Čím se řídí evakuace zaměstnanců v případě nebezpečí?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Existuje zákon, který v případě evakuace kancelářských prostor, nařizuje vybavit zvláště vyškolené zaměstnance, kteří budou ostatním kolegům pomáhat při evakuaci, viditelnými vestami či jiným vybavením?

Na Vaši otázku dává odpověď ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Podle něj platí, že „Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.“

Přijetí opatření pro případ mimořádných událostí je součástí prevence rizik, kterou musí každý zaměstnavatel (tedy i zaměstnavatel, jehož zaměstnanci pracují výhradně v kancelářských prostorách) provádět soustavně. Vzhledem k tomu, že v těchto případech se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prolíná s protipožární ochranou a s poskytnutím první pomoci, je uloženo zaměstnavateli, aby zajistil potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Přitom se samozřejmě musí vycházet z potřeb jednoho každého zaměstnavatele a hlavně z toho, v jakých prostorách zaměstnavatel má svá pracoviště. V každém případě by měl v těchto otázkách spolupracovat s majitelem nebo správcem objektu, v kterém má např. své kancelářské prostory pronajaty apod. a hlavně s lékařem závodní preventivní péče.

Ve své podstatě to není jen otázka vlastní evakuace zaměstnanců, ale to je celý komplex opatření ke zdolávání mimořádných opatření a  to souvisí např. s umístěním bezpečnostních značek (viz ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), s vybavením pracoviště prostředky první pomoci (viz ustanovení § 2 zákona č. 309/2006 Sb. a část 8 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí). Nakonec právní úprava sanitárních zařízení (to se ale netýká pracovišť kancelářské typu) je obsažena v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Autor článku: 

Komentáře

Nesměřuje dotaz někam jinám?

15.10.2007 - 15:43 Tomáš Neugebauer
Možná se pletu, ale dotaz na mne působí dojmem, že spíše směřuje do oblasti krizového managementu než do BOZP. Mám pocit, že se spíše jedná o vybavení zaměstnanců působících v EVA jednotkách u firmy, jež je zařazena do havarijního plánu. Dotaz by bylo vhodné nejprve blíže specifikovat.

Asi ne...

17.10.2007 - 21:43 Petr Markl
<P>Vážený tazateli,</P> <P>nevím o žádném právním předpise, který by nařizoval použití signálních vest pro osoby řídící evakuaci kancelářského objektu resp. vůbec nějakého objektu. Osobně si však myslím, že to není špatný nápad, bude-li vše hezky secvičeno a budou-li unikající osoby vědět, co jsou to ti maníci ve vestách zač.</P> <P>Pokud je vaše kancelářská budova vyšší než 9 nadzemních podlaží, pak bude zcela jistě zařazena do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. (To vám řekne každý požární technik, který přečetl alespoň začátek zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a prováděcí vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., alespoň do půlky.) Z toho pak pro provozovatele budovy plyne zpracování požární dokumentace. Jednou z částí této dokumentace je i evakuační plán. V něm je třeba uvést mimo jiné i to, jak a odkud bude případná evakuace řízena a jaké vybavení pro to musí být připraveno, aby mohlo být pro ten účel použito. Jaký bude skutečný evakuační plán, závisí tedy i do jisté míry na důvtipu jeho tvůrce (tvůrců). Tam je podle mého soudu místo pro zapojení signálních vest do akce, případně dalšího potřebného vybavení.</P> <P>Havarijní plán ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných průmyslových havárií..., je v případě kancelářského objektu asi pasé...</P> <P>Přeji hezký den</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A> </P>

Re: Asi ne...

17.10.2007 - 23:12 Tomáš Neugebauer
<P>Ve své první odpovědi jsem neměl na mysli zákon č. 59/2006&nbsp;Sb. (u něj opravdu nelze předpokládat, že by se na administrativní firmu vztahovalo zpracování havarijního plánu), ale zákon č. 239/2000&nbsp;Sb., o integrovaném záchranném systému a vyhlášku č. 380/2002&nbsp;Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Z těchto právních předpisů za určitých okolností mohou i pro firmu administrativního charakteru vyplynou určité povinnosti vyplývající ze zařazení firmy do havarijního plánu. Může nastat situace, že i firma tohoto charakteru bude muset vybudovat jednotku EVA (pro evakuaci) a též jí vybavit identifikačnímy dokumenty a prostředky vizuální identifikace (například zmíněné vesty, pásky apod.).</P> <P>Bez podrobnějšího rozpracování dotazu se však pouze jedná o spekulaci. Může se též jednat o dotaz, který vznikl na základě získání informace, že někde mají takto vybavené jednotky EVA a tazatel si toto spojil s povinností vyplývající ze Zákoníku práce. I to je možné.</P> <P>Zajištění evakuace jako povinnost zaměstnavatele je řešena jak v oblasti BOZP (Zákoník práce), tak PO (Zákon o požární ochraně), tak i v krizovém managementu (Zákon o integrovaném záchranném systému).</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail