Činnost a postavení odborně způsobilého zaměstnance prevence rizik

Na základě výzvy Ing. Bílka z redakce portálu BOZPinfo jsem napsal úvahu na téma: Odborně způsobilý zaměstnanec, (dále jen OZZ), jež cílem je rozpoutat diskusi u odborné veřejnosti na toto téma. Do diskuse se můžete zapojit v rámci tohoto Tématu týdne ...

1) Úvod

1) Úvod

Na základě výzvy Ing. Bílka z redakce portálu BOZPinfo píši úvahu na téma odborně způsobilý zaměstnanec, resp. osoba, prevence rizik (dále jen „OZZ“), která má rozpoutat diskusi na toto téma. Mezi tím byla otevřena i diskuse „Jak si má podnikatel vybrat dobrého technika bezpečnosti práce?“. Závěrem budu několik vět věnovat i tomuto problému.

Názory na kvalifikaci a postavení této osoby jsou tak rozdílné, že, podle mého názoru, není v současné době možné, aby byla vytvořena platforma přijatelná pro většinu, a to ani v  případě, bude-li přijat nový zákon stanovující požadavky na kvalifikaci této osoby. Dnešní úroveň a postavení jednotlivých OZZ jsou natolik rozdílné, že není možné hovořit o jednotném výkonu funkce (což by z určitého úhlu pohledu bylo dobře, ale za předpokladu, že by dolní hranice této úrovně nebyla pod akceptovatelným minimem, což, jak se zdá, je).

Někteří OZZ pracují v zaměstnaneckém poměru (přímo pro některou firmu nebo u firmy poskytující zajištění BOZP jako službu), jiní na živnostenský list. Někteří pro mnoho malých firem, jiní pro jednu, případně dvě velké firmy (od 250 zaměstnanců výše). Někteří mají velmi slušné vzdělání i praxi v oblastech BOZP, jiní neabsolvovali ani základní kurz (nebo před několika desítkami let), ale mají alespoň docela slušnou praxi a poskytují své služby na živnostenský list (zákon to umožňuje). Jedni preferují technickou bezpečnost práce a druzí manažerský přístup. A tak bych mohl pokračovat dále. Všichni to vidí ze svého úhlu pohledu, který zcela pochopitelně preferují. V tomto „rozložení sil“ není jednoduché vytvořit ideální model OZZ. Já hned na úvod chci a musím uvést, že níže popsaný ideální model OZZ je mým modelem, a v žádném případě jej nikomu nevnucuji, jak je mi na těchto stránkách občas podsouváno, avšak stojím si za ním. To ale neznamená, že nejsem ochoten o něm diskutovat a případně i pozměnit názor, pokud budu někým přesvědčen o chybném stanovisku. Též musím uvést, že sám všechny požadavky ideálu zcela pochopitelně nesplňuji, ale podle mého názoru k tomuto ideálu bychom měli směřovat, a co nejvíce se mu pokusit přiblížit (ideál nemůže splňovat nikdo, proto je to ideál).

Domnívám se, že je na místě, než přednesu své názory na OZZ, abych alespoň stručně uvedl co mě k těmto závěrům opravňuje. Doufám, že to nebude chápáno jako vychloubání se, chci pouze definovat své vstupní parametry do diskuse na dané téma.

Původním vzděláním jsem ekonom a v oblasti BOZP pracuji nepřetržitě 14 let. Z BOZP mám maturitu a jsem interním auditorem systému managementu BOZP ve smyslu ČSN EN ISO 19011. Praxi mám jak v zaměstnaneckém poměru (pracoval jsem i u druhé největší firmy v republice), tak i v poskytování služeb na živnostenský list včetně pro malé firmy (minimální počet 6 zaměstnanců) v oblastech od administrativy, bankovnictví, školství přes dopravu, dřevovýrobu, kovovýrobu, potravinářství, zdravotnictví až po kovářství a slévárenství. Nemám zkušenosti s firmou, jež je zcela řízena zahraničním kapitálem a nikdy jsem nebyl zaměstnancem firmy poskytující služby v oblasti BOZP (outsourcing). Přesto mám zkušenosti se souběžným prováděním BOZP na pracovištích s různou dislokací v rámci kraje (přes 120 objektů). Funkci jsem vykonával jako řadový „bezpečák“, a to i v kumulaci, i jako vedoucí oddělení (5členný kolektiv). Vyšly mi tři publikace věnované přímo problematice BOZP a desítky článků o této oblasti. Prováděl jsem lektorskou činnost v oblasti BOZP, včetně kvalifikačních kurzů začínajících bezpečnostních techniků. Mám odborné vzdělání i mnohaletou praxi včetně lektorské a publikační činnosti v souvisejících oblastech - hygiena práce, požární ochrana, firemní ekologie (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší a odpadní vody), nakládání s chemickými látkami, krizový management včetně objektové a administrativní bezpečnosti a zpracování rozpočtových a krizových plánů a též v oblasti písemné a elektronické komunikace (včetně tvorby webových stránek a e-learningu). Mám zkoušku z pedagogického minima vzdělávání dospělých. Dvacet let při své práci využívám k různým činnostem, tedy nejen k psaní textu, osobní počítač, a to pomocí hmatové metody.

Tolik o tom, co jsem považoval za nutné ve vztahu k následujícím řádkům sdělit. Nyní mi dovolte, ještě než se začnu věnovat OZZ, několik slov k problematice používání označení bezpečnostní technik nebo OZZ, neboť za prosazování označení OZZ jsem někdy kritizován, a to i na tomto webu.

Autor článku: 

Komentáře

Doplnění bodu 8 - základní činnost OZZ

15.05.2006 - 23:32 Milan Kondziolka
<P>5. OZZ by měl být koučem i poradcem pro management společnosti v souvislosti s plněním jejich úkolů v oblasti BOZP.</P> <P>Děkuji za pěknou úvahu. </P>

OZZ nově

17.05.2006 - 22:33 Oldřich Schieferstein
<P>Pane Neugebauer já Vás nepoznávám, nebo je to souhra jmen?Souhlasím s Vámi.Otázka je, kde se takoví lidé najdou.</P> <P>Zatím se všichni&nbsp; v&nbsp; podobných diskuzích &nbsp;trefovali do osobnosti OZZ, ale nikdo si nevšimnul školitelů.V poslední době se např.doslova roztrhnul pytel se školeními revizních techniků od různých organizací( i když si jsem vědom toho, že je to malá část problému v BOZP).Opravdu jich tolik potřebujeme v době, kdy výchozí revize odpadly a s novými požadavky podle zák.22/97Sb.si výrobce dělá řadu činností svými silami&nbsp;sám, nebo autorizovaná osoba?Obdobné to bude v situaci, kdy bude z legislativy nutné&nbsp; vzdělání OZZ.&nbsp;Domnívám se, že i tady by prospěl "čerstvý vítr"a školení by dělali jen ti nejlepší.</P>

... a co profesionální etika?

19.05.2006 - 11:04 Petr Markl
<P>Vážený pane kolego,</P> <P>Váš propracovaný příspěvek podle mého názoru obsahuje některé aspekty, které bych ze svého pohledu až tak nevyzdvihoval (např. schopnost sestavovat www stránky a psát hmatovou metodou; je to jistě užitečné, ale www stránky mi poskládá vhodný software, stačí jen vymyslet a napsat vhodný obsah; hmatovou metodu neovládám, píši jen asi tak šesti navyklými prsty a poměrně mi to v praxi stačí, protože jsem nepřítelem sáhodlouhých dokumentů, které pak&nbsp;z toho důvodu níkdo nečte, natož, aby se jimi řídil.).</P> <P>Co mi ve vašem příspěvku trochu&nbsp;chybí, je chování se OZZ v rámci jakýchsi profesionálně etických mezích. Profesionální etika je jednou ze základních podmínek členství v renomovaných profesních sdruženích (taková zatím v ČR nejsou) a jedna z nich vypadá např. takto:</P> <P>PRINCIPY ETICKÉHO CHOVÁNÍ OZZ</P> <P>1. Provádět svou profesi v návaznosti na uznávané vědecké principy s vědomím toho, že životy, zdraví a sociální pohoda může záviset na jeho profesionálním úsudku, a že je povinen chránit zdraví a pohodu lidí.</P> <P>2. Poskytovat poradenství dotčeným stránám na základě faktů s ohledem na potenciální rizika a opatření nutná k prevenci negativních dopadů na zdraví.</P> <P>3. Udržovat mlčenlivost o osobních a obchodních informacích zjištěných v průběhu svých aktivit v BOZP mimo případy, kdy jsou vyžádány na základě zákona nebo mají přednost před oblastí zdraví a bezpečnosti.</P> <P>4. Předcházet okolnostem, za kterých by mohlo dojít ke kompromisům v profesionálním úsudku anebo kde by mohlo dojít ke střetu zájmů.</P> <P>5. Poskytovat služby jen v odvětvích a oblastech, ve kterých se orientuje nebo vyzná.</P> <P>6. Postupovat zodpovědně tak, aby nenarušoval integritu profese (tedy neshazoval svým laxním přístupem reputaci ostatních OZZ).</P> <P>Vzhledem k tomu, že jsem tento etický kodex podepsal již někdy v roce 1997, považuji postavení OZZ výhradně na straně zaměstnavatele přinejmenším za krajně neetické.</P> <P>Originál etického kodexu v angličtině najdete na konci mého příspěvku.</P> <P>Přeji všem hezký den</P> <P>Petr Markl<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR> </P> <P>CANONS OF ETHICAL CONDUCT<BR><BR>Industrial Hygienists shall: </P> <P>1. Practice their profession following recognized scientific principles with the realization that the lives, health and well-being of people may depend upon their professional judgment and that they are obligated to protect the health and well-being of people. </P> <P>2. Counsel affected parties factually regarding potential health risks and precautions necessary to avoid adverse health effects. </P> <P>3. Keep confidential personal and business information obtained during the exercise of industrial hygiene activities, except when required by law or overriding health and safety considerations. </P> <P>4. Avoid circumstances where a compromise of professional judgment or conflict of interest may arise. </P> <P>5. Perform services only in the areas of their competence. </P> <P>6. Act responsibly to uphold the integrity of the profession</P> <P>Podrobnosti lze najít na <A href="http://www.aiha.org/Content/AboutAIHA/codeofethics.htm">http://www.aiha.org/Content/AboutAIHA/codeofethics.htm</A></P> <P><BR>&nbsp;</P>

OZZ jako nástroj zaměstnavatele je cesta do pekla

19.05.2006 - 12:36 Pavel Hail
<P>Chtěl bych reagovat na článek p. Neugebauera, zejména na&nbsp;pásáž, kde konstatuje, že:</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>OZZ nesmí být chápán jako poskytovatel odborného zajištění BOZP pro zaměstnance, tedy, aby chránil jejich zdraví před vznikem pracovního úrazu. OZZ sice poskytuje odborné zajištění BOZP, ale pro zaměstnavatele (ten si ho ostatně k tomuto účelu platí. BOZP je v "rukách" OZZ nástroj k vytváření nejen vyššího, ale především efektivnějšího dosažení zisku firmy, tzn., že "bojuje" za zaměstnavatele nikoliv za zaměstnance, jak je někdy mylně vykládáno.</FONT></P> <P>Samozřejmě, že OZZ je stejně jako každý jiný zaměstnanec povinován svému zaměstnavateli loajalitou, měl by prosazovat a hájit jeho zájmy. To ale platí v obecné poloze a vychází to z předpokladu, že všichni zaměstnavatellé dbají o své zaměstnance a důsledně plní&nbsp;své zákonné povinosti v BOZP.</P> <P>Jinak to alr vypadá v případě, že zaměstnavatel nemá v úmyslu dbát řádně o zdraví svých zaměstnanců, nehodlá do oblasti BOZP investovat více než je nezbytně nutné a své povinnosti v této oblasti hodlá plnit jen zcela formálně, aby prošel kontrolami orgánů státního odborného dozoru. Zdraví a životy zaměstnanců&nbsp;jsou mu zcela volné, jediným hlediskem je pro něj zisk a tvrdí, že lidí je jako smetí a za bránou jich čeká dost na to, aby snadno a rychle nahradil případné ztráty. To totiž není nijak výjimečný názor, setkal jsem se s ním již opakovaně a zažil jsem také jeho uplatňování v praxi. Představa, že OZZ ve službách takového zaměstnavatele by&nbsp;mohl rovněž hájit jeho zájmy proti zájmům zaměstnanců, odborů nebo jejich zástupce ve jménu zisku, mne docela děsí . </P> <P>Také je třeba mít na paměti, že stále většina&nbsp;&nbsp;zaměstnanců nemá svého zvoleného zástupce pro BOZP a na jejich pracovištích nepůsobí odborová organizace. Kdo potom hájí jejich zájmy z hlediska ochrany zdraví a životů?</P> <P>Myslím si, že úkolem OZZ je v rámci pracovní (smluvní) náplně převzít na sebe břemeno praktického výkonu a realizace odpovědnosti zaměstnavatele za BOZP svých zaměstnanců, měl by činit vše pro jejich maximální ochranu a to by mělo být jeho hlavním &nbsp;cílem - smyslem jeho práce. Tím že bude dúsledně plnit tento úkol, tím zároveň v přeneseném smyslu (až jako druhotný následek) chrání zájmy svého zaměstnavatele. Jednat by měl ale i v případě, kdy jeho rozhodnutí nebo stanovisko půjde proti ekonomickým zájmům zaměstnavatele, když bude hrozit přímé poškození zdraví nebo smrt zaměstnance (např. zastavení práce, zákaz činnosti na stroji, zákaz realizace nevhodného pracovního postupu, vykázání nedostatečně chráněného zaměstnance z prostoru ohrožení a pod.). Měl by usilovat o maximální ochranu zaměstnanců i tehdy, když to bude finančně, materiálově nebo personálně náročné. Měl by jít i do střetů a konfrontací s managementem a to vše v zájmu BOZP. Jinak by tato zkratka (BOZP) ztratila význam a šlo by spíše o ironii.</P> <P>Nemohu připustit, že bych se jako OZZ stal tím, kde bude hledat "v zájmu zaměstnavatele" nejjednodušší, nejlevnější, nejrychlejší cesty jak se formálně vypořádat s nepříjemnými povinnostmi&nbsp;v BOZP, kdo bude zaměstnancům říkat "jestli se vám to nelíbí tak můžete jít, je dost těch, kteří budou dělat i za těchto podmínek.&nbsp;Tak by totiž jednal OZZ, kdyby byl&nbsp;zcela a výhradně jen ve službách zaměstnavatele.</P> <P>Mohli bychom se také dočkat doby, když každý náklad do BOZP bude podmíněn předem&nbsp;spočítanou a garantovanou návratností, kdy budeme zraví a životy vyjadřovat v penězích a porovnávat s ostatními nákladovými položkami. Jediným skutečným a existenčnín zájmem každého zaměstnavatele je totiž tvorba zisku s minimálními náklady, vše ostatní zohledňuje jen z donucení.</P> <P>JUDr.Pavel Hail</P> <P>&nbsp;</P>

Re: OZZ jako nástroj zaměstnavatele je cesta do pekla

28.05.2006 - 15:09 Milan Kondziolka
<P>Dobrý den pane doktore,</P> <P>rád bych navázal na OZZ, který v podstatě naplňuje vaši představu která Vás docela děsí. (A&nbsp;myslím, že by neměla děsit pouze Vás.)&nbsp;</P> <P>Můj názor je však, že i těchto OZZ je zapotřebí a jejich postoj k BOZP bude bude věcí jejich svědomí a etiky. Pokud se budou chovat eticky, ať už v rovině podobné té, kterou uvedl Petr Markl nebo v jiné, pak když nebudou lhát, zkreslovat data a podvádět, věřím, že v v některých oblastech&nbsp;bude jejich působení prospěšné. Minimálně vidím, že pokud odbory a jiné kontrolní orgány budou chtít těmto OZZ&nbsp; stačit, budou jedni potřebovat lepší znalosti než dosud mají a druzí, lepší legislativu a metodiky.</P> <P>Více dnes BOZP škodí a mě děsí ti OZZ, kteří firmám za pětikilo na měsíc&nbsp;či za dva litry na rok "garantují" oblasti BOZP a PO, přičemž pracují pouze s informacemi a znalostmi z konce minulého století&nbsp;a vše stíhají během jedné návštěvy za 1/4 roku.</P> <P>Přeji hezký den. Milan Kondziolka</P> <P>Ps: Takový je přeci život. I daňoví poradci neradí pouze jak daně dobře zaplatit a právníci nezastupují pouze stát nebo ty slabší a v právu.&nbsp;</P>

Re: OZZ jako nástroj zaměstnavatele je cesta do pekla

29.05.2006 - 13:05 Petr Markl
<P>Vážený pane Kondziolko,</P> <P>Jak tak znám svého kolegu JUDr. Haila, měl na mysli, aby OZZ nestál zcela výhradně na straně zaměstnavatele v tom smyslu, že by "vhodnými" zásahy zcela bez skrupulí šlapal po profesionální etice a po ochraně zdraví zaměstnanců jako takové. Je potřeba hledat cesty, jak dobrou ochranou zdraví zaměstnanců dotčenému podniku prospívat, a to i ekonomicky, což měl asi na mysli i pan Neugebauer. Pokud to jako OZZ nedokážeme, můžeme to rovnou&nbsp;zabalit anebo se smířit s tím, že zůstaneme "na chvostu zájmu".</P> <P>Možná si o mě budou ostatní myslet, že jsem blázen, protože BOZP je přece&nbsp;vždy jen nákladová položka. Já však vím, že tomu tak není. Je to však jen otázka zkušeností a té odbornosti, o které píšete. Tuto odbornost však za pětikilo na měsíc nekoupíte. Je to také o tom,&nbsp;co podniky objednávající služby BOZP od takové služby očekávají. Pokud dodavatel takových služeb dokáže navrhnout v hrubých rysech preventivní opatření, které sice stojí nějaký obnos, ale&nbsp;v důsledku pak přinese úspory v řádu statisíců ročně, přispěje k produktivitě práce anebo zoptimalizuje nákup OOPP tak, že dotčené OOPP jsou o řád výš co do kvality a celkové náklady na OOPP se nezvýší nebo jdou naopak dolů, bude v každém podniku vítán s otevřenou náručí.</P> <P>Vámi zmiňovaní odborníci za pětikilo však téměř nemají šanci něco takového vymyslet a tudíž nám dělají negativní reklamu nebývalého dopadu. Myslel jsem, že nároky na odbornost lidí nabízejících služby v BOZP by měly být alespoň trochu narovnány novým zákonem o BOZP. Bohužel, nebude tomu tak. OZZ se může stát každý, kdo má trochu praxe, tři týdny sedí ve škole a pak projde zkouškami. Řekněme, že to snad bude alespoň dobrý začátek, pokud někteří lektoři těchto vzdělávacích akcí nepřinesou na hřiště nějaký nedobrý příklad.</P> <P>Jednou z možností, jak současný stav zlepšit ve stávajcích podmínkách, je <STRONG>OSVĚTA</STRONG>. OSVĚTA mezi veřejností, OSVĚTA mezi odbornou veřejností, OSVĚTA mezi podniky, OSVĚTA mezi studenty, OSVĚTA mezi odbory, OSVĚTA mezi dozorujícími orgány, a možná i OSVĚTA mezi poslanci (tedy po volbách :-) ), OSVĚTA při jiných vhodných příležitostech. Z vlastních zdrojů sype má společnost do osvěty BOZP něco přes 250.000,- ročně a pořád mi přijde, že je to zoufale málo.&nbsp;Výkon současných oficiálních struktur je v tomto směru podle mého soudu trochu povadlý ve srovnání s tím, jaké rozpočtové&nbsp;možnosti mají.</P> <P>Přeji Vám, pane Kondziolko,&nbsp;i všem ostatním praktikujícím v oboru BOZP hodně štěstí nejen při soutěžích s "odborníky za pětikilo".</P> <P>Petr Markl<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.safety-21.com">http://www.safety-21.com</A></P> <P>&nbsp;</P>

Reakce na příspěvky - 1.

22.05.2006 - 10:27 Tomáš Neugebauer
<P>Týden tématu "Činnost a postavení OZZ" skončil a je čas jej zhodnotit a vyjádřit se k připomínkám, které se objevily&nbsp;v diskusi.</P> <P>Téměř tři tisíce zobrazení hovoří o velkém zájmu. Diskuse byla již menší, než jsem očekával. Přesto však velmi podnětná.</P> <P><U></U>&nbsp;</P> <P><U>P. Kondziolka</U></P> <P>Ano máte zcela pravdu. Vámi uváděný bod chybí, neboť i toto je součástí povinností OZZ.</P> <P>&nbsp;</P> <P><U>P. Schieferstein</U></P> <P>Vážený pane já vás také nepoznávám, neboť pokud je pravda, že se mnou souhlasíte, musel jste nutně změnit svůj názor, jež jste hlásal v "Bezpečnostní technik 2005"&nbsp;nebo jste si nevšiml, že v tomto článku kritizuji vaše názory a dokonce v této souvislosti vás cituji. Pokud jste změnil svůj názor tak jsem potěšen s vaším souhlasem.</P> <P>Mnou popsaný OZZ se nenajde (reaguji na vaši otázku), ten se musí vychovat, a i to je problematické, neboť jak jsem v článku uvedl jedná se o ideál, tedy alespoň v této době nedosažitelný cíl.</P> <P>Vážený pane výchozí revize neodpadly a prací revizního technika nejsou pouze výchozí revize, takže revizní technici elektro jsou potřeba. Jestli jich je hodně nedokážu posoudil, avšak by bylo zásadní chybou jejich počet nějakým nařízením nebo podobně redukovat.</P> <P>Vaši závěrečnou větu jsem zcela nepochopil - "školení by dělali jen ti nejlepší". Máte tím na mysli, že by školili nebo absolvovali školení za účelem získání vyšší kvalifikace? Navíc, jak posoudil, kteří to jsou?</P>

Re: Reakce na příspěvky - 1.

31.05.2006 - 15:16 Pavel Hail
<P>Pane Neugebauer,</P> <P>Ne snad, že bych s Vámi ve většině textu nesouhlasil, ale zapomínáte na skutečnost, že existují zaměstnavatelé, kteří mají OZZ právě na to, aby je jednak zbavil starostís BOZP, ale mnohdy i na to, aby jim pomohl obejít (přechytračit) zákonné povinnosti a tím i orgány státního odborného dozoru a to cestou minimálních opatření, co nejnižších nákladů a co nejomezenějších interních předpisů. Pokud na to OZZ přistoupí, rozhodně se již nejedná o zajištění BOZP, o ochranu zdraví a životů (na to by měli BT při předání certifikátů přísahat).</P> <P>Také si nemohu odpustit poznámku, že mnoho (a ještě více) zaměstnavatelů na svých pracovištích nepřipustí přímé působení odborů a ani neumožní volbu zástupce zaměstnanců pro BOZP. Kdo podle Vás v takovém podniku garantuje páči o BOZP, když ani OSOD takovou firmu nenavštíváí jak je mnoho let dlouhých?</P> <P>Když jsem psal o úloze BT jako garanta ochrany zaměstnanců, neměl jsem na mysli jeho právní postavení, ale právě onu moráln, etickou a tím i společensky žádoucí pozici a roli.</P>

Re: Reakce na příspěvky - 1.

01.06.2006 - 09:24 Anonym
<P>Vážený pane doktore, to co píšete nemůžete myslet vážně. Vy opravdu chcete, aby OZZ bojovali s větrnými mlýny místo toho, aby dělali svou práci? </P> <P>Vámi zmiňované firmy, jež nemají ani odbory ani&nbsp;zástupce zaměstnanců pro BOZP v praxi nemají ani OZZ, tedy už z tohoto důvodu je vaše námitka chybná. Ale pominu to. Pokud ho teda mají, jediné co může udělat, může top managementu poslat dopis s oznámením co porušuje a jakému nebezpečí se vystavuje. Nic víc - viz zákoník práce. To chcete, aby OZZ přísahal na to, že tento dopis pošle. To snad nemyslíte vážně? Ještě jednou, OZZ nemůže suplovat odbory, případně zástupce zaměstnanců pro BOZP, ani Inspekci práce, neboť nemá jejich pravomoci. OZZ nemůže nikomu nic nařídit!</P> <P>Napište prosím, jak konkrétně by měl podle vás postupovat! Co by konkrétně měl ve vámi popsané firmě udělat. Nezapomněte však na to, že nemá žádné pravomoci.</P> <P>Morální a etická role OZZ je ve vámi popisovaných firmách bez právního postavení zcela nulová. </P>

Re: Reakce na příspěvky - 1.

01.06.2006 - 09:28 Tomáš Neugebauer
Važený pane doktore, omylem jsem nevyplnil jméno. Reakce anonyma z rána &nbsp;1. 6. na váš příspěvek je mou reakcí. Omlouvám se.

Reakce na příspěvky - 2

22.05.2006 - 18:28 Tomáš Neugebauer
<P><U>Markl</U></P> <P>Vážený pane, při poznámce o tvorbě webových stránek jsem měl na mysli především vytvoření jejich odborného obsahu, i když osobně považuji za vhodné být schopen o něco více, neboť komplexní individuální stránka tvorby webu má též svůj význam. Je však pravdou, že se jedná o "třešínku na dortu".</P> <P>Hmatová metoda ovládání klávesnice (není pouhé psaní) je v praxi velmi opomíjena a přitom je to velice výhodná věc, a to nejen pro psaní dlouhých textů, jak se domníváte vy, ale i například dvou řádků. Její největší výhoda je v tom, že umožňuje plně uvolnit myšlení pro tvorbu, nikoliv, aby se jeho část musela zabývat způsobem pořízení informací, jako například při psaní šesti prsty. Opět se jedná o "třešínku na dortu". Na základě svých zkušeností jsem považoval za vhodné na ni upozornit.</P> <P>Vaši poznámku k profesionální etice považuji za nejzávažnější problém, který v diskusi zazněl. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý problém a diskuse o něm si vyžádá větší rozsah, budu se mu věnovat po reakci na všechny připomínky v třetím díle reakcí na příspěvky.</P> <P>&nbsp;</P> <P><U>JUDr. Hail</U></P> <P>Vážený pane doktore, v úvodu reakce na váš příspěvek musím uvést, že OZZ nemá právo někomu něco nařizovat ani něco zakazovat. Prakticky lze říci, že je pouhým poradním, kontrolním a metodickým orgánem ředitele firmy. </P> <P>Z tohoto pohledu je vaše otázka: "Kdo potom hájí jejich zájmy z hlediska ochrany zdraví a životů?", pokud na pracovištích není ustanovena odborová organizace vztahujicí se k OZZ zcela bezpředmětná, neboť OZZ nemůže zastupovat odborovou organizaci (ta u nás má své zcela nezastupitelné místo v zajišťování BOZP). OZZ není vybaven pravomocemi, které ona má a které vy předpokládáte. </P> <P>OZZ nemá pravomoc k řešení situace takovým způsobem, že by došlo k&nbsp; zastavení práce, zákazu činnosti na stroji, zákazu realizace nevhodného pracovního postupu. To může provést odborová organizace, která má proto oporu v zákoníku práce,&nbsp;ne OZZ. OZZ může pouze navrhnout opatření jehož obsahem je tento postup a záleží na zaměstnavateli zda jej zvolí či nikoliv (pokud zaměstnavatel udělí OZZ jisté pravomoci vůči zaměstnancům určitě to nebudou takové, aby naplnily tyto požadavky). Odbory to zaměstnavateli v odůvodněném případě mohou nařídit. Tedy odbory vydáním zákazu chrání zaměstnance, neboť ten již nepracuje v neúměrném riziku. OZZ chrání zaměstnavatele, neboť jej svým návrhem opatření (maximálně co může udělat) upozorní na nebezpečí, které mu hrozí - postih od kontrolního orgánu nebo následky mimořádné události. Zaměstnance tímto nijak nechrání, neboť ten nadále musí za těchto podmínek pracovat, pokud zaměstnavatel nerozhodne o zákazu.</P> <P>Pan Schieferstein vidí možnost ochrany zaměstnance OZZ tím, že na závadu upozorní odbory. Tím však zaměstnance nechrání, neboť po upozornění situaci řeší odbory, tedy zaměstnance chrání odbory, nikoliv OZZ.</P> <P>Že zaměstnance chrání odbory lze též odvodit od zákoníku práce §&nbsp;136a odst. 1 - "zaměstnanci se účastní na řešení otázek souvisejících s BOZP prostřednictvím odborových orgánů nebo zástupců pro oblast BOZP". O OZZ tu není žádná řeč. Mohu uvést i další příklad. Evropská odborová technická kancelář pro zdraví a bezpečnost ve své metodice doporučuje odborovým organizacím ve firmách provádět vlastní vyhledání a vyhodnocení rizik. To se stává konkurenčním dokumentem OZZ a slouží k diskusi mezi odbory a managementem o stanovení podmínek BOZP.</P> <P>S tvrzením uvedeném v prvním odstavci vaší reakce plně souhlasím. S tvrzením, že u firmy popsané v druhém odstavci vaší reakce má OZZ zastupovat zaměstnance nemohu souhlasit. V této firmě OZZ nemůže zastupovat zaměstnavatele, neboť zaměstnavatel se o BOZP nestará, tedy nemůže zastupovat jeho zájmy, když žádné v této oblasti&nbsp;nemá. To však neznamená, že může zastupovat zájmy zaměstnanců. Podívejte se do praxe. V těchto firmách běžně nemají OZZ vůbec zajištěného. Proč také? Oni jej vlastně nepotřebují.</P> <P>Je nutné, aby každý náklad do BOZP byl podmíněn předem spočítanou a garantovanou návratností (mnohdy se jedná o investice). Neboť tím bude naplněna jedna z podmínek systémového přístupu k BOZP - BOZP se vyplácí. A BOZP se opravdu vyplácí, ale musí se pro to vytvořit podmínky. BOZP se pak aktivně podílí na růstu zisku a přitom se zvyšuje úroveň pracovních podmínek.</P> <P>OZZ musí hledat nejjednodušší, nejlevnější a rychlejší cesty, jak se vypořádat s povinnostmi v BOZP. Je za to placen a je to vlastně vyhledání a hodnocení rizik včetně stanovení návrhů opatření. A pokud se mu to podaří, zlepší se pracovní podmínky pro zaměstnance, neboť v tržním hospodářství platí jiná pravidla než v centrálně řízeném. Zde je nutné BOZP pojmout jako součást řízení firmy, tedy složky podléhající ale i ovlivňující ekonomické výsledky&nbsp;firmy, a to nikoliv jen negativně.</P> <P>Pane doktore, asi by jste se divil kolikrát jsem šel do střetu a konfrontací s managementem, až to vedlo k výpovědi. Avšak vždy to bylo primárně za zájmy zaměstnavatele, nikoliv zaměstnance (toho až sekundárně). Konfrontace vzniká mezi mírou zajištění BOZP stanovenou managementem (systém řízení firmy) a mírou zajištění BOZP stanovenou OZZ (systém managementu BOZP). Rozdíl těchto měr stanovuje schopnost vzájemné spolupráce.</P> <P>A na závěr malou poznámku. Je spousta zaměstnanců, kteří nechtějí pracovat bezpečně, natož být v BOZP zastupování. Jsou i zaměstnanci, kteří nechtějí mít pracovní úraz, když se jim něco stane, a to ne z důvodu, že by z toho měli u zaměstnavatele ňáký problém. Prostě je s tím papírování, a to jim&nbsp;vadí.</P>

Reakce na příspěvky - 3.

23.05.2006 - 12:38 Tomáš Neugebauer
<P>Vážený pane Markle,</P> <P>konečně se dostávám k problému profesionální etiky OZZ.</P> <P>Pravidla etiky v obecné rovině jsou dosti problematická, neboť vždy jsou těžko obecně definovatelná. Proto je nutné, aby se týkala určité skupiny osob, jež vyznává přibližně shodné hodnoty. Jak uvádíte Vy sám v příspěvku takováto skupina OZZ, resp. profesní sdružení v ČR, neexistuje (a podle mého názoru ještě hodně dlouho existovat nebude). Je možné za základ vzít pravidla definovaná v jiné zemi, jak jste to udělal Vy a o nich vést diskusi. Ještě než se o to pokusím, musím uvést, že etická pravidla úzce souvisí s morálkou. Ta opět není strikně definována, ale vychází z pravidel obecně přijímaných společností jako nadstavba práva. V zemi, kde právo není uznáváno, dodržováno a vymáháno zákonitě není možné, počítat s tím, že zde budou dodržována pravidla morálky a etiky, lépe řečeno tato pravidla budou na tomu odpovídající úrovni. Toto je jeden z důvodů rozporů mezi českými emigranty a "domácími", ale též mezi lidmi pracovně působícími trvale v ČR a těmi, jež alespoň částečně působí v zahraničí nebo alespoň udržují rozsáhlejší styk (srovnejte kolik zahraničních firem jež působí v ČR přizpůsobilo své chování včetně BOZP zdejším mnohem "volnějším" podmínkám).</P> <P>Nyní k otázce: "...a co profesionální etika?" Vy, jak vím, máte velké styky se zahraničím a hodnotíte&nbsp;úroveň BOZP v ČR z pohledu těchto styků. Důkazem jsou i uvedené principy etického chování. To je správné, ale, jak již jsem naznačil v předcházejícím odstavci vede to někdy k drobným rozporům. Že stav BOZP v ČR je katastrofální ví každý kdo jen trochu o této oblasti něco ví. Pro Vás to musí být dvojnásob jasné, neboť používáte ještě dokonalejší "optiku" (možnost srovnání). Pro Vás je zcela samozřejmé, z pohledu vývoje BOZP v zahraničí, se zabývat profesionální etikou. Já však, z pohledu podmínek v ČR, při definování ideálního OZZ pohlížím na dodržování a vymáhání práva, které je základnou pro etiku, jako na ideál. Proto se v mém článku neobjevilo řešení profesionální etiky, neboť se domnívám, že tyto cíle jsou u nás velice v nedohlednu a musíme být rádi, pokud se nám podaří alespoň začít naplňovat legislativní požadavky. Bylo by krásné, kdy jsme v rámci definování ideálního OZZ se mohli zabývat i profesionální etikou, ale přitom to mělo význam. V současných podmínkách sice můžeme vést o tom diskusi, ale bez valného významu, neboť v době, kdy píši tyto řádky není jasné, jest-li OZZ bude muset firma mít zajištěného a v podmínkách ČR by to automaticky pro drtivou většinu firem znamenalo, že jsou pro&nbsp;ně zbyteční.</P> <P>Můžete namítnout, že jsem uváděl jiné "třešínky na dortu", a proč teda ne tuto, z mého pohledu "třešínku na dortu". Je to jen otázka volby autora a vzhledem k tomu, že jsem pragmatik, upřednostnil jsem tyto. Kdyby jste psal článek Vy zcela určitě by to obsahoval a zcela určitě by tam nebyla hmatová metoda.</P> <P>Po přečtění Vámi zveřejněných principů etického chování OZZ se domnívám, že je možné je plnit a přitom hájit zájmy zaměstnavatele. Hájením zájmů zaměstnavatele, jak už jsem uvedl v reakci p. JUDr. Hailovi, považuji hájení takového zaměstnavatele, který se o BOZP stará ve svém zájmu, tedy je co hájit. Zaměstnavatel, který se o BOZP nestará, tedy nemá zájmy v této oblasti, není co hájit. Závěrečnou část bodu jedna Vámi uvedených principů je možné plnit. Plní ji v zájmu zaměstnavatele, prostřednictvím něho a do té míry, do jaké mu to on dovolí. Tedy plní ji. Více, i kdyby jak koliv chtěl, nemůže - viz má odpověď p. doktorovi. V ostatních bodech neshledávám nic co by mohlo být problematické z pohledu hájení zájmů zaměstnavatele nebo zaměstnance.</P> <P>Hájení zájmů zaměstnavatele,&nbsp;případně zaměstnance souvisí s budováním systému managementu BOZP. Pokud BOZP budeme pojímat jako systém řízení musí OZZ chránit zájmy zaměstnavatele a tím vytvářet prostor pro ochranu zaměstnanců, neboť je to to nejcenější co zaměstnavatel má a když zavedl a udržuje systém BOZP, tak si to určitě i uvědomuje. Systémem BOZP nemyslím jen oficiální, ale i funkční vlastní.</P> <P>Předpokládám, že se nestotožníte s mým vyjádřením, bylo by to nelogické, ale domnívám se, že Vám napomůže k pochopení i jiného pohledu.</P> <P>S pozdravem</P> <P>&nbsp;</P> <P>Tomáš Neugebauer</P>

Nový zákon

23.05.2006 - 20:52 Tomáš Neugebauer
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR po vrácení Senátem znovu prošel zákon, jež mimo jiné upravuje kvalifikační požadavky na OZZ. Nyní záleží na prezidentovi.&nbsp;

Proč OZO

30.05.2006 - 15:30 marcela
<P>Pročítám Vaše příspěvky a docela se usmívám nad žabomyší válkou...</P> <P>Žádný právní předpis neukládá povinnost vést účetnictví prostřednictvím nějaké OZO s přesně předepsanou kvalifikací a dobou praxe, &nbsp;přesto si málo který podnik či podnikatel dovolí vést si účetnictví sám. A je na něm, zda zaměstná absolventa školy ekonomického směru , či pracovnici s kurzem účetnictví a léty zkušeností. Důležitý je pro něj výsledek.</P> <P>Nevidím důvod proč by to mělo být v BOZP jinak. Proč předepisueme podnikateli jak si má zajistit tuto oblast , proč mu nenecháme svobodnou vůli. Je na něm jak zajistí zároveň bezpečnosti svých pracovníků a uspěje při kontrolách inspekce.</P> <P>P.S. : Tzv. bezpečákem jsem 14 let a souhlasím s názorem, že žádné vzdělávání v tomto oboru mi nedalo tolik co praxe. A dřív jak po roce a půl praxe si člověk nemůže s čistým svědomím říct "Jsem bezpečák".</P> <P>&nbsp;</P>

Re: Proč OZO

30.05.2006 - 23:48 Petr Markl
<P>Vážená Marcelo,</P> <P>Účetnictví má ve srovnání s BOZP jednu řekněme "výhodu". Mám tím na mysli to, že každý podnik bez ohledu na velikost&nbsp;musí pravidelně (měsíčně, čtvrtletně, ročně) informovat úřady&nbsp;o stavu svých financí, jinak s ním tyto&nbsp;úřady pravděpodobně rychle zametou. Tento druh tlaku v BOZP prakticky neexistuje, tudíž rozumné státy vědomy si ekonomických ztrát vlivem pracovních neschopností v důsledku úrazů a nemocí z povolání&nbsp;(morální hledisko teď pomíjím) vymýšlejí různé více nebo méně úspěšné systémové nástroje, jak tyto negativní dopady tlumit.</P> <P>Osobně se domnívám, že u nás existují jisté mezery, které by dokázaly&nbsp;obecně stav úrovně péče o BOZP&nbsp;zlepšit. Je to však běh na dlouhou trať (jedním z velmi účinných nástrojů je komerční povinné pojištění odpovědnosti za škody vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - měla byste vidět, jak se k BOZP staví podnik, který zlepšenou úrovní péče o BOZP auditovanou poujišťovnou získává/ztrácí už jen na ušetřeném pojistném, to si pak každý pohlídá, jakou odborností to vlastně ten&nbsp;"jejich bezpečák" disponuje&nbsp;- u nás to převezme od roku 2008 pravděpodobně státní úřad s celou svou pružností, takže si iluze nedělám).</P> <P>Jinak v tvrzení, že bezpečáka dělá praxe, jsem zcela na Vaší straně. Jen ta doba asi bude trochu delší. Dobře sestavený vzdělávací program univerzitní kategorie by však mohl mnohé urychlit.</P> <P>Přeji hezký den</P> <P>Petr Markl<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A></P> <P>P.S.: Myslím, že ani moc neválčíme. Měla byste vidět jiné diskuse, kterými čtenáři i pisatelé ztrácejí čas.... ;-)))</P> <P>&nbsp;</P>

Re: Proč OZO

31.05.2006 - 15:07 Anonym
<P>Je vidět, že si rozumíme.&nbsp;I já mám zkušenosti s " auditovanými pojišťovnami". Proč ty úvozovky?</P> <P>Pracovala jsem ve firmě se zahraniční účastí - BOZP zde opravdu patřila k prioritám vedení společnosti, pojištěni jsme byli&nbsp;u zahraniční pojišťovny, která prováděla pravidelné audity a jejich výsledky&nbsp;měli vliv na výši pojistného. A pan ředitel si tak alespoň občas uvědomil, na co tam má bezpečáka a že i tento člověk může díky své kvalitní práci přinést firmě peníz. Nyní&nbsp;pracuji v české firmě, pojištěné u domácí pojišťovny. Tato si neprovedla ani vstupní audit, natož pak nějaké další,které by nedej bůh měly za následek snížení pojistného.&nbsp; Inspekce (a to je čerstvý zážitek) stále kontoluje "žlutočerné pruhy"&nbsp; , takže můj soupis závad a nedostatků&nbsp;považovalo vedení za nějaký nesmyst - vždyť tu byla inspekce a všechno bylo v pořádku. Odstranění mnou zjištěných&nbsp;závad stojí peníze, odpovědnější přístup vedoucích k BOZP....a na to není čas. Takže i má sebelepší kvalifikace nepřesvědčí pana podnikatele pokud o to nebude stát. </P> <P>Stále jsem přesvědčena, že vyšší uroveň BOZP v Čechách není jenom o kvalifikaci odborně způsobilé osoby. </P> <P>Proto ten příměr k účetnictví - tam si to stát ohlídá , utíkaly by mu peníze. Kdyby tomu tak nebylo, jak pak si myslíte , že by vypadalo účetnictví v podnicích? Myslíte, že by pomohlo předepsání kvalifikace účetních?</P>

Re: Proč OZO

31.05.2006 - 23:19 Petr Markl
<P>Vážená kolegyně,</P> <P>s tou inspekcí stále kontrolující "žlutočerné pruhy" jste trefila jasnou desítku. Mám bohužel velmi podobné zážitky a nejsou nijak staré ... přesně jak říkáte. Také jsem pak v jednom poměrně velkém podniku musel vysvětlovat, jak je možné, že výsledky úřední inspekce jsou celkem OK a z našich zjištění plyne poměrně dost těžkých nedostatků. Naštěstí vedení onoho podniku vlastním rozumem velmi rychle pochopilo, jak se věci mají. Od té doby se tam&nbsp;z návštěvy inspekce dělají spíše "společenské události", o kterých se předem ví, že pravděpodobně kromě festivalu ztraceného času mnoho užitku nepřinesou ... tím mám na mysli, že výsledkem inspekce nejsou zjištění, byť třeba drsná, která by jejich napravením přispěla k nějakému skokovému zlepšení v oblasti BOZP.</P> <P>Na druhou stranu jsem v posledních týdnech hovořil celkem se čtyřmi zástupci inspekce a musím říct, že byl znát významný posun vpřed a měl jsem z toho velmi dobrý pocit. Kéž by takových bylo více.</P> <P>Teď jsem si vzpomněl na jednoho certifikačního auditora BOZP z Finska, s níž jsem se měl možnost před cca třemi čyřmi lety několikrát setkat.&nbsp;Nějak dokázal velmi obratně vyhmátnout slabá místa. Dostávali jsme od něj pěknou čočku, ale vše bylo nakonec podáno&nbsp;tak, že bez jakéholiv náznaku nadřazenosti vysvětlil vše potřebné a&nbsp;téměř všechna jeho&nbsp;zjištění i doporučení&nbsp;byla následně realizována. Vnější pohled tohoto druhu je k nezaplacení. Asi tak nějak bych si inspekci představoval.</P> <P>Hezký večer</P> <P>Petr Markl<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A></P> <P>&nbsp;</P>

NOVÝ ZÁKON SCHVÁLEN!

05.06.2006 - 22:00 Tomáš Neugebauer
<P>Dnes prezident republiky podepsal Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnostni a ochrany zdraví při práci, který bude účinný od 1. ledna 2007.</P> <P>Tímto zákonem jsou mimo jiné konečně&nbsp;stanoveny minimální požadavky na kvalifikaci OZZ, a to nejen pro nové osoby, jež se rozhodnou pro výkon této funkce po datu nabytí účinnosti, ale i pro stávajicí OZZ. Z podmínky splnění nových kvalifikačních požadavků nejsou vyňaty ani osoby s dlouholetou praxí (nad 10 let - pozměňovací návrh jednoho z poslanců).</P>

Z § 10 a § 22 zákona č. 309/2006 Sb.

20.06.2006 - 19:17 Tomáš Neugebauer
<P>Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je:</P> <P>a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou</P> <P>b) odborná práxe</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. v délce alespoň 3 let</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti BOZP</P> <P>c) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti</P> <P>&nbsp;</P> <P>Odborná způsobilost získaná podle dosavadních právních předpisů se považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let odedně nabytí účinnosti zákona (do 31. 12. 2011).</P>

Re: Z § 10 a § 22 zákona č. 309/2006 Sb.

24.06.2006 - 19:59 Oldřich Schieferstein
<P>&nbsp;Pane Neugebeuer,</P> <P>domnívám se, že právě Vámi citovaný §22 , odst.2, zák.309/2006Sb.o dosavadní nabyté odborné způsobilosti "zakonzervuje" stávající nevyhovující stav na dalších 5 let.Podle zatím&nbsp; platného zákona 155/2000Sb.,§132b) mi totiž stačí jakási blíže neurčená&nbsp; odborná praxe a vzdělání, věk 18 let--&nbsp; a toť vše.Žádné slibované Nařízení vlády nebylo nikdy vydáno, a nezávazné doporučení VÚBP mě nezajímá.Což takhle nechat se v rámci firmy do konce roku 2006 &nbsp;jmenovat do funkce &nbsp;OZZ, a &nbsp;s tím "papírem"&nbsp;vydržet dalších 5 let v poklidu?</P>

Re: Z § 10 a § 22 zákona č. 309/2006 Sb.

24.06.2006 - 20:46 Tomáš Neugebauer
<P>Dost dobře nechápu, kam vaším příspěvkem míříte. Pětileté přechodné období je dané zákonem. Podle mého názoru je to velmi dlouhé období, ale znění zákona je takové. Můj soukromý názor je, že by stačily roky dva, maximálně tři, obdobně jako to bylo u PO.</P> <P>Máte plnou pravdu, že žádné avizované nařízení vlády nevyšlo, a ani dost dobře vyjít nemohlo. Místo něj je zákon č. 309/2006&nbsp;Sb. Vámi uvedená cesta je možná pouze za předpokladu, že dotyčný bude nejen jmenován do funkce OZZ, ale absolvuje i jakýkoliv kvalifikační kurz BOZP, aby měl splněnu podmínku odborného vzdělání v prevenci rizik, neboť to jediné lze dovodit ze znění §&nbsp;132b. Ovšem to není to nejhorší, co se konzervuje. Jsou osoby zajišťující BOZP na ŽL, které nemají žádný kurz BOZP a zcela legálně v této oblasti podnikají, neboť současné znění živnostenského zákona jim to umožňuje.</P>

Re: Z § 10 a § 22 zákona č. 309/2006 Sb.

25.06.2006 - 13:57 Oldřich Schieferstein
<P>Kam mířím? Chci říci, že se jako vždy nic podstatného nezmění, zákon je špatný, nedokonalý..5-i letá lhůta je příliš dlouhá v porovnáním s navazujícím dříve vydaným NV378/01Sb., které dalo v ČR na kontrolu stavu strojních zařízení lhůtu jen 1 rok a 3 měsíce, kdežto to samé se na Západě odehrálo za 4 roky.Za bezpečnost je pochopitelně odpovědný zaměstnavatel, ale při vyšší úrazovosti ve firmě &nbsp;OZO podle zákona 309/2006Sb.&nbsp;za nic neodpovídá, asi by měl být také nějakým způsobem hodnocen.Podle Směrnic rady ES z&nbsp;jiné oblasti podnikání &nbsp;je autorizovaná osoba odpovědná za svou špatnou činnost, a také v záhlaví každého NV lze nalézt povinné pojištění pro tuto činnost.O podnikání v BOZP&nbsp;podle ŹZ nemám informace, pokud je to živnost volná je to třeba po vydání zákona 309/2006Sb.&nbsp;upravit, tak jako se tak stalo v jiných případech.Ani nový zákon 266/2006Sb.o úrazovém pojištění&nbsp;není dobrý.Při vyšší úrazovosti se sice v §43 hrozí malusem, ale víme jak to u nás chodí.Nedávno byl zasypán ve výkopu ukrajinský dělník.Údajně se šel jen podívat na výkop ,a ve firmě prý &nbsp;nepracoval.Že měl montérky! Proč ne, může se třeba promenádovat i v montérkách po městě!Očekávám, že všichni zranění budou od 1.1.2011 vynášeni za brány závodů a budou nařčeni ze svévolného opuštění pracoviště.</P>

Re: Z § 10 a § 22 zákona č. 309/2006 Sb.

27.06.2006 - 13:35 Anonym
<P>Uvedené zákony se vám nemohou líbit, neboť nenaplňují vaše nereálné představy, které jste zde již několikrát prezentoval - přeceňujete postavení a úlohu OZZ (nesmyslnou poznámku k úrazovému zákonu nekomentuji). Vašim problémem je, že porovnáváte prakticky nesrovnatelné věci. Postupujete totiž metodou jablko a hruška jsou ovoce, tak proč je nesrovnávat a nekritizovat tvar hrušky za to, že není kulatá nebo alespoň soudková. Dost však příměrů věnujme se konkrétním údajům. Mám na mysli vaše přirovnání OZZ s autorizovanou osobou, která plní úplnou jinou funkci, má zcela jiné postavení,&nbsp;neboť provádí ucelený výkon činnosti (OZZ nikoliv, neboť je jen odborným poradcem)&nbsp;atd. (podrobněji dále).</P> <P>Též nemohu souhlasit s vaším tvrzením, že se nic podstatného nezmění. Zákon č. 309/2006&nbsp;Sb. je nejradikálnější změnou v oblasti působnosti OZZ, dříve bezpečnostního technika nejméně od 1. ledna 1966. Avšak i předtím ustanovený odborný pracovník byl pouze pomocníkem při plnění úkolů souvisejících s BOZP - viz Zákon o BOZP. A podíváme-li se ještě hlouběji do minulosti - na Zákon o bezpečnosti práce -, zjistíme, že bezpečnostní technik vykonával své úkoly&nbsp;v součinnosti s orgány jednotné odborové organizace a nic víc. Tedy jednoznačně radikální změna v jeho postavení - je definována jeho minimální kvalifikace, nutnost jeho zajištění, bohužel též i větší vliv odborů na jeho výběr (nový Zákoník práce).</P> <P>Jak už jsem uvedl dříve, ani já nesouhlasím s pětiletou lhůtou pro přechodné období a po vzoru PO bych prosazoval dvouletou lhůtu (srovnání OZZ s OZO, je, narozdíl s autorizovanou osobou, přiměřené). Avšak to byla věc tvůrců zákona. </P> <P>Drobné upozornění - nařízení vlády č. 378/2001&nbsp;Sb. není navazujícím právním předpisem zákona č. 309/2006&nbsp;Sb., jak uvádíte, ale prováděcím předpisem Zákoníku práce. Ale to jen pro přesnost. Srovnávání lhůty s tímto předpisem je nevhodné, neboť opět srovnáváte téměř nesrovnatelné.</P> <P>Z vašeho příspěvku jasně vyplývá, že BOZP zužujete na problematiku úrazovosti&nbsp;(odpovědnost OZZ). Toto je však davno již překonaný model. Úkolem BOZP není pouhé snižování počtu úrazů, příp. nemocí z povolání, ale <STRONG>vytvoření systému, který chrání před negativními důsledky života v pracovním procesu</STRONG> - např. i soužití zaměstnanců na pracovišti nebo vliv pracovní zátěže na soukromý život zaměstnance.</P> <P>Vraťme se však k tomu zásadnímu co uvádíte - odpovědnost OZZ. OZZ je odpovědný svému zaměstnavateli, jako každý jeho zaměstnanec za plnění úkolů, kterými jej pověřil&nbsp;(pokud se jedná o obchodní vztah, je odpovědný ve smyslu uzavřené smlouvy svému obchodnímu partnerovi). Více odpovědný být ani nemůže. Neboť, pokud by měl mít odpovědnost za plnění BOZP ve firmě, musel by jste mu dát i tomu odpovídající pravomoci. To by však zasahovalo do svobodných práv zaměstnavatele. Udělení pravomocí, jež by odpovídaly odpovědnosti za BOZP by předpokládalo radikální zásah nejen do práv zaměstnavatele, ale i do systému státního dozoru, svobody uzavírání obchodních&nbsp;smluv atd. OZZ může pravomocemi vybavit pouze zaměstnavatel, který je za BOZP ve firmě odpovědný. Ten jediný má právo stanovit jeho odpovědnost a jeho pravomoci. Zákon to dost dobře nemůže provést. Navíc by to bylo i v rozporu s mezinárodními pravidly ILO. Je zcela správné a dokonce i logické, že OZZ není právně&nbsp;odpovědný, ale měl by být vysoce kvalifikovaný odborný poradce zaměstnavatele v otázkách prevence rizik při práci. Nic víc, ale též nic míň. Tedy jen zaměstnavatel má právo i faktickou moc rozhodovat zda doporučení OZZ budou realizována či nikoliv, a tím ve svém důsledku bude pozitivně ovlivněna míra úrazovosti ve firmě, a to například i tím, že svého OZZ vybaví učitými pravomocemi.</P> <P>Vzhledem k tomu, že OZZ nemá možnost přímo ovlivnit míru úrazovosti ve firmě (nemá v obecné rovině právo někomu něco nařídit či zakázat) nemůže být v obecné rovině nějakým způsobem za ni hodnocen (pouze za jim vykonanou odbornou poradenskou činnnost - navrhuje zaměstnavateli&nbsp;opatření, nikoliv přikazuje jejich provedení). Avšak pokud jej zaměstnavatel vybaví takovými pravomocemi, že bude v jeho moci ji přímo ovlivnit, může jej činit odpovědným za její vysokou míru. Ale pouze jen zaměstnavatel, nikdo jiný!</P> <P>Jak vyplývá z předcházejících řádků není možné OZZ srovnávat s autorizovanou osobou, která je plně odpovědná, což OZZ není a ani, jak jsem uvedl nemůže být. Proto OZZ nemusí být povinně ze zákona, na rozdíl od autorizované osoby,&nbsp;pojištěn.</P> <P>Živnost v poskytování služeb BOZP je, jest-li se nepletu od 1. 3. 2000, živností vázanou, avšak parametry jsou definovány tak, že dodnes může někdo podnikat bez absolvování základního kurzu. To nový zákon&nbsp; ve svém důsledku odstraní.</P> <P>Povinnost zajistit OZZ, uvedená v zákoně, zcela jasně vychází z toho, že OZZ je poradcem zaměstnavatele při plnění jeho povinností v oblasti BOZP (chrání jeho zájmy). Tam, kde je v moci zaměstnavatele pro zaměstnance zajistit BOZP bez cizí pomoci (do 26 osob), nemusí nikoho mít, tam, kde je zajištění již problematické musí mít kvalifikaci nebo zajištěného OZZ a tam, kde je zřejmé, že na to stačit nebude musí si zajistit OZZ.</P>

Re: Z § 10 a § 22 zákona č. 309/2006 Sb.

30.06.2006 - 11:32 Oldřich Schieferstein
Na názor nějakého chudáka, který se ani neumí podepsat(pochopitelně správným jménem)&nbsp;nebudu reagovat ani nyní, ani v budoucnosti.

Základní kurz

07.07.2006 - 13:18 Alena Strupplová
Znamenají v zákoně uvedené požadavky odborné způsoilosti, že nebude nutné absolvovat žádný kurz?

Re: Základní kurz

09.07.2006 - 19:19 Tomáš Neugebauer
Zákon č. 309/2006&nbsp;Sb. opravdu nevyžaduje absolvovat žádný kurz. To však neznamená, že v praxi nebude nezbytné jej absolvovat. Bude se jednat o nepřímou povinnost, obdobně jako je tomu v požární ochraně. Lze oprávněně předpokládat, že pro úspěšné složení zkoušky bude muset, a to i OZZ s praxí, absolvovat kurz. Avšak povinnost to nebude a bude možné se ke zkoušce připravit i jiným způsobem - např. samostudiem. Otázkou zůstává, do jaké míry bude tato příprava dostatečná. Ze zkušeností z požární ochrany lze předpokládat, že dostatečná nebude .&nbsp;I OZZ s praxí bude pro úspěšné složení zkoušky potřebovat doplnění svých dosavadních&nbsp;znalostí - například z oblastí, v kterých nepůsobí nebo v metodách hodnocení rizik či využívání informačních technologií (e-learning, Internet&nbsp;atd.), případně v zavádění systému managementu BOZP. Blíže to ozřejmí prováděcí předpis, který uvede zkušební okruhy zkoušky odborné způsobilosti.

<P>Souhlasím s názorem p.

14.07.2006 - 13:57 Karel Štork
<P>Souhlasím s názorem p. Oldřicha, protože pokud chci něco napsat tak jedině s podpisem. Protože však názor anonyma je poněkud scestný a zavádějící ani se nedivím, že je nepodepsaný. Dělám v branži přes 30 let a také jsem ledacos zažil, ale myslím, že i přes tzv. dětské nemoci postupuje péče o BOZP a hygienu práce pomalu k vytčenému cíli, tj. skutečná pohoda při práci se vším všudy. Léta jsem hlavním garantem v kursech BOZP ( Dům Techniky Plzeň) a musím prohlásit, že všichni absolventi i když někdy mají smíšené pocity z toho co je čeká jsou odhodláni udělat pro věc samou všechno co je možné. Ani nechápu proč tolik rozpaků nad Zákonem 309/2006 Sb. když možné nedostatky nebo nesoulad&nbsp; se Směrnicemi RE jsou řešeny komunitarním zákonem, který má přednost.&nbsp; Já spíše vidím nedostatky v nás samých tj., že jsme jaksi ustrnuli, nevěnujeme samostudiu nebo jiným formám v této oblasti dostatečnou pozornost a mnohdy zjišťuji, že tomu mnohdy není ani na úrovni znalosti předpisů ( zejména změn apod.).&nbsp; Mnozí dělají svou profesi jako řemeslníci s tím, že co se jednou naučili stačí a basta. Jde zejména o firmy nebo živnostníky, kteří poskytují v oblasti služby ( jejich nízká úroveň až na vyjímky je totálně známa) a udělali si z toho skutečnou živnost bez dalšího, neboť jejich odpovědnost je nulová a je daná zákonem. Mnoho podnikatelů, kteří vložili důvěru do jejich&nbsp; ( v reklamě nebo nabídce avizovaných renomovaných znalostí a odpovědnosti) jsou pak zklamáni a celá situace přispívá ještě více k nezájmu o tuto oblast a tím i všeobecný úpadek .Měli bychom společně hledat cestu z dané situace a netvářit se tak, že nám po tom nic není. Nejde o přítomnost, ale zejména o budoucnost a také o naše&nbsp; děti budoucí zaměstnance nebo zaměstnavatele. Rád si přečtu jakýkoliv názor na všechny problémy, ale hlavně takový, který přichází s řešením, návrhem nebo třeba i faktickou poznámkou. Naučme se respektovat názory jiných a rozviňme k nim diskuzi, která bude mít smysl a pomůže řešit podstatu věci. Příjemný den&nbsp; </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Karel Štork</P>

Re:

14.07.2006 - 22:39 Petr Markl
<P>Vážený pane Štorku,</P> <P>mluvíte mi z duše...&nbsp; I já Vám přeji příjemný den.</P> <P>Petr Markl<BR><A href="mailto:pmarkl@markl.cz">pmarkl@markl.cz</A></P>

Pomaturitní studium

17.07.2006 - 09:42 Rostislav Pelc
A jak to bude v případě, že mám absolvováno pomaturitní studium na IVBP v Brně, zakončené maturitní zkouškou v oblasti bezpečnosti práce? Pokud bych opět měl dělat zkoušky odborné způsobilosti, mohl jsem si pomaturitní studium ušetřit. Proč tomu není tak jako v případě odborné způsobilosti v PO, kde pokud má člověk pomaturitní studium např. SŠ PO Frýdek Místek, zkoušky už skládat nemusí.&nbsp;

Re: Pomaturitní studium

17.07.2006 - 11:58 Tomáš Neugebauer
<P>Bohužel podle znění zákona (§&nbsp;10 a 22)&nbsp;musí i absolvent pomaturitního studia úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti nejpozději do 31. prosince 2011.</P> <P>Když jsem se podíval do různých návrhů řešení kvalifikace OZZ, zjistil jsem, že ani v záměru nařízení vlády k provedení §&nbsp;132b zákoníku práce (červen 2000)&nbsp;nebylo uvažováno o obdobném způsobu jako byl u PO (alespoň podle dokumentů, které mám). V pracovní verzi MPSV z března 2004 jsem nalezl, že absolvent pomaturitního studia by musel ještě absolvovat doplňkové vzdělání (rozsah 108 vyučovacích hodin)&nbsp;a úspěšně vykonat odbornou zkoušku (absolven obyčejného kurzu by to měl ještě těžší - musel by doložit v posledních 5 letech 3 roky odborné praxe). Obdobné je to i v dalších návrzích. Navíc návrhy obsahují požadavek periodického přezkušování.</P> <P>Při schvalování zákona padl návrh, že zkoušku by nemusel absolvovat ten, kdo má praxi delší než 10 let. Tento návrh byl stažen. Můj názor: je to dobře, neboť dlouholetá praxe může být naopak na škodu - viz kapitola článku věnovaná praxi.</P> <P>Tedy je nutné počítat s absolvováním zkoušky odborné způsobilosti. Avšak je na to 5 let, což je neuvěřitelně dlouhá doba (v žádném návrhu jsem tak dlouhou dobu nenašel). Je otázkou co se do té doby vše změní. Navíc, díky politické situaci, je stále ve hře zrušení zákoníku práce a zákon č. 309/2006&nbsp;Sb. je velmi úzce s ním spjat. Bylo by velkou škodou kdyby padl dokument, který&nbsp;konečně definuje požadavky na kvalifikaci odborníka na BOZP, ale bohužel zatím to nelze zcela vyloučit.</P>

Re: Pomaturitní studium

17.07.2006 - 21:35 Tomáš Neugebauer
Ještě jsem si uvědomil, že pomaturitní studium není vyšší odborné vzdělání, a proto musí být splněna odborná praxe v délce 3 let, nikoliv dvou.

Re: Pomaturitní studium

19.04.2007 - 16:11 Radek Kolář
Osobně jsem za to aby se zkoužky dělaly. Mám také vystudováno studium, ale v PO ve FM. Popravdě ty povinné kurzy byť bez zkoušky tak jak to bývalo za původního zákona o PO mi schází. Byly povinné a proto mnohdy vhodné, protože často zaměstnavatelé namají moc snahu posílat své zaměstnance na semináře průběžně pořádané, kde se člověk&nbsp;může dostat k novým informacím.&nbsp;Dříve pokud&nbsp;jsem šel s žádostí o účast na semináři tak to byl dost často problém. Dnes u jiného zaměstnavatele naštěstí už ne, ale to může být zase jen a jen výjimka. Proto mi to schází. Navíc ta doživotní odborná způsobilost mi i docela vadí. Po nějaké době zcela nevypovídá o úrovni vzdělání daného člověka v daném oboru. Ale to platí snad všude, každý se musíme sebevzdělávat.

Obsah zkoušky

11.08.2006 - 20:10 Jana Koucká
Je možné někde zjistit, co vše může být obsahem zkoušky odborné způsobilosti?

Re: Obsah zkoušky

11.08.2006 - 23:19 Petr Markl
<P>Asi to nebude přesně to, co hledáte, ale zkuste se podívat na následující odkaz: <A href="http://www.ivbp.cz/prirucky/ip_sbp.pdf">http://www.ivbp.cz/prirucky/ip_sbp.pdf</A>&nbsp;.</P> <P>PM</P>

Re: Obsah zkoušky

14.08.2006 - 09:33 Tomáš Neugebauer
<P>Z vašeho dotazu není zřejmé, zda máte na mysli obsah zkoušky odborné způsobilosti nyní nebo po 1. lednu 2007. Dnes je její obsah plně v kompetenci firmy, u které absolvujete kurz.</P> <P>Od 1. ledna 2007, kdy má nabýt účinnosti zákon č. 309/2006&nbsp;Sb., by měl být obsah zkoušky odborné způsobilosti stanoven prováděcím nařízením vlády uvedeného zákona. V jeho návrhu je uvedeno, že zkouška se skládá z písemné části (písemného testu), písemné práce a ústní části. K vykonání zkoušky je nutné úspěšně absolvovat všechny tři části. Příloha č. 4 uvádí obsah zkoušky - "Zkouškou odborné způsobilosti se ověřuje: znalost povinností zaměstnavatele a práv a&nbsp;povinností zaměstnanců týkajících se BOZP; znalost BOZP, potřebná pro výkon činnosti v prevenci rizik; znalost hodnocení a odstraňování rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání; znalost řízení BOZP na pracovišti; znalost právních předpisů, které upravují BOZP; dovednost při činnosti fyzických osob při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek BOZP včetně zpracování stanovené dokumentace; znalost OOPP, jejich výběr, evidence, používání a kontrola". Pod takto definovaný obsah se vejde opravdu všechno. Tedy i ti, kteří v současné době vykonávají funkci OZZ a půjdou ke zkoušce, budou, podle mého názoru, muset absolvovat kurz u firmy, jež zkoušku bude provádět, aby věděli na co firma klade důraz, tedy co je pravděpodobné, že se u zkoušky objeví. Jistým koordinátorem asi bude MPSV v rámci akreditačního řízení a kontrolní činnosti.</P> <P>Obsah zkoušky pro koordinátora BOZP má být ještě obsáhlejší. Má, mimo jiné, obsahovat zacházení s nebezpečnými odpady, s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, znalost protipožárních předpisů, ergonomie, pracovní doby, prokázání schopností komunikačních dovedností, zpracování plánu BOZP, zpracování dokumentace o rizicích atd.</P>

Re: Obsah zkoušky

16.10.2006 - 18:53 Tomáš Neugebauer
<P>Podle posledních informací, které se mi podařilo získat je návrh okruhů v prováděcím předpise k zákonu č. 309/2006 Sb. velmi stručný a obecný. Nicméně to základní v něm zůstvává včetně dovedností ohledně OOPP a vyhledání rizik.</P> <P>Zkouška má platit po dobu 5 let. V případě její neúspěšného absolvování má být možné ji nově absolvovat až za rok.</P>

absolvent VŠv oboru vs. Odborná způsobilost v prevenci rizik

11.11.2006 - 19:36 Petr Greschl
<P>Chtěl bych se touto cestou zeptat,jak se posuzuje nabytí vysokoškolského vzdělání v oboru BOZP z hlediska odborné způsobilosti?Absolvoval jsem před 2 lety fakultu bezpečnostního inženýrství, obor bezpečnostní inženýrství. Na záznamu o státní zkoušce mám&nbsp;mimojiné uveden předmět&nbsp;analýza pracovních rizik. Dále mám cca 2 roky praxi v oboru jako bezpečnostní technik. Je tato kvalifikace a praxe dostačující pro automatické nabytí odborné způsobilosti v oboru, když vyššího vzdělání nelze&nbsp;v ČR dosáhnout?</P>

Re: absolvent VŠv oboru vs. Odborná způsobilost v prevenci rizik

13.11.2006 - 08:26 Tomáš Neugebauer
<P>Kvalifikace v oblasti BOZP není řešena obdobným způsobem, jako před lety v PO. Tedy neumožňuje automatické nabytí odborné způsobilosti pro určitou skupinu osob. Každý musí absolvovat zkoušku odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.</P> <P>Z tohoto pohledu je přehlíženo studium na, pokud je mi známo, dvou vysokých a jedné vyšší škole. Avšak zákon je takový. Bohužel díky tomu vzniká falešné zdání, že tyto školy připravují managery pro oblast BOZP (oni to i prezentují) a akreditované firmy budou připravovat odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. Tedy školy budou připravovat odborníky vyšší úrovně, ale bez odborné kvalifikace. Tak je to i jimi prezentováno. Tento směr je podle mne pro praxi zcela nepoužitelný, ale bohužel jedná se o faktický stav. Opět, tradičně,&nbsp;BOZP velmi pokulhává za oblastí PO! Rodí se nám tak "dělníci" BOZP a "mistři" BOZP a vedoucí zaměstnanec opět vypadává. V důsledku toho, podle mého názoru,&nbsp;opět nebude funkční systém řízení BOZP.</P>

Prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 309/2006 Sb.

20.12.2006 - 14:50 Anonym
<P><FONT face="Times New Roman CE" size=4>Před týdnem vláda schválila </FONT><FONT face="Times New Roman CE" size=4>nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Zároveň však rozhodla </FONT><FONT face="Times New Roman" size=4>navrhnout do Plánu legislativních prací vlády na rok 2007 návrh novely zákona č. 309/2006 Sb. Tedy stále není nic vyřešeno a dá se předpokládat, že v dohledné době ani nebude.&nbsp;</FONT></P>

Re: Prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 309/2006 Sb.

21.12.2006 - 09:06 Tomáš Neugebauer
Nařízení vlády by mělo mít číslo 592/2006 Sb., tedy výjde do konce roku 2006 a nabude účinnosti společně se zákonem č. 309/2006 Sb.

Znění nařízení vlády řešící odbornou způsobilost

22.12.2006 - 23:51 Tomáš Neugebauer
Ve středu 27. prosince má být rozeslána částka Sbírky zákonů obsahující prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 309/2006 Sb. řešící mimo jiné i odbornou způsobilost včetně koordinátora BOZP na staveništi. Zde je jeho znění <A href="http://www.mpsv.cz/files/clanky/3307/NV_akredit.pdf">http://www.mpsv.cz/files/clanky/3307/NV_akredit.pdf</A>.

Je OZZ jako nástroj zaměstnavatele opravdu cestou do pekla?

04.01.2007 - 14:26 Radoslav Vlasák
Jako reakce na příspěvek JUDr. Pavla Haila snad jenom krátká připomínka: Neexistuje-li u zaměstnavatele odborová organizace ani zástupce(i) pro oblast BOZP, není přece nic jednoduššího, než: a) založit odborovou organizaci (na to stačí 3 členové), nebo b) navrhnout zaměstnavateli volbu zástupce(ů) pro oblast BOZP (podle § 283 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Ano - obojí vyžaduje od zaměstnanců trochu osobní odvahy. Ale ta by snad neměla chybět zejména tam, kde zaměstnavatel povinnosti na úseku BOZP plní pouze formálně a ve sktečnosti tak ohrožuje životy a zdraví svých zaměstnanců.

bez maturity

03.05.2007 - 13:34 Petr Molek
v oblasti BOZP dělám asi 12 let,do letošního roku jsem byl osoba pověřená BOZP,mám zkoušku o odborné způsobilosti,ale nemám maturitu,takže mé zkušenosti jsou k ničemu a to že jsem před 25 lety&nbsp;&nbsp; nešel dále studovat mě nyní připraví (lo) o práci-jaký je Váš názor

Re: bez maturity

04.05.2007 - 10:31 Tomáš Neugebauer
<P>K vašemu závěru není téměř co dodat. Vaše odborná způsobilost bude ukončena k 31. 12. 2011 (pokud do té doby nedojde k nějaké změně). </P> <P>Neuvádíte, zda působíte v zaměstnaneckém poměru či jako OSVČ nebo ve firmě poskytující služby BOZP. Též neuvádíte, zda máte středoškolské vzdělání bez maturity či nikoliv. Pokud působíte ve větší&nbsp;firmě poskytující služby BOZP a máte letité zkušenosti a jste dobrý v oblasti BOZP, domnívám se, že se se svým zaměstnavatelem dohodnete na dalším zaměstnání na pozici, která nevyžaduje vaši odbornou způsobilost a kde budou vaše znalosti pro firmu přínosem (poradce, konzultant či zaměstnanec vyhledávající potřebné a nové informace z ČSN a právních předpisů atd.). V dalších případech je vaše uplatnění dosti problematické. Nabízí se možnost doplnit si patřičné vzdělání a složit maturitní zkoušku.</P> <P>&nbsp;</P>

Nová odborná způsobilost

16.05.2007 - 13:54 Zdeněk Mastný
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Tato právní úprava, která bohužel proběhla, znamená <B>další vražený klín</B> do soukromého podnikání malých firem. Každý bezpečák bude muset dát&nbsp; zkoušku do nákladů, zdražit své služby a nebo to bude muset dát vše na "oltář vlasti" a rozpočtových organizací v tomto oboru. Já chápu, že potřebují peníze, ale proč na úkor nás.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Byl jsem již na několika školení od doby kdy vyšlo toto "nesmyslné" znění v zákoně a nenarazil jsem na žádného kolegu, který by toto podporoval. Stejný názor měli i někteří lektoři.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">U některých šlo pouze o <B>přetvářku</B>, protože jim to zajišťuje další přísun práce a tím i peněz.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Bylo by zajímavé, kdyby jste zde na fóru uspořádali anketu na toto téma.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Možná bychom se všichni dozvěděli jaká skutečná pravda nebo že se jen jedná o záměr určité skupiny lidí, jak přijít co nejsnáze k penězům.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Naše&nbsp;kvalita práce&nbsp;zpočívá ve výsledku hodnocení firmy od státních kontrolních orgánů + hodnocení zákaznických auditů.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">V oblasti BOZP pracuji cca od roku 1990 a pravidelně se zúčastňuji aktualizačních kurzů pro BOZP a zatím nemám dojem, že mi něco uteklo.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">Stačí si zvolit kvalitní vzdělávací institut.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><o:p></o:p></FONT></SPAN>&nbsp;</P>

ZAJÍMAVÉ INFORMACE O NÁROČNOSTI ZKOUŠKY

22.06.2007 - 19:35 Tomáš Neugebauer
<P>Pro představu o průběhu a náročnosti zkoušky z odborné způsobilosti je vhodné navštívcit tyto stránky:</P> <P><A href="http://www.ivbp.cz/novinky/cinnost/zkusebnirad.pdf">http://www.ivbp.cz/novinky/cinnost/zkusebnirad.pdf</A></P> <P><A href="http://www.ivbp.cz/novinky/cinnost/rozsahznalosti.pdf">http://www.ivbp.cz/novinky/cinnost/rozsahznalosti.pdf</A></P>

<EM>z&nbsp;22.11.2007&nbsp;

03.12.2007 - 11:46 Anonym
<EM>z&nbsp;22.11.2007&nbsp;&nbsp;(17:04:25)</EM> <BR>

zkoušky BOZP

25.06.2009 - 14:24 Andrea Nová
Mám dotaz , kde mohu složit státní zkoušky z BOZP a EMS a jak to probíhá? Děkuji

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail