Co znamená pojem zvláštní odborná způsobilost?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Prosím o vysvětlení pojmu ze zákona č. 309/2006 Sb. §11 "Zvláštní odborná způsobilost". Kterých činností se to týká? Jedná se o profese: elektrikář, jeřábník, vazač, obsluha kotlů apod.? Jsou k tomuto § vázány nějaké právní přepisy?(§ 21 písm. b) odst.1.)

Ustanovení § 11 je posledním ustanovením části první zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a pojednává o zvláštní odborné způsobilosti. Pojem „zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec“ zavedl do pracovního práva již starý zákoník práce. V podstatě jde o zaměstnance, který obsluhuje buď technické zařízení, které představuje zvýšenou míru ohrožení života a zdraví nebo vykonává činnost, která sama o sobě představuje zvýšenou míru ohrožení života zdraví.

Platí totiž zásada, že na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.
Požadavky na zvláštní odbornou způsobilost jsou dosud roztříštěny v těchto předpisech, konkrétně ve
• vyhlášce č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášce č. 18/1979 Sb., kterou se určují  vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášce č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášce č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhlášce č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Předpokládá se, že tyto vyhlášky budou zrušeny a nahrazeny jedním zvláštním zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se zařízeními představujícími zvýšené riziko, tedy se zařízeními, k jejichž obsluze se vyžaduje zvláštní odborná způsobilost. Zatím se však v odstavci 2 ustanovení § 11 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, stanoví přímo obecně předpoklady zvláštní odborné způsobilosti. Nový právní předpis pak asi upraví tuto problematiku komplexně, stanoví, která technická zařízení a činnosti představují zvýšenou míru ohrožení a stanoví předpoklady, obsah a způsob získání zvláštní odborné způsobilosti.

Obdobně jako v případě odborně způsobilých osob podle ustanovení § 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, platí i pro osoby zvlášť odborně způsobilé, že Ministerstvo práce a sociálních věcí uděluje od 1. ledna 2007  akreditace právnickým a fyzickým osobám, které budou organizovat kursy zakončené zkouškou ze zvláštní odborné způsobilosti. V té souvislosti je též třeba poznamenat, že podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona se zvláštní odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Znamená to tedy, že osoby zvlášť odborně způsobilé, které získaly způsobilost podle starých předpisů, ji mohou využívat nejpozději 31. 12. 2011.

V odstavci 3 se stanoví podmínky zaškolení nebo zácviku odborně způsobilého zaměstnance. V odstavci 4 se odkazuje na ustanovení § 10 odst. 2 tohoto zákona, pokud jde o uznávání kvalifikace dosažené v jiném členském státě Evropské unie.

Autor článku: 

Komentáře

obsluha technických zařízení se zvýšenou mírou rizika

17.03.2009 - 13:35 Novák
Ve Vašem výčtu právních předpisů o zvláštní způsobilosti zaměstnanců, obsluhujících zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví jsem nenalezl vyhlášku č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. Tento právní předpis vymezuje podmínky za kterých lze získat oprávnění k obsluze těchto strojů, které výše uvedná hlediska rizikovosti splňují, včetně systému vydávání průkazů, jejich platnosti atd. Je proto podle našeho názoru nutné, aby při nové právní úpravě bylo pamatováno i na tento okruh zařízení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail