BOZP zaměstnanců české firmy působící v jiném státě EU

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Podle jaké národní legislativy se řídí v oblasti BOZP činnost organizační složky v zahraničí (SR) firmy se sídlem v ČR. Můj názor je, že například v případě dokumentace a školení BOZP musí dodržovat českou legislativu (dle zaměstnavatele) a současně legislativu SR, například dodržovat dopravní předpisy, termíny revizí, kontrol atd.

Na vysílání pracovníků  do jiného státu Evropské unie, než v kterém je pracovník etablován (v pracovním vztahu), v rámci poskytování služeb se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/71/ES. Cílem této směrnice je koordinovat zákony členských států tak, aby byla vytvořena minimální pravidla ochrany pracovních podmínek zaměstnance, která musí dodržovat zaměstnavatel vysílající zaměstnance do jiného státu dočasně  k poskytování služeb.

Tato minimální pravidla ochrany zaměstnanců jsou pak v jednotlivých právních úpravách implementována tak, že je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb  na území jiného státu, vztahuje se na něho úprava pracovněprávních vztahů toho státu, do kterého byl vyslán jen, pokud jde o

a) maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku,

b) minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část,

c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci přesčas,

d) bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

e) pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců,

f) rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace,

g) a pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání.

V ostatních případech se na takového zaměstnance vztahuje právní úprava státu, ve kterém sídlí zaměstnavatel, který jej k výkonu práce do jiného státu vyslal.

V případě vyslání zaměstnanců k výkonu práce na území Slovenské republiky platí v oblasti pracovněprávních vztahů pro zaměstnance česká právní úprava s výjimkou shora uvedených výjimek, jen pokud jsou podle slovenské právní úpravy pro zaměstnance výhodnější. Výhodnost se posuzuje u každého práva vyplývajícího z pracovněprávního vztahu samostatně. V opačném případě by nadále platila česká právní úprava. To platí i pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Autor článku: 

Komentáře

Výhodnost

13.05.2015 - 12:12 Radoslav Vlasák
Jsem na rozpacích stran výhodnosti právě v oblasti BOZP - možná by to chtělo trochu rozvést. Na Slovensku to sice nejspíš problém nebude (většina předpisů je takřka totožná), v BOZP si ale umím představit nanejvýš lepší vybavení OOPP nebo vyšší příplatky. Ale třeba je toho víc...

Re: Výhodnost

15.05.2015 - 11:05 Tomáš Neugebauer
V dnešní době bych byl již opatrný s tvrzením, že na Slovensku je většina předpisů s českými takřka totožná. Obě země mají již poměrně dlouhý samostatný vývoj i v oblasti BOZP. Uvedl bych, že Slovensko je v této oblasti před námi (např. pracovnělékařské služby mají řešeny mnohem efektivněji). Výhodnost v oblasti BOZP je nutné hledat v míře zajištění bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek, nikoliv v lepším vybavení OOPP nebo vyšších příplatcích (předpokládám za práci ve ztíženém pracovním prostředí). OOPP musí být přiděleny podle konkrétních podmínek výkonu práce, nikoliv podle "národních" kritérií. Příplatky za práci ve ztížených pracovních podmínkách nepatří do oblasti BOZP, ale do oblasti sociální. Z pohledu zajištění BOZP lze na vyšší příplatky nahlížet spíše jako na prvek, jenž může (ale nemusí) signalizovat nižší míru zajištění BOZP. Za výhodnější podmínky v oblasti BOZP je možné považovat např. stanovený vyšší počet bezpečnostních přestávek, větší rozsah stanovených lékařských vyšetření v rámci zdravotních prohlídek zaměstnanců, stanovenou kratší dobu výkonu práce (expozici) spojenou s působením rizikových faktorů atd.

Re: Výhodnost

15.05.2015 - 11:22 Radoslav Vlasák
Děkuji, pane Neugebauere, to je právě ono rozvedení, o které mi v podstatě šlo (a přiznám se - chtěl jsem je tak trošku svou poznámkou vyprovokovat). Je určitě přínosné, když se u nějakého problému rozvine diskuse a pojme tím pádem i různé "úhly pohledu" - tedy nejen ty převážně teoretické, ale i praktické. Jenom poznámečka na závěr - pracovnělékařské služby také nespadají přímo do oblasti BOZP, byť s ní velmi úzce souvisí. Stejně jako již zmiňované příplatky (samozřejmě ty za ztížené pracovní prostředí) - také se domnívám, že v některých případech spíš "řeší" nižší úroveň BOZP (a mj. jsou zaměstnanci většinou akceptovány, protože přispívají k vyšším výdělkům i za cenu trvalého poškozování zdraví).

Re: Výhodnost

15.05.2015 - 11:59 Tomáš Neugebauer
Pracovnělékařské služby spadají přímo do bezpečnosti a OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Jsou její nedílnou součástí. Potvrzuje to na několika místech zákoník práce - § 224 odst. 1 (Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči. - dosud neproběhla aktualizace pojmu) a především § 349 odst. 1 (Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví... - jedná se o předpis na ochranu zdraví - viz § 53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.).

Re: Výhodnost

16.05.2015 - 23:19 Radoslav Vlasák
Budiž - při tomto úhlu pohledu toho souvisí (nebo přímo do ní spadá) s oblastí BOZP mnohem víc. Podstata problému ale nejspíš tkví v tom, že BOZP je vždy (podle článku) podřízena příslušným předpisům toho členského státu EU, ve kterém jsou práce prováděny. A je skutečností, že ve všech těchto státech není BOZP zdaleka na stejné úrovni.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail