BOZP žáků na soustředění

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jezdíme s žáky hudebního oboru na třídenní soustředění. Jaké náležitosti z oblasti BOZP bychom měli mít na paměti a jaké dokumenty bychom měli mít? Měli by rodiče něco podepisovat nebo žáci podepisovat nějaké poučení o chování atd? 

Školské předpisy ani jiné předpisy neupravují výslovně bezpečnost a ochranu zdraví při krátkodobých soustředěních. Nutno totiž podotknout, že školské předpisy pojednávají o bezpečnosti a ochraně zdraví pouze při lyžařském výcviku a o sportovně turistickém výcviku, a to v Metodickém pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 37 014/2005-25. Jinak ze školských předpisů pojednává o školách v přírodě pouze v jediném ustanovení vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Ostatní předpisy o této problematice mlčí. Na rozdíl od školských předpisů však předpisy hygienické se otázkou pobytu dětí a žáků při zotavovacích akcí a na školách v přírodě zabývají velice podrobně. Základ právní úpravy nalezneme v samotném zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nicméně další podrobnější úprava je obsažena ještě ve vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Pod pojmem zotavovacích akcí však podle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumíme organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. U vás, protože jde o pobyt na kratší dobu než 5 dnů,  se pak jedná o tzv. jinou podobnou akci pro děti podle § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle tohoto ustanovení pak musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3, tj. že s dětmi musí být jako dozor nebo zdravotník osoba k této činnosti zdravotně způsobilá. Dále, že fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných.

Pokud se týká lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci, tak to zákon č. 258/2000 Sb. vyžaduje jen k zotavovacím akcím a ke školám v přírodě. K tzv. jiným podobným akcím se výslovně zdravotní posudky nevyžadují, ale rozhodně to lze v každém případě doporučit. U zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci platí, že posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, tento posudek má platnost jednoho roku a jeho vzor je uveden v příloze vyhlášky č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce dítěte pak před odjezdem dá čestné prohlášení, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a že ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. V neposlední řadě je třeba požadovat, aby každý žák měl u sebe na akci pro případ ošetření ve zdravotnickém zařízení průkaz své zdravotní pojišťovny a znal své rodné číslo.

O tom, že žáci musí být před odjezdem na každou akci, ať je to jednodenní výlet nebo třítýdenní pobyt na škole v přírodě řádně poučeni a že o tom musí být proveden záznam (nejlépe v třídní knize) asi není pochyb. Žákům by měla být znovu zopakována především disciplína chodců a měli by být seznámeni s bezpečností při ubytování apod., přitom je možno se inspirovat ve výše vzpomínaném metodickém pokynu MŠMT, ten sice není pro školy závazný (je závazný jen pro školy zřízené přímo MŠMT), ale ostatní školy ho mohou používat podpůrně. Jinak snad platnost vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, v které se pojednává o dozoru nad žáky, netřeba připomínat.

 

Autor článku: 

Komentáře

zdravotní způsobilost na zahraničním zájezdě dětí ZŠ

15.04.2008 - 02:29 Václavková
<P>Dobrý den,</P> <P>chtěla bych se zeptat, zda je povinné potvrzení zdravotní způsobilosti dítětě na 5 denní zahraniční zájezd od ošetřujícího dětského lékaře. kdyby ano, prosím o název dokumentu, kde je tak uvedeno.</P> <P>Děkuji.</P> <P>Ivana Václavková&nbsp;</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail