Co by měly obsahovat evidenční listy OOPP?

Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Zajímalo by mě, jaké náležitosti by měl obsahovat dokument při předávání OOPP. Předáváme zaměstnacům OOPP několikrát do roka dle potřeby, ale nevedeme žádnou evidenci, kde by zaměstnanci podepisovali převzetí atd. Jsme malá obchodní organizace s 10 zaměstnanci.

Problematika poskytování OOPP je řešena v  zákonu č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, dále jen ZP), zejména v § 104 a v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dále jen NV). K uvedenému dotazu předpisy uvádějí například:   

ZP § 104 odst. (5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.
NV § 3 odst. (4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Z uvedeného vyplývá, že neexistuje žádný univerzální vzor dokumentu pro předávání OOPP. Je to i logické, protože bude velmi záležet na tom, zda se uvedený problém týká malého podniku s několika zaměstnanci nebo pokud jsou zaměstnanců stovky. Stejně tak bude záležet na rozsahu a míře rizik, s nimiž se zaměstnanci v podniku setkávají a proti nimž mají být pomocí OOPP chráněni. Dokumentace o poskytování OOPP by měla být součástí systému řízení dokumentů, který je v organizaci obvyklý a funkční.

V zájmu zaměstnavatele by mělo být, aby ochranné prostředky byly zaměstnancům vydávány na písemné potvrzení. Ostatně mít tento doklad je nutné jak pro různé kontrolní orgány, tak zejména pro účely prokázání, že zaměstnanec, který případně utrpěl pracovní úraz, byl vůči rizikům své práce dostatečně vybaven. Je tedy určitě užitečné zavést pro jednotlivé pracovníky například systém evidenčních listů, jejichž obsah by měl vycházet z konkrétních potřeb zaměstnavatele i uživatele OOPP. Takový evidenční list by mohl například obsahovat: jméno a příjmení zaměstnance, jeho evidenční číslo, vykonávanou profesi, včetně dalších činností, jimiž je zaměstnanec pověřován, druh přiděleného ochranného prostředku, důvod přidělení - před kterými riziky má chránit, předpokládanou dobu životnosti prostředku, datum předání a podpis zaměstnance potvrzující převzetí a poučení o ochranných vlastnostech prostředku, v některých případech i praktické zacvičení pro jeho používání.

Evidenční list se může odvolávat na jiný podnikový dokument, pokud jej má zaměstnavatel zpracován, který by například shrnoval zásady pro poskytování OOPP v příslušném podniku. Zde by mohly být obecné informace o přidělování OOPP,  jejich výměně, údržbě, likvidaci, apod. I v tomto případě platí, že by zaměstnavatel měl použít takovou formu dokumentu, která mu vyhovuje a je v jeho podmínkách dobře uplatnitelná.

Autor článku: 

Komentáře

Evidenční list a interní předpis

25.02.2008 - 08:41 Tomáš Neugebauer
Vzor možného provedení evidenčního listu výdeje OOPP, jakož i vzorovou ukázku zpracování interního předpisu o poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů můžete nalézt v publikaci "Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů".

495/2001

26.02.2008 - 09:31 xx
<P>A co tak k vyhodnocení použít tabulku, která je přílohou citovaného nařízení vlády č. 495..</P> <P>a výdejové karty&nbsp; - seznam OOPP datum podpis, ne?</P>

Re: 495/2001

07.03.2008 - 16:45 Karel Škreta
<P>Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků, která je v příloze č. 1 NV č. 495/2001 Sb. není podle mého názoru vhodná, neboť její členění je poměrně&nbsp;hrubé a neumožňuje přesně specifikovat jednotlivé OOPP. Měla by sloužit jako podklad pro výchozí analýzu při výběru OOPP.&nbsp;</P>

Doklad o vydání OOPP

01.03.2008 - 16:54 Jan Buček
<P>Běžně se používá Osobvní karta na svěřeníé předměty SEVT 30431900</P> <P>&nbsp;</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail