Cizinci v České republice

Zdroj: 
V lednu 2009 vešla v účinnost novela zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Někteří cizinci dostanou možnost získat zelenou kartu. Režim povolení k zaměstnání vydávaného úřady práce zůstane vedle vydávání zelených karet zachován. Velká část cizinců však vstupuje do ČR za jiným účelem pobytu, než je zaměstnání.

Cizinec, který je vyslán  do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU v rámci poskytování služeb, nepotřebuje k výkonu práce na území ČR povolení k zaměstnání. Právnická nebo fyzická osoba, ke které je cizinec vyslán, je povinna nejpozději v den nástupu  této osoby k výkonu práce písemně informovat o této skutečnosti příslušný úřad práce. V případě, že se nejedná o provedení služby, musí mít cizinec k výkonu práce na území ČR platné povolení k zaměstnání. Toto povolení je vydáno na konkrétní pracovní místo a pozici.

1. ledna 2009 vešla v účinnost novela zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Někteří cizinci dostanou možnost získat zelenou kartu. Výhodou bude rychlejší realizace přístupu na trh práce. Zelená karta má tzv. duální charakter - zároveň povolení k zaměstnání a povolení k dlouhodobému pobytu nad 90 dnů.

Velká část cizinců však vstupuje do ČR za jiným účelem pobytu, než je zaměstnání (sloučení rodiny, podnikání, studium, žadatelé o azyl apod.).

Azyl

Azyl je jednou z forem mezinárodní ochrany poskytovaných na území ČR. Podmínky pro získání statusu azylanta upravuje zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění. V podstatě lze rozlišovat 3 možné druhy azylu, a to na základě ustanovení § 12-14 zmíněného zákona. Důvody pro udělení azylu vymezuje ust. § 12 zákona o azylu:

 • pronásledování za uplatňování politických práv a svobod, nebo
 • odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.

Pojem pronásledování definuje ust. §2 odst. 8 zákona o azylu a je za něj např. považováno závažné porušení lidských práv, opatření působící psychický nátlak atd. (viz § 2 odst.8 zákona o azylu). Zvláštními druhy azylu jsou azyl za účelem sloučení rodiny a humanitární azyl, které upravují ust. § 13 a § 14 zákona o azylu.

Povolení k pobytu

Je nezbytné zmínit, že cizinecký zákon při úpravě pobytu rozlišuje mezi občany EU  a jejich rodinnými příslušníky a tzv. příslušníky třetích zemí. Pro obě skupiny platí odlišná pravidla, která jsou pro příslušníky ze zemí EU mnohem příznivější, neboť souvisí s tzv. institutem občanství Evropské unie (viz ust. § 87a a násl.). Pro příslušníky třetích zemí je k získání povolení k pobytu nutné splnění podmínek definovaných v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění. Povolení k pobytu upravují ust. § 42 a násl. tohoto zákona. Existují i další specifické druhy povolení k pobytu jako jsou povolení k dlouhodobému pobytu

 • za účelem sloučení rodiny
 • pobyt rezidenta jiného členského státu Evropské unie
 • pobyt za účelem studia na území
 • pobyt za účelem ochrany na území
 • pobyt za účelem vědeckého výzkumu
 • pobyt za účelem zaměstnání na území ve zvláštních případech (toto ust. § 42g a násl. je zcela nové a jeho účinnost se datuje od 1.1.2009, souvisí se zavedením tzv. zelených karet)
 • pobyt za účelem strpění na území.

Trvalý pobyt a zkouška z českého jazyka

Trvalý pobyt může být udělen po 4 letech nepřetržitého pobytu a splnění dalších předpokladů dle ust. § 67 zákona o pobytu cizinců. Nejdelší nutná doba předchozího pobytu na území nutná pro zisk trvalého pobytu je 5 let, což podrobně rozvádí ust. § 68 zákona o pobytu cizinců.

Obecnou podmínkou získání povolení k trvalému pobytu příslušníků třetích zemí je předchozí nepřetržitý pobyt na území po minimální stanovenou dobu, ale existují výjimky, které najdete v § 66 zákona o pobytu cizinců, kdy lze získat povolení k trvalému pobytu i bez splnění podmínky předchozího přechodného pobytu. 

Od 1.1.2009 je nezbytnou součástí žádosti cizince o udělení povolení k trvalému pobytu na území České republiky doklad o úspěšně složené zkoušce z českého jazyka. Tato povinnost platí od 1. ledna 2009 v souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky. Cizinec zkoušku musí vykonat ve škole vedené v seznamu škol oprávněných provádět zkoušky. Tyto školy jsou uvedeny ve vyhlášce MŠMT.

Více informací zde:
www.cestina-pro-cizince.cz 
www.check-your-czech.com

Pobyt občana Evropské unie

Jak již bylo řečeno, platí jiná pravidla pro přechodný a trvalý pobyt pro občany EU a příslušníky třetích zemí. Pobyt občanů EU je upraven na základě směrnic, které byly transponovány do našeho právního řádu. V zákonu o pobytu cizinců je pobyt občana EU na území ČR upraven v § 87a a následujících. V souvislosti s pobytem občanů EU je upraven i pobyt jejich rodinných příslušníků. Kdo je rodinným příslušníkem občana EU, vymezuje § 15a zákona o pobytu cizinců.

Vízum

Seznam zemí, jejichž státní příslušníci musí žádat kvůli vstupu na naše území o víza, stanoví nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic EU vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném znění.

Zelená karta

Podle zákona č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ministerstvo vnitra vede centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Rozhodne o vydání zelené karty na pracovní pozici uvedenou v této centrální evidenci.

Zelená karta je vydávána:
a) typ A pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál,
b) typ B pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen,
c) typ C pro ostatní pracovníky.
Zelená karta se vydává s platností na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však
a) na 3 roky, jde-li o typ A,
b) na 2 roky, jde-li o typ B,
c) na 2 roky, jde-li o typ C.

Podle vyhl. č. 461/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, je zelená karta určena pro cizince, občany vyjmenovaných zemí, které nejsou členy Evropské unie:
Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina.

Bez povolení k zaměstnání či zelené karty mohou být zaměstnány tyto osoby:

 1. občan členského státu EU a občan Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska,
 2. rodinný příslušník občana ČR nebo občana uvedeného v bodě 1,
 3. cizinec, na kterého se vztahují výjimky uvedené  v § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Firmy mají povinnost od 1.1.2009 pouze hlásit volná pracovní místa jako dosud. Od tohoto data  se ruší povinnost zaměstnavatele mít povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí. Režim povolení k zaměstnání vydávaného úřady práce zůstane vedle vydávání zelených karet zachován. Povolení k zaměstnání cizince je vydáváno až na dobu 2 let.

Důležité právní předpisy týkající se pobytu cizinců v ČR:

 • z.č. 325/1999 Sb., o azylu
 • z.č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců
 • z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • vyhláška MŠMT č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání trvalého pobytu na území České republiky
 • z. č. 539/2001 Sb. vízová povinnost
 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 • vyhl. č. 461/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty

Zdroj informací: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail