doporuceni-pro-zamestnavatele-pro-zajisteni-bozp-pri-praci-z-domova

Celý dokument Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je k dispozici zde.

Důležité informace najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Pro zaměstnance a zaměstnavateleMimořádná a ochranná opatření.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail