Chemické látky na pracovišti - legislativa

Zdroj: 
S účinností od 1.1.2012 platí nový chemický zákon a vyhláška č. 402/2011 Sb. V souvislosti s nařízením CLP se připravuje novela § 44a a § 44b z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

S účinností od 1.1.2012 platí nový chemický zákon, z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.  Tímto zákonem byla zrušeno několik vyhlášek – vyhl. č. 232/2004 Sb., č. 234/2004 Sb., č. 279/2005 Sb., č. 139/2009 Sb., č. 265/2010 Sb. Nová vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí s účinností 1.1.2012 pozbývá platnosti dnem 31. května 2015.

Termín pro klasifikaci, označování a balení směsí podle nařízení CLP je 1.6.2015, pro klasifikaci, označování a balení látek to bylo 1.12.2010. CLP - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008. Zavedlo novou terminologii, třídy nebezpečnosti, částečně mění kritéria pro klasifikaci a poté i označení látek a směsí.

V novém chemickém zákoně byly vypuštěny části řešené v CLP a v REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky).

Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek obsažených ve směsích a v předmětech na trh a v uvádění směsí na trh podle § 23 tohoto zákona vykonávají:

 • Ministerstvo životního prostředí,
 • Ministerstvo zdravotnictví,
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • Česká inspekce životního prostředí,
 • krajské hygienické stanice (KHS),
 • celní úřady,
 • Státní úřad inspekce práce,
 • Státní rostlinolékařská správa.

Kontroly chemických látek na pracovišti, které vykonávají pracovníci krajských hygienických stanic, se doposud zaměřovaly na § 44a a 44b z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Subjekty mají povinnost projednávat nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (podle nové legislativy směsmi) s KHS. Pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené konkrétními R větami je nutné vydat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, 2 nebo 7. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za rok.

Firmy občas tyto zásady nedodržují. Pravidla by měly mít vyvěšená na dostupném místě, ale mají je pouze na intranetu. Z dalších nedostatků bych uvedl například nesprávné zásady skladování – toxické a vysoce toxické látky by měly být skladovány v uzamykatelných prostorách odděleně, aby byla vyloučena záměna, což se někde neděje; dále nevedou správně evidenci - odděleně pro každou látku,“ říká Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy a dodává, že v Praze sice téměř není chemický průmysl, ale chemické látky se vyskytují například v laboratořích, školách, výzkumných ústavech, ale také v úklidových firmách, kde používají čistící prostředky charakterizované jako žíravé. Pro ně také platí povinnosti stanovené v zákoně 258/2000 Sb.

S účinností nového chemického zákona se zvýšila pravomoc krajských hygienických stanic (§ 28 z. č. 350/2011 Sb.). Mohou také kontrolovat:

 • štítky,
 • bezpečnostní listy,
 • datové listy detergentů,
 • klasifikaci a označování chemických látek a směsí,
 • balení
 • látky v předmětech určené pro styk s potravinami,
 • hračky,
 • kosmetiku,
 • výrobky pro děti ve věku do 3 let
 • výrobky určené k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou.

Nová terminologie a kritéria si vynutily úpravu národních předpisů vztahujících se k chemickým látkám.  V souvislosti s nařízením CLP se na Státním zdravotním ústavu připravuje novela § 44a a § 44b z. č. 258/2000 Sb. Zavádí se nový způsob. klasifikace podle CLP - nově jiné třídy a kategorie, popř. podkategorie nebezpečnosti (např. Acute Tox. 1), standardní věty „H“ věty místo standardních vět označujících specifickou rizikovost (R-věty), „P“ věty - pokyny pro bezpečné zacházení, jsou na úrovni dnešních S-vět. Chystané změny nejsou zásadního charakteru. Termín vydání novely zákona s úpravou §44a a §44b se plánuje na rok 2012 s předpokládanou účinností od 1.1.2013.

Zdroj:

- Státní zdravotní ústav - Konzultační den "Problematika chemické bezpečnosti na pracovišti"
- Hygienická stanice hl. m. Prahy (Mgr. Lebenhart)
- právní předpisy

Autor článku: 

Komentáře

Poděkování.

23.01.2012 - 05:54 Václav Syrový
Dobrý den paní Hrubá. Děkuji za perfektní anotaci zákona o chemických látkách. Pro moje potřeby vynikající, ušetřila jste mě moc práce. Ještě jednou děkuji. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail