Chceme pronajímat drtič z Číny. Co je k tomu potřeba?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Z Číny jsme zakoupili mobilní čelisťový drtič, který máme v plánu pronajímat. Drtič je poháněn naftovým motorem a elektřina je brána z baterií. Primárně bude dovezen na místo demoličních prací, tam bude drtit suť a po ukončení prací půjčen na další demolici. Co vše potřebujeme mít zpracováno, abychom mohli pronajímat bez obsluhy? Dokumentaci z Číny prakticky žádnou nemáme a není možné ji získat, proto musíme zpracovat vlastní.

Uvedený drtič je stanoveným výrobkem podle zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů č. 22/1997 Sb. To znamená, že může být uveden na trh nebo do provozu v rámci EU pouze za předpokladu, že splňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst.1, pro posouzení shody postupem stanoveným podle § 12 odst. 3. jmenovaného zákona. Vzhledem k tomu, že stroj není blíže upřesněn, je pravděpodobné, že je strojním zařízením podle nařízení vlády (NV), o technických požadavcích na strojní zařízení č. 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES) a výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce při jeho uvádění na trh nebo do provozu zvolí postup posouzení shody s tímto NV podle § 5 tohoto NV a provede nebo nechá provést jeho posouzení shody. Při posouzení je nutné použít přílohu č. 1 NV Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení. K prokázání shody slouží harmonizované technické normy. Pro strojní zařízení je to zejména technická norma ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady, a případně další výrobkové normy, a pokud stroj obsahuje elektrické zařízení, i když o bezpečném napětí z baterie, je to technická harmonizovaná norma ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky. Použijí se pouze ty požadavky předpisů, které se na dané zařízení vztahují. Při posuzování shody je mimo jiné nutné změřit emise hluku šířeného vzduchem na stanovišti obsluhy, vibrace, naměřené hodnoty uvést v průvodní dokumentaci stroje v návodu k používání spolu s případnými opatřeními, změřit emise a imunitu EMC a případně provést příslušná opatření, zhodnotit všechna další rizika.

Je nutné vypracovat technickou dokumentaci podle přílohy č. 7 k NV, návod k používání podle čl. 1.7.4 NV, zbytková rizika uvést v technické dokumentaci, v návodu k používání. Po ukončeném posouzení stroje, při splnění všech technických a bezpečnostních požadavků příslušných předpisů, výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce vypracuje ES prohlášení podle přílohy č. 2 NV a výrobek označí dle přílohy č. 3 NV značkou shody CE. Po té výrobek může být uveden na trh nebo do provozu. K vyhotovení podkladů k ES prohlášení je možné požádat některou ze zkušeben strojů.

Během používání se na stroj vztahuje nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Stroj musí během své činnosti plnit požadavky § 3 tohoto NV a dle § 4 musí být prováděna nejméně jedna jeho kontrola za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, případně průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Veškeré předpisy jsou použity ve znění jejich změn a doplňků bez jejich citování.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail