Činnost inspektora při kontrole

Seznámení pro podnikatele a OSVČ o praktickém postupu inspektora při výkonu kontroly u kontrolované osoby.

Při výkonu kontroly musí inspektor dodržovat své povinnosti, chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby a také využívat svá oprávnění, které mu dává zákon o inspekci práce. Pokud je kontrola uskutečněna na základě podnětu, je inspektor povinen zachovat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly. 

Inspektor je oprávněn vstupovat bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob za účelem výkonu kontroly a je povinen při kontrole zjistit skutečný stav a doložit kontrolní zjištění. Dále je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním tajemství, o kterých se při výkonu kontroly dověděl.

1. Zahájení kontroly:

 • Kontrolu podle zákona může inspektor zahájit, je-li při jejím zahájení přítomna jedna z níže uvedených osob:

  • člen statutárního orgánu kontrolované osoby,
  • zástupce kontrolované osoby,
  • zaměstnanec kontrolované osoby,
  • spolupracující rodinný příslušník, ̈
  • nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby.

Inspektor je oprávněn při kontrole ověřovat totožnost výše uvedených fyzických osob podle občanského průkazu, cestovního pasu popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance. Z výše uvedeného vyplývá, že inspektor může zahájit kontrolu, i přesto že není přítomný statutární zástupce kontrolované osoby.

Poznámka: Z výše uvedeného vyplývá, že inspektor nemusí vždy zahájit kontrolu u statutárního zástupce kontrolované osoby. Pokud se nejedná o případ, kdy inspektor musí konat neprodleně a rychle, je výhodnější, z důvodů efektivnějšího výkonu kontroly, zahájit u statutárního zástupce nebo jeho zástupce, pokud jsou přítomni, protože ten je schopen zajistit kompetentní osoby kontrolované osoby pro výkon kontroly.

 • Zahájení kontroly nemusí inspektor kontrolované osobě oznamovat předem.

  Poznámka: Pokud se nejedná o případ nutnosti neprodleného zásahu, je lepší termín kontroly domluvit předem, požádat o zajištění příslušných kompetentních osob na jednání, případně seznámit zástupce kontrolované osoby s cílem a zaměřením kontroly, požádat o zajištění potřebných dokladů ke kontrole. Jinak může objektivně nastat případ, že inspektor sice zahájí kontrolu s některou z výše uvedených osob, ale dál nemá partnera na straně kontrolované osoby, který mu předloží požadované dokumenty a zodpoví dotazy  a výkon kontroly není  efektivní.

 • Při zahájení kontroly se inspektor musí prokázat služebním průkazem inspektora. Průkaz inspektora je dokladem o pověření k výkonu kontrolní činnosti.
 • Pokud to inspektor neučinil již předem, je vhodné, v zájmu efektivního výkonu kontroly, seznámit zástupce kontrolované osoby při zahájení kontroly s cílem a zaměřením kontroly a požádat o předložení potřebných dokladů.
 • Inspektor je povinen také informovat příslušný odborový orgán, radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast BOZP o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby působí.

2. Průběh kontroly

 • V případě složitějších technologických zařízení a technologických postupů se inspektor nejprve seznámí se stanoveným  bezpečným postupem a obsluhou zařízení a pak kontroluje jejich dodržování.
 • Na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou.
 • Inspektor je oprávněn dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších osob na záležitosti související s vykonávanou kontrolou.
 • V případě účasti šetření na místě úrazového děje je inspektor oprávněn nařizovat zachování místa děje v původním stavu až do konce šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytně nutnou k zadokumentování místa úrazového děje.
 • Inspektor je oprávněn ukládat fyzické osobě jménem orgánu inspekce práce pořádkovou pokutu za nesplnění povinností kontrolované osoby ve smyslu § 9 zákona o inspekci práce (zejména odst. 1 a odst. 3)
 • Inspektor podle konkrétní situace použije i dalších svých oprávnění, uvedených v § 7 zákona o inspekci práce.
 • Pokud inspektor při výkonu kontroly zjistí nedostatky, které nejsou v působnosti orgánu inspekce práce, předává svá zjištění orgánům, které ve své působnosti činí opatření k nápravě zjištěného stavu.
 • Provádí-li u kontrolované osoby kontrolní činnost současně více kontrolních orgánů, spolupracují a postupují tak, aby co nejvíce šetřily její práva  a právem chráněné zájmy.
 • V případě zájmu může inspektor kontrolované osobě poskytnout bezplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

3. Ukončení kontroly (seznámení kontrolované osoby s výsledky kontroly)

 • Inspektor je povinen o výsledku kontroly pořídit protokol, ve stanovených případech dílčí protokol, který musí být součástí protokolu. Protokol obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.
 • Inspektor umožní zástupci kontrolované osoby uvést do protokolu své písemné vyjádření ke zjištěným skutečnostem.
 • Inspektor je povinen seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí jeho stejnopis; seznámení s protokolem potvrzuje kontrolovaná osoba podpisem.
 • Inspektor poučí kontrolovanou osobu o jejích právech na možnost písemně požádat o přezkoumání protokolu, a to do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem, nestanoví-li inspektor lhůtu delší.

4. Opatření k odstranění nedostatků

 • Inspektor je oprávněn ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních; může také navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik.
 • Inspektor je oprávněn provést kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků u kontrolované osoby.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail