Činnost SÚIP za 1. čtvrtletí 2012

Zdroj: 
Nová působnost orgánů inspekce práce v rámci tzv. chemického zákona, výsledky činnosti SÚIP a pracovní úrazovost za 1. čtvrtletí 2012.

Novou působnost získal Státní úřad inspekce práce také v rámci zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (tzv. chemický zákon). Zákon, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2012, zrušil zákon č. 356/2003 Sb. a odvolává se prevážně na nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropských společenství č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.

Požadavky uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady, pro které se vžila zkratka REACH, již v novém chemickém zákoně nenalezneme, neboť tato jsou nyní platná přímo. Nařízení se vztahuje na látky, které jsou vyráběné nebo dovážené v množství minimálně 1 tuny za rok. Jeho účelem je zajistit predevším účinné fungování společného trhu s chemickými látkami, stejně jako ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek.

Nová právní úprava stanovila přísnější požadavky na obsah bezpečnostních listů, které musí mít zaměstnavatelé nakládající s nebezpečnými chemickými látkami k dispozici na pracovišti. Bezpečnostní list tak bude obsahovat podrobnější informace o rizicích spojených s danou nebezpečnou chemickou látkou a konkrétnější popis opatření pro minimalizaci rizik, a to včetně vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky, u nichž bude přesněji specifikován typ, materiál a další užitné vlastnosti.

Kontrolní činnost v 1. čtvrtletí 2012

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce má nejen sankční, ale také osvětový a preventivní charakter. Kontroly probíhají z valné části dle naplánovaného programu kontrolních akcí na daný rok. V průběhu 1. čtvrtletí 2012 zaevidoval Státní úřad inspekce práce celkem 7 180 kontrol u zaměstnavatelů provedených inspektory.

V daném období bylo zaznamenáno 677 uložených pokut v celkové výši 29.561.400,- Kč. Nejvíce uložených pokut spadá do oblasti pracovních vztahů a podmínek, evidence za 1. čtvrtletí 2012 udává počet 369 pokut ve výši 13.342.500,- Kč. Narůstá ovšem i počet pokut uložených v rámci kontroly vyplývající ze zákona o zaměstnanosti.

V průběhu 1. čtvrtletí 2012 dosáhl výše 65 evidovaných pokut ve výši 6.391.400,- Kč. Na jižní Moravě tak např. byla v měsíci březnu udělena pokuta ve výši 750.000,- Kč zaměstnavateli, který nelegálně dával práci 3 osobám po dobu jednoho měsíce. Zaměstnavatel po kontrole dodatečne uznal existenci pracovněprávního vztahu, zaměstnancům vydal pracovní smlouvy a zpětně je přihlásil k sociálnímu pojištění. S jednotlivými osobami je dále vedeno přestupkové řízení, jehož předmětem je výkon nelegální práce.

V oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání je záhodno vyzdvihnout velmi dobrou spolupráci s orgány Cizinecké policie. V rámci březnových kontrol prodejních stánků v Praze reagovali příslušníci této policejní složky na výzvy oblastního inspektorátu práce okamžitým operativním vysláním hlídek, které tak byly aktivně nápomocny realizaci vlastní kontroly, jako např. v prostorách vestibulu stanice metra Zličín, kde se vyskytl problém u dvou kontrolovaných subjektů.

Preventivní působení orgánu inspekce práce

S důrazem na preventivní působení poskytují orgány inspekce práce zejména bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. V průběhu 1. čtvrtletí 2012 se na jednotlivá pracoviště inspekce práce obrátilo celkem 19 242 zájemců s dotazem ci potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů či z oblasti bezpečnosti práce. Oblastní inspektoráty práce řeší také porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatelů na základě podnětů podaných zaměstnanci. Během 1. čtvrtletí 2012 Státní úřad inspekce práce evidoval 2 935 podnětů ke kontrole.

Oblast, kam nejčastěji směřují tyto podněty podané občany, představuje široký rámec pracovněprávních vztahů (1 904 evidovaných podnětů). Pomyslný žebříček v počtu podnětů evidovaných v 1. čtvrtletí 2012 vede úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (947 podnětů) těsně následovaný úsekem odměňování (943 podnětů). V 826 evidovaných případech občané podali podnět ke kontrole u zaměstnavatele motivovaný podezřením na nelegální zaměstnávání.

Pracovní úrazovost v 1. čtvrtletí 2012

Nejvíce pracovních úrazů z celkového počtu 9 528 pracovních úrazů v 1. čtvrtletí 2012 zaevidovali zaměstnanci orgánu inspekce práce v Jihomoravském kraji (1 087 pracovních úrazů). Naopak nejnižší počet pracovních úrazů zaznamenal během 1. čtvrtletí 2012 Karlovarský kraj (339 pracovních úrazů).

Co se týče zdrojů pracovních úrazů, nejčastěji se ve statistice za 1. čtvrtletí 2012 objevují materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (2 285 pracovních úrazů), dále budovy, stavební konstrukce (1 136 pracovních úrazů), povrchy na úrovni země jako podlahy, zemědělská půda, sportoviště či kluzké podlahy (845 pracovních úrazů). Celkem 21 pracovních úrazů, které byly zaznamenány v průběhu 1. čtvrtletí 2012, mělo za následek smrt postiženého zaměstnance. Ve dvou případech se jednalo o cizí státní příslušníky. Závažných úrazů, tj. úrazů s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů, evidence udává 302, z toho 9 případů závažných úrazů cizinců.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail