Co říkají data o pracovních úrazech při ruční manipulaci

Materiály, břemena a předměty jsou nejčastějším zdrojem pracovních úrazů. V souvislosti s těmito zdroji úrazů dochází v podmínkách České republiky k pracovním úrazům ve více než jedné třetině evidovaných případů. K polovině těchto pracovních úrazů dochází při ruční manipulaci s břemeny. Příspěvek přináší souhrnný přehled o vývoji a struktuře pracovní úrazovosti související s materiály, břemeny nebo předměty a o pracovní úrazovosti při ruční manipulaci s břemeny v České republice za poslední pětileté období

Těžké pracovní úrazy při ruční manipulaci s břemeny

Těžké pracovní úrazy při ruční manipulaci s břemeny

Termín „těžké pracovní úrazy“ (TPÚ) v současnosti české právní předpisy z oblasti bezpečnosti práce neznají. Pro potřeby tohoto příspěvku se tímto termínem míní pracovní úrazy, které si vyžádaly více než 5 dní hospitalizace v souladu s platnou právní úpravou [2].

Tab. 5 Těžké pracovní úrazy při ruční manipulaci s materiály

rok muž žena celkem
2001 17 2 19
2002 69 2 71
2003 65 2 67
2004 92 2 94
2005 83 6 89
celkem 326 14 340

Za období 2001 až 2005 bylo v rámci působnosti SÚIP (dříve ČÚBP) hlášeno celkem 340 těžkých pracovních úrazů (Tab. 5). V roce 2002 vešla v účinnost zmíněná právní úprava [2], proto se údaje pro rok 2001 liší. Celkově 14 těžkých pracovních úrazů utrpěly ženy (viz též graf 6).

Klikněte pro zvětšení

Aby bylo možno charakterizovat pracovní úrazy v této skupině, byly roztříděny do skupin z hlediska společných znaků. Zpravidla se jedná prováděnou činnost nebo druh nehodové události, která vedla ke zranění a charakterizuje úrazový děj (Tab. 6).
 
Všem těmto těžkým pracovním úrazům předcházela ruční manipulace s břemeny prováděná zraněným nebo jinou osobou, a která měla za následek pracovní úraz. Do této skupiny byly zahrnuty i specifické ruční manipulace při těžbě dřeva, ruční manipulace v kombinaci se zdvihacími zařízeními (jeřáby), motorovými i nemotorovými manipulačními vozíky a některé další specifické ruční manipulace.

Tab. 6 Těžké pracovní úrazy při ruční manipulaci s materiály podle typu úrazového děje za období 2001 – 2005 v ČR

typ úrazového děje počet TPÚ podíl
(%)
Těžké úrazy při ručním přenášení břemen s následkem povrchových zranění, zhmožděnin, zlomenin a amputací 122 35,9
Těžké úrazy při ruční manipulaci s břemenem a zdvihacím zařízením (jeřábem) 46 13,5
Těžké úrazy pádem ručně manipulovaného předmětu 42 12,4
Těžké úrazy při ruční manipulaci při těžbě dřeva 38 11,2
Těžké úrazy s následkem zranění vnitřních orgánů při ručním přenášení břemen 32 9,4
Těžké úrazy při ruční manipulaci s břemeny a dopravními vozíky 31 9,1
Těžké úrazy při zhroucení ručně manipulovaných desek 23 6,8
Těžké úrazy při ruční manipulaci s břemeny při demolicích staveb 4 1,2
Těžké úrazy při ruční manipulaci s vraty 2 0,6
celkem ruční manipulace s břemeny ČR 2001-2005 340 100,0

Z uvedené tabulky 6 vyplývá, že nejčastějším typem úrazového děje je ztráta kontroly nad ručně přenášeným břemenem, provázená pádem břemene na postiženého s následkem vážných zranění, mnohdy s trvalými následky. Častá jsou vnitřní poranění páteře nebo zatížených svalových skupin.

Velmi častým typem úrazu jsou různé jednorázově prováděné nestandardní ruční manipulace s různorodými předměty zpravidla vysoké hmotnosti, při kterých dochází ke ztrátě stability předmětu, jeho překocení nebo posunu s následkem přiražení částí těla postiženého buď k podložce nebo okolním předmětům (třetí řádek v tabulce 6).

Zhroucení ručně manipulovaných desek je zdrojem nejen smrtelných pracovních úrazů (kap. 3.1), ale často i těžkých pracovních úrazů.

Nejvyšší hodnoty ukazatelů pracovní úrazovosti pro těžké pracovní úrazy vykazují stavebnictví a lesnictví. Stavebnictví, výroba kovových výrobků a lesnictví vykazují nejvyšší absolutní počty TPÚ (Tab. 7). Na druhé straně nejvyšší četností TPÚ je charakteristické lesnictví, následované průmyslem dřevařským a odvětvím odstraňování odpadu.

Tab. 7 Odvětví s nejvyšším výskytem těžkých pracovních úrazů při ruční manipulaci s materiály za období 2001 – 2005 v ČR

odvětví podíl z celkového počtu TPÚ při ruční manipulaci s břemeny
(%)
četnost TPÚ při ruční manipulaci s břemeny na 100 000 zaměstnanců
lesnictví 7,4 18,9
průmysl dřevařský 6,2 8,7
odstraňování odpadu, čištění města 3,2 6,4
výroba kovů 5,0 5,9
výroba kovových konstrukcí a kovových výrobků 12,9 5,9
stavebnictví 15,3 3,7
výroba strojů a zařízení 7,1 3,2
pozemní doprava 6,5 2,5

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail