Chemická legislativa po 31. květnu 2015

Zdroj: 
Posledního května 2015 dochází v chemické legislativě k definitivnímu přechodu klasifikace, balení a značení chemických látek a směsí na režim stanovený nařízením EK a EP č. 1272/2008 (CLP). Tímto datem totiž končí výjimka pro používání „starého“ systému u chemických směsí (dříve přípravků).

S tím, že ještě další dva roky je možnost doprodeje starých zásob klasifikovaných a označených podle směrnice 1999/45/ES (DPD), ovšem málokterý obchodník dnes má zásoby na dva roky. Výrobek uváděný na trh počínaje 1. 6. 2015 již nesmí mít jiné značení, než uvádí nařízení CLP. U chemických látek již skončila i možnost doprodeje starých zásob označených dle dřívější směrnice 67/548/EHS (DSD) dnem 1. 12. 2012.

Vnějším projevem této změny je používání nových symbolů pro označení nebezpečných vlastností a nových doprovodných informací – tzv. H a P vět, které nahrazují dřívější R a S věty.

Již v současné době řada výrobců a dovozců chemických směsí přešla na nový systém, avšak mnoho výrobků je ještě na trhu se starým označením. Změna se netýká jen výrobků jako takových, změněny budou muset být i bezpečnostní listy, které by již měly odpovídat formátu přílohy č. II nařízení EK a EP č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení č. 453/2010, které celou přílohu II změnilo. Podotýkáme, že zákazník, který je podnikajícím subjektem má při každé změně automatický nárok na dodání aktuálního bezpečnostního listu při nejbližší nové dodávce, pokud došlo k zásadním změnám a tou změna způsobu klasifikace a značení nepochybně je. Nový bezpečnostní list by měl být dodán dokonce i všem zákazníkům, kteří si dané zboží zakoupili rok zpětně. To se samozřejmě netýká běžných spotřebitelů při nákupu v maloobchodě. Ale i ti mohou dostat bezpečnostní list, avšak na vyžádání.

Problémem zůstává, že dosud nebyl s evropskou legislativou harmonizován zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Jeho „chemický“ § 44a  stále používá staré pojmy. Harmonizační novela je t. č. v parlamentu ve druhém čtení, takže zatím je předčasné soudit, jaká bude konečná podoba zákona. Je však nepravděpodobné, že by novela mohla být publikována před 31. 5. tohoto roku, proto bude ještě nějakou dobu přetrvávat terminologický nesoulad. V citovaném § budou pravděpodobně schváleny některé legislativní zkratky, které v oblasti chemie m. j. znamenají, že pod pojem látka/směs vysoce toxická spadnou látky a směsi dříve klasifikované dle zákona č. 350/2011 Sb. jako vysoce toxické + látky a směsi klasifikované dle CLP jako akutně toxické kategorie 1 a 2. Pod pojem látky/směsi toxické spadnou látky a směsi klasifikované dle zákona 350/2011 Sb. jako toxické + směsi klasifikované dle CLP jako akutně toxické kategorie 3 a jako specificky orgánově toxické při jednorázové i opakované expozici kategorie 1.

Nemine nás také povinnost zpracovávat tzv. „pravidla“ pro látky a směsi klasifikované jako žíravé podle zákona č. 350/2011 Sb. a klasifikované jako žíravé dle CLP v kategorii 1 (subkategorie 1A, 1B, 1C). Oba stupně toxicity v nově vymezeném obsahu tohoto pojmu a karcinogeny, mutageny a reprodukčně toxické látky a směsi kategorie 1 a 2 podle zákona č. 350/2011 Sb. a kategorie 1A, 1B podle CLP.

návrhu § 44a v novelizovaném znění byly podány dva poslanecké pozměňovací návrhy, stanoviska Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) k těmto návrhům jsou více než kuriózní. První návrh reagoval na loňské stanovisko MZ, které souviselo s používáním benzínu při pohonu spalovacích motorů a uvádělo, že řidiči referenti by měli být zařazeni v kategorii 2. pro expozici chemickým karcinogenům a mutagenům a měla by se tvořit pravidla pro používání benzínu – v pozměňovacím návrhu se uvádělo při použití benzínu k pohonu motorů toto vypustit.

Nynější stanovisko MZ je zásadně jiné. Druhý návrh navrhoval vrátit do legislativy plošný zákaz obalů běžně používaných pro potraviny (každý si tu PET láhev asi představí) pro ukládání chemikálií, neboť předpisově je takový zákaz pokryt až do fáze distribuce nebo prodeje spotřebiteli, avšak nijak není upraven u koncového uživatele chemických látek a směsí. MZ ve svém stanovisku tvrdí, že legislativní opatření není potřeba, neboť podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. musí být stejně všechno na pracovišti označeno. Nevíme, jestli tím má být legalizován další systém značení chemických látek a směsí v rozporu s evropskými předpisy a je-li tím vysloven obecný souhlas s používáním obalů od potravin pro uložení chemikálií, nehledě na to, že podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. nelze například označit karcinogeny, respiračně nebezpečné látky, specifickou orgánovou toxicitu a jiné. Nechme se tedy překvapit, jaká bude konečná podoba zákona.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail