Četnost školení BOZP a osobu školitele určuje zaměstnavatel

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pravidelně každý rok realizujeme školení 1. pomoci při úrazu elektrickým proudem pro naše zaměstnance (zaměstnanci ve styku s el. proudem a zastoupení alespoň 1 pracovníka na směně, který poskytne 1. pomoc). Chtěla bych se zeptat, zda je nutné toto školení provádět každoročně odborným lékařem, popřípadě v jakém předpisu je to stanoveno?

To Vám dnes přesně již nikdo neřekne a také žádný obecně závazný právní předpis to nebude ani v budoucnu stanovit. Jak známo, každý zaměstnavatel musí provádět prevenci rizik a v rámci této prevence si musí vyhodnotit všechna (ale úplně všechna) možná rizika poškození zdraví, s kterými mohou jeho zaměstnanci na pracovišti přijít do styku. Nejen tedy rizika úrazů vzniklých např. při přenášení břemen, při manipulaci s materiálem, ale i samozřejmě při úrazu elektrickým proudem. Podle ustanovení § 102 zákoníku práce musí zaměstnavatel provádět tzv. optimalizaci rizik. Proces, jehož cílem je optimalizace rizika se nazývá hodnocení a řízení rizik. První část procesu, která se zabývá identifikací, hodnocením a srovnáním rizik, přináší podklady potřebné pro druhou část procesu, ve které jsou přijímána opatření pro jejich snížení na minimální míru. A právě do této fáze prevence rizik zapadá školení zaměstnanců.
Dnes podle nového zákoníku práce  je pouze stanoveno, že školení musí zaměstnavatel zajistit vždy při nástupu zaměstnance do práce a dále

  • při změně pracovního zařazení,
  • při změně druhu práce,
  • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
  • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

To je však minimální ustanovení, minimum povinností zaměstnavatele. Jinak se zaměstnavateli meze nekladou, jak si rozhodne, jak bude a jak často bude provádět školení. Když se zaměstnavatel např. rozhodne, že u něj pracuje hodně brigádníků (tedy zaměstnanců na pracovní poměr na bodu určitou) a že je bude školit každé čtvrtletí, tak je to zase jen jeho odpovědnost. On je totiž plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A když se stane nějaký úraz, pak orgán inspekce práce se asi bude ptát, kdy a jak byl dotyčný zaměstnanec proškolen.

Školení zaměstnanců má také dalekosáhlé důsledky pro odškodnění pracovních úrazů. Pouze v případě, kdy zaměstnavatel prokáže, že zaměstnanec byl řádně proškolen, může se pak úspěšně deliberovat, tedy vyvinit (aspoň třeba částečně) ze své odpovědnosti za úraz zaměstnance. Pokud se týká otázky, kdo má zaměstnance školit, tak to také zaměstnavateli nikdo nebude určovat, v podstatě záleží na tom, kolik chce zaměstnavatel do školení zaměstnanců investovat. Jestli je třeba, aby Vaše zaměstnance školil pravidelně každý rok lékař závodní preventivní péče, to Vám také tzv. „od zeleného stolu“ nemohu říci. Neznám totiž Vaše pracoviště, neznám rizika, s kterými přicházejí zaměstnanci do styku apod. Jiná jsou totiž rizika úrazu elektrickým proudem např. v kancelářích, jiná jsou ve výrobní hale. To vše byste mi měli rozhodnout s Vaší odborně způsobilou osobu v prevenci rizik. Podle ustanovení § 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  v podstatě musí mít každý zaměstnavatel osobu odborně způsobilou v prevenci rizik. Platí zásada, že zaměstnává-li zaměstnavatel

  • nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
  • 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
  • více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Odborně způsobilý zaměstnanec nemusí být výhradně zaměstnanec v pracovním poměru u zaměstnavatele, může to být i odborná firma zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci, ale prevenci rizik Vám musí udělat konkrétní odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. V zemích Evropských společenství znají tzv. služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které u zaměstnavatele dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a sestávají v podstatě z osoby odborně způsobilé k prevenci rizik, z lékaře závodní preventivní péče a ze zástupců zaměstnanců (u nás odbory nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). To je takový trojúhelník, který pomáhá zaměstnavateli zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Jestli máte zajišťovat školení zaměstnanců odborným lékařem, tak to také  přesně nemohu říci, protože neznám rizika úrazů u Vás, domnívám se, že by měl postačit k tomu účelu Váš lékař závodní preventivní péče. Jak jsme uvedla výše, i rizika úrazu elektrickým proudem mohou být rozmanitá. My jsme doufali, že spolu s novým zákoníkem práce nabude účinnosti zákon o péči o zdravotní péči, který měl institucionalizovat pracovnělékařskou péči, vymezit poslání lékařů v prevenci rizik a stanovit řadu potřebných věcí jako např. jak často mají být pravidelné prohlídky apod. Tento zákon však přijat nebyl, ba naopak teď schvaluje Parlament ČR tzv. technickou novelu zákoníku práce, která se v pojmech navrací k lékaři závodní preventivní péče, protože není jasno, kdy se bude zákon o zdravotní péči přijímat. Proto se musíte pohybovat v rámci platných předpisů a řadu zásadních věcí si rozhodnout sami. O tom to dnes je, odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci je odpovědnost zaměstnavatele a jen na něm záleží, jaká si přijme opatření.

Autor článku: 

Komentáře

Musí vyhodnotit úplně všechna možná rizika poškození zdraví

06.01.2008 - 11:25 Tomáš Neugebauer
<P>Paní doktorka uvádí, že se "<FONT face=Arial>musí vyhodnotit všechna (ale úplně všechna) možná rizika poškození zdraví". Toto je pochopitelně a hned z několika důvodů absolutní nesmysl. V praxi by to znamenalo, že se musí vyhodnotit například i možnost zakopnutí zaměstnance na schodišti, na kterém není z některého důvodu zvýšené nebezpečí či vztah dvou zaměstnanců v jedné kanceláři, kteří si vzájemně nečiní problémy atd.</FONT></P> <P><FONT face=Arial>Vyhledat úplně všechna rizika je prakticky nemožné. Kdo to někdy dělal, tato slova jistě potvrdí. Za druhé vyhledání a vyhodnocení všech rizik by bylo tak náročné a zabralo by tolik času, že v okamžiku zveřejnění výsledků by byly již nepravdivé a provádění prevence by bylo neefektivní. Vyhodnocení všech rizik a jejich uvedení, jakož i jejich měr rizik, v protokolu by bylo kontraproduktivní, neboť z protokolu by se stal šílený tlustospis, s kterým by nikdo nepracoval. Navíc podstatná rizika by se tak "utopila" v přemíře téměř nepodstatných rizik.</FONT></P> <P><FONT face=Arial>Základní zásadou je, že se vyhledávají a vyhodnocují podstatná rizika!</FONT></P>

Četnost školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - úvaha

06.01.2008 - 12:25 Tomáš Neugebauer
<P>Vše co uvedla paní doktorka o četnosti školení je zcela pravda. Já však chci svou úvahou dát podnět k diskusi nad poměrem školení BOZP zaměstnanců ku školení BOZP vedoucích zaměstnanců.</P> <P>Pokud je mi známo, nikdy v minulosti nebyla stanovena četnost školení BOZP pro zaměstnance, ani vedoucí zaměstnance, čímž zcela pochopitelně nebyl obecně závazně stanoven poměr těchto školení. Pouze kdysi dávno ČÚBP na základě výsledků úrazovosti doporučil, že školení BOZP vedoucích zaměstnanců by mělo být prováděno nejméně 1x za 3 roky a školení BOZP zaměstnanců nejméně 1x za rok.</P> <P>V některých firmách byla četnost školení BOZP sjednocena s legislativně&nbsp;stanovenou četností školení PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, tedy nejméně 1x za 2 roky a nejméně 1x za 3 roky.</P> <P>Tyto četnosti byly aplikovány před 1. 1. 2001, tedy před dnem, kdy oficiálně došlo k liberalizaci BOZP a především k uplatňování nových zásad BOZP &nbsp;BOZP se odvíjí od konkrétního hodnocení rizik. Došlo tak k odklonu od direktivního centrálního pojetí BOZP k liberálnímu decentralizovanému pojetí. V důsledku toho došlo k výraznějšímu tlaku na vedoucí zaměstnance za zajištění BOZP. Prakticky vzato z nejnižších vedoucích zaměstnanců se stali "dělníci" BOZP, tedy nejnižší výkonný článek BOZP. Co toto znamená pro školení BOZP?</P> <P>Je právě otázkou, zda z důvodu změn pojetí BOZP po 1. 1. 2001 by nemělo dojít i jinému chápání úlohy školení BOZP, které prakticky není školením BOZP (jak pracovat bezpečně), ale instruktáží o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jak vyplývá ze zákoníku práce.</P> <P>Tedy podle mého názoru, by poměr četnosti školení měl být opačný. Vedoucí zaměstnanci by měly být školeni častěji, než zaměstnanci. BOZP v moderním pojetí je především o managementu rizik, tedy je především pro vedoucí zaměstnance. Ti by své zaměstnance o požadavcích BOZP měli informovat především v rámci své řídící činnosti, tzn. průběžně při zadávání jednotlivých úkolů, neboť BOZP je nedílnou součástí řízení firmy.</P> <P>Stane-li se zaměstnanci prcovní úraz, je to, z hlediska managementu, vždy chyba řízení, tedy vždy chyba&nbsp;vedoucího zaměstnance! I z tohoto pohledu by, podle mého názoru, měli být školeni vedoucí zaměstnanci častěji než řadoví.</P> <P>Tolik má úvaha. Vyjádřete se, prosím.</P> <P>&nbsp;</P>

Re: Četnost školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - úvaha

08.01.2008 - 13:55 Jaroslav Vagenknecht
<P>V podstatě lze souhlasit s tím, že vedoucí zaměstnanci by se měli častěji školit, ale jde o to jak a v čem. </P> <P>V naší organizaci jsou vedoucí zaměstnanci proškolováni průběžně s tím co nového se zavádí a co mají na starost. Také se zúčastňují samostatně různých vzdělávacích akcí. V průměru tedy vedoucí zaměstnanec je skutečně nejméně 1x ročně na "školení". </P> <P>Vedoucí jsou také zapojeni průběžně do vyhodnocování rizik a jejich odstraňování - provádí kontroly a prověrky pracovišť, řeší nehody a pracovní úrazy, stanovují opatření. K tomu potřebují mít znalosti, které si obvykle musí sehnat sami nebo s pomocí odb.zp. osoby. </P> <P>Mám tedy dojem, že vedoucím se pravidelného školení v oblasti BOZP dostává dostatečně ale nemá to pevnou formu (osnova, obsah, četnost).</P> <P>Tolik jen má úvaha - myslím si, že by se skutečně stryktně nemělo stanovovat jak často se mají vedoucí školit, ale ze samotného způsobu organizace BOZP ve firmě by mělo být jasné, že jsou trvale zapojeni.</P>

Hodnocení všech rizik

08.01.2008 - 08:28 Heřman Riedel
<P>Připojuji se k panu Neugebauerovi, kdyby zaměstnavatel měl vyhodnocovat úplně všechna rizika, tak by docházelo k tomu, že v podstatě takovou analýzu nelze provést. Jenom při otevírání dveří je jich možné najít desítky, nehledě k tomu, že s takovým dokumentem by bylo problematické seznámit zaměstnance vzhledem k jeho rozsáhlosti. Celé hodnocení se tako rozmělňuje do ztracena a je neaktuální. Nehovořím o zkušenosti od stolu, ale o své praktické zkušenosti.</P> <P>Hodnocení rizik by měla samozřejmě sloužit k tomu, aby jsme s podstatnými seznámili zaměstnance, ale také aby se identifikovala ta největší rizika a na ty by se měl zaměstnavatel zaměřit a snažit se je organizačními, technickými, technologickými opatřeními preventivního i represivního charakteru snížit.</P>

Prosím o informaci...

08.01.2008 - 12:34 malý český podnikatel
...zaměstnávám 27 zaměstnanců, musím mít tedy odbornou způsobilost ve smyslu zákona, t.j. zkoušky a pod.?? Nebo mám 3 zaměstnance propustit??

Re: Prosím o informaci...

08.01.2008 - 13:27 Jaroslav Vagenknecht
<P>Spíše bych radil najít si odborně způsobilou osobu a na ni tyto činnosti přenést. Obvykle byste stejně neměl čas být v oboru BOZP "aktuální" a výsledek by se projevil. Podobně si asi sám neprovádíte povinné revize elektro/plyn/tlak/kotelny/hasicích přístrojů neškolíte si řidiče z povolání&nbsp;atd.</P> <P>Jako podnikatel podnikejte a vydělejte na dalšího zaměstnance (tj. toho OZOPR) - náklady by neměly být vzhledem ke konkurenci vyšší nežli dělat si sám kurz + zkouška (tj. cca 12.t + 3t.). Propočtěte si to na 6let do další změny předpisů resp. na 4 roky co ještě můžete využít "kohokoli" s rekvalifikací technika BOZP.</P> <P>&nbsp;</P>

Re: Prosím o informaci...

23.01.2008 - 09:41 opět podnikatel
bohužel jste nepochopil směr mé otázky - tedy&nbsp; - jaký je rozdíl v prevenci rizik pro 25 a 27 zaměstnanců (vykonávajících stejnou činnost) a od toho tedy odvozená povinnost OZOPR??

Re: Prosím o informaci...

23.01.2008 - 11:38 Jaroslav Vagenknecht
<P>Vážený pane,</P> <P>možná jsem Váš dotaz opravdu nepochopil, pokud ale podnikáte delší dobu, tak byste měl vědět že <STRONG>již v minulém zákoníku práce platném od r.2001 (§132b) byla povinnost zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou</STRONG> - <U><STRONG>bez ohledu na počet zaměstnanců</STRONG>. </U></P> <P>Prováděcí nařízení vlády ale vydáno nebylo - nyní to tedy řeší nový zákon č.309/2006 Sb. </P> <P>Ve směru Vaší otázky by&nbsp;snad byla odpověď, že došlo k ústupu v požadavcích BOZP pro malé podnikatele.&nbsp;To je snad pro Vás dobře, ne?&nbsp;Takovou výjimku při revizích vyhrazených technických zařízení nemáte - např. je to jedno zda máte jeden nebo deset výtahů, na každý musíte provádět odborné zkoušky a prohlídky.</P> <P>&nbsp;</P>

Počet zaměstnanců a osoba odborně způsobilá

17.04.2009 - 15:06 Marcela Pokorná
Dobrý den, mám za úkol zjistit zda se počet zaměstnanců a tím pádem i počet odpovědných osob vztahuje i na pobočky jedné firmy. Resp. může mít každá pobočka svou odborně způsobilou osobu nebo to musí řídit centrála (celkem se jedná cca 70 zaměstnanců)? Děkuji za odpověď

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail